IPPP1/4512-393/16-2/RK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...”
IPPP1/4512-393/16-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. kotłownia
 2. podatek od towarów i usług
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest czynnym i zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT (numer identyfikacji podatkowej nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 29 grudnia 2009 r.) realizującym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446) zadania gminy.

Gmina zamierza w 2016 roku przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...” polegającego na zakupie (wymianie) indywidualnego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na źródła o wyższej sprawności cieplnej i niższej emisyjności - przyjaznego środowisku.

Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji - 75% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5 000,00 zł. na jeden kocioł). Pozostałe 25% zadania sfinansowane zostanie ze środków (mieszkańców, będących właścicielami nieruchomości na których będzie zamontowany kocioł. Koszt zakupu kotła jest jedynym kosztem kwalifikowanym projektu.

Z każdym mieszkańcem tj. osobą fizyczną zawarta będzie umowa. Przedmiotem umowy będzie określenie warunków współpracy Gminy i właściciela nieruchomości przy wymianie kotła w ramach projektu pn „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Umowy zawierać będą m. in.:

 1. Oświadczenie właściciela nieruchomości:
  • że posiada tytuł prawny do nieruchomości,
  • że złożył wniosek w sprawie modernizacji kotłowni na wskazanej nieruchomości,
 2. Dostawę kotła c.o. zrealizuje podmiot wyłoniony przez gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 3. Gmina sfinansuje właścicielowi nieruchomości, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup pieca w wysokości 75 % kosztu kwalifikowanego brutto, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Brutto,
 4. Właściciel nieruchomości dokona zaliczkowo wpłaty pokrywającej wkład własny związany z zakupem pieca - (25% kosztu kwalifikowanego),
 5. Wpłata wkładu własnego nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy na rachunek bankowy gminy,
 6. Umowa określi obowiązki właściciela nieruchomości, będą to w m. in.:
  1. przygotowanie kotłowni do modernizacji, w tym wykonanie niezbędnych prac koniecznych do prawidłowego działania pieca c.o.,
  2. wykonanie na swój koszt przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, robót instalacyjnych związanych z demontażem dotychczasowego źródła ciepła, montażem nowego kotła c.o. i jego uruchomieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  3. informowanie Gminy o etapach prac demontażowo - montażowych umożliwiających Gminie nadzorowanie postępu prac, w tym wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
  4. trwałe wycofanie z eksploatacji zdemontowanego starego kotła,
  5. przedłożenie w Urzędzie Gminy następujących dokumentów:
   1. oświadczenia o likwidacji starego kotła,
   2. oświadczenia instalatora, że roboty montażowe przeprowadzone zostały prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę pieca c.o.,
   3. podstemplowanej przez uprawnionego instalatora kart instalacji i uruchomienia pieca karty gwarancyjnej.
 7. użytkowanie kotła c.o. zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcji obsługi na wskazanej nieruchomości przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji; przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie protokołu końcowego z udziałem Gminy.
 8. demontażu, montażu i rozruchu pieca c.o. właściciel nieruchomości dokona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
 9. właściciel nieruchomości dokonywał będzie na swój koszt niezbędnych, zgodnie z instrukcją obsługi przeglądów i konserwacji.

Gmina zabezpieczy realizację celu projektów polegającą na wyłonieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dostawcę kotłów, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawowała bieżący nadzór na przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz dokona rozliczenia finansowego zadania. Po zakończeniu prac instalacyjnych kotły pozostają własnością Gminy przez czas trwania projektu tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji. Po upływie tego okresu kotły zostaną przekazane na własność właściciela nieruchomości.

Zadanie będzie sfinansowane środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców oraz dotacji z WFOŚiGW.

Faktury dokumentujące nabycie towarów (kotły centralnego ogrzewania) dla realizacji zadania będą wystawione na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowej sprawie następuje odpłatne dostarczenie towaru przez Gminę i tym samym rodzi to obowiązek opodatkowania wpłat mieszkańców stawką 23%...

Jeśli wpłaty mieszkańców zostaną opodatkowane to czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ....

Zdaniem Wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 19 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowanie ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz .UE.L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że spełnione zostały obie ze wskazanych powyżej przesłanek. W szczególności w odniesieniu do analizowanej transakcji, Gmina jest podatnikiem VAT oraz poniesione wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi (Czynności zakupu kotła na rzecz właścicieli nieruchomości w zamian za wpłaty).

W niniejszej sprawie czynnością jaką Gmina dokona na rzecz mieszkańców będzie odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Dokonanie wpłat przez właścicieli nieruchomości będzie obligatoryjnym warunkiem realizacji inwestycji. Kwota uiszczona przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę przedmiotowej inwestycji będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy.

W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu sprzedaży kotłów Gmina jest podatnikiem VAT, gdyż przedmiotowe transakcje realizuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Umowy mają charakter zobowiązaniowy przy czym związek pomiędzy otrzymaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności ma charakter bezpośredni i płatność następuje w zamian za świadczenie. Uznać należy, iż Gmina dokonuje odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust.1 ustawy VAT. Tym samym transakcja sprzedaży kotłów winna, zdaniem Gminy, podlegać opodatkowaniu VAT stawką podstawową 23%. Gmina w związku z planowaną inwestycją będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zostaną spełnione przesłanki o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że zgodnie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT (numer identyfikacji podatkowej nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 29 grudnia 2009 r.) realizującym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zadania gminy.

Wnioskodawca zamierza w 2016 roku przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...” polegającego na zakupie (wymianie) indywidualnego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na źródła o wyższej sprawności cieplnej i niższej emisyjności - przyjaznego środowisku.

Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji - 75% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5 000,00 zł. na jeden kocioł). Pozostałe 25% zadania sfinansowane zostanie ze środków (mieszkańców, będących właścicielami nieruchomości na których będzie zamontowany kocioł. Koszt zakupu kotła jest jedynym kosztem kwalifikowanym projektu.

Z każdym mieszkańcem tj. osobą fizyczną zawarta będzie umowa. Przedmiotem umowy będzie określenie warunków współpracy Gminy i właściciela nieruchomości przy wymianie kotła w ramach projektu pn „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Umowy zawierać będą m. in.:

 1. Oświadczenie właściciela nieruchomości:
  • że posiada tytuł prawny do nieruchomości,
  • że złożył wniosek w sprawie modernizacji kotłowni na wskazanej nieruchomości,
 2. Dostawę kotła c.o. zrealizuję podmiot wyłoniony przez gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 3. Gmina sfinansuje właścicielowi nieruchomości, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup pieca w wysokości 75 % kosztu kwalifikowanego brutto, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Brutto,
 4. Właściciel nieruchomości dokona zaliczkowo wpłaty pokrywającej wkład własny związany z zakupem pieca - (25% kosztu kwalifikowanego),
 5. Wpłata wkładu własnego nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy na rachunek bankowy gminy,
 6. Umowa określi obowiązki właściciela nieruchomości, będą to w m. in.:
  1. przygotowanie kotłowni do modernizacji, w tym wykonanie niezbędnych prac koniecznych do prawidłowego działania pieca c.o.,
  2. wykonanie na swój koszt przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, robót instalacyjnych związanych z demontażem dotychczasowego źródła ciepła, montażem nowego kotła c.o. i jego uruchomieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  3. informowanie Gminy o etapach prac demontażowo - montażowych umożliwiających Gminie nadzorowanie postępu prac, w tym wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
  4. trwałe wycofanie z eksploatacji zdemontowanego starego kotła,
  5. przedłożenie w Urzędzie Gminy następujących dokumentów:
   1. oświadczenia o likwidacji starego kotła,
   2. oświadczenia instalatora, że roboty montażowe przeprowadzone zostały prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę pieca c.o.,
   3. podstemplowanej przez uprawnionego instalatora kart instalacji i uruchomienia pieca karty gwarancyjnej.
 7. użytkowanie kotła c.o. zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcji obsługi na wskazanej nieruchomości przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji; przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie protokołu końcowego z udziałem Gminy.
 8. demontażu, montażu i rozruchu pieca c.o. właściciel nieruchomości dokona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).|
 9. właściciel nieruchomości dokonywał będzie na swój koszt niezbędnych, zgodnie z instrukcją obsługi przeglądów i konserwacji.

Gmina zabezpieczy realizację celu projektów polegającą na wyłonieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dostawcę kotłów, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawowała bieżący nadzór na przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz dokona rozliczenia finansowego zadania. Po zakończeniu prac instalacyjnych kotły pozostają własnością Gminy przez czas trwania projektu tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji. Po upływie tego okresu kotły zostaną przekazane na własność właściciela nieruchomości.

Zadanie będzie sfinansowane środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców oraz dotacji z WFOŚiGW.

Faktury dokumentujące nabycie towarów ( kotły centralnego ogrzewania) dla realizacji zadania będą wystawione na Gminę .

Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca biorącego udział w projekcie, będzie dostawa towaru, polegająca na dostawie kotła c.o., na poczet której pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcami umową. Zatem przedmiotowa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowiącą odpłatną dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 z zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Należy wskazać, że właścicielem kotła przez minimum 5 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji pozostanie Gmina, po upływie tego okresu własność zostanie przeniesiona na właścicieli. Przeniesienie własności kotła nie będzie rodziło skutków podatkowych w podatku od towarów i usług, gdyż samo przeniesienie własności któremu nie towarzyszy dostawa towaru lub świadczenie usług, nie stanowi czynności opodatkowanej tym podatkiem.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział

Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego towaru obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. Zatem otrzymane wynagrodzenie od mieszkańców na poczet dostawy kotła c.o. podlega opodatkowaniu 23% stawka podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W odniesieniu do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki poniesione z tytułu realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...” wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Reasumując, w analizowanej sprawie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1, a wpłaty dokonywane przez mieszkańców biorących udział w projekcie należy opodatkować 23% stawką podatku VAT. Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.