IPPP1/4512-1174/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

Transakcja sprzedaży przedmiotowego lokalu wraz z przypisanym udziałem w garażu (miejscem postojowym) z dnia 4 lipca 2014 r., korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
IPPP1/4512-1174/15-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. miejsce postojowe
 3. parking
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. podatek od towarów i usług
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego na parkingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego na parkingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 września 2006 r. Spółka zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową, (dalej: „Spółdzielnia”), pisemną umowę o budowę lokalu, zobowiązującą strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Zgodnie z zawartą umową i aneksem do niej, Spółka zobowiązana była do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego przez wniesienie wkładu budowlanego. W latach 2006-2008 Wnioskodawca wnosił wpłaty na poczet wkładu budowlanego i planowanych kosztów budowy, które udokumentowano siedmioma fakturami na łączną kwotę brutto 574.684,91 zł, w tym kwota netto 537.088,70 zł i kwota VAT 37.596,21 zł (podatek naliczono wg stawki 7%). Podatek naliczony nie został odliczony w okresach, w których otrzymano faktury ani w następnych okresach rozliczeniowych, do chwili obecnej nie dokonano także korekty tych odliczeń.

Budynek mieszkalny został przyjęty do użytkowania na podstawie decyzji z dnia 25 sierpnia 2008 r., a w dniu 1 października 2008 r. samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem 65 (dalej: „lokal mieszkalny”) został przekazany Wnioskodawcy do użytkowania na prawach lokalu spółdzielczego. Spółka przeprowadziła w lokalu prace wykończeniowe, których wartość stanowiła około 10% ceny nabycia mieszkania, a następnie wykorzystywała lokal na własne potrzeby mieszkaniowe w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Począwszy od 20 listopada 2012 r. oddała ten lokal w najem z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy. Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe było zwolnione z VAT.

Następnie, w dniu 14 lutego 2013 r. Wnioskodawca i Spółdzielnia zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Wnioskodawca oraz umową przeniesienia udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym. Lokal mieszkalny został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki w dniu 14 lutego 2013 r.

W dniu 4 lipca 2014 r. Wnioskodawca sprzedał na rzecz osoby fizycznej, niebędącej czynnym podatnikiem VAT, lokal mieszkalny objęty księgą wieczystą KW o powierzchni użytkowej 65,90 m2 oraz udział wynoszący 1/163 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny-garaż objęty księgą wieczystą KW wraz z prawami związanymi z ich własnością (w tym prawa wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 16). Wydanie przedmiotu transakcji nabywcy nastąpiło do dnia 31 lipca 2014 r. Umowę sprzedaży zawarto w formie aktu notarialnego, a sama transakcja została udokumentowana przez Spółkę fakturą, wystawioną w dniu 11 lipca 2014 r., na łączną kwotę brutto 800.000,00 zł, w tym kwota netto 650.406,50 zł i kwota VAT 149.593,50 zł (podatek naliczono wg stawki 23%). Sposób opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług budził wątpliwości stron, dlatego Spółka zobowiązała się do uregulowania należnego podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami, w razie, gdyby opodatkowanie transakcji VAT było bezpodstawne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana w przedstawionym stanie faktycznym, transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż, podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż, podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 10 ustawy VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach, pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W ocenie Spółki, dostawa nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, spełniających powyższe warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wyłączenie z tego zwolnienia dotyczy dostaw realizowanych w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły dwa lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego jest określenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu do chwili sprzedaży przedmiotowego lokalu.

W art. 2 pkt 14 ustawy VAT ustawodawca zdefiniował pierwsze zasiedlenie jako oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przedmiotowego lokalu, pierwsze zasiedlenie nastąpiło w dniu 1 października 2008 r. tj. w dniu, w którym Spółka przejęła lokal od Spółdzielni na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie lokalu nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, jednak było konsekwencją takich czynności realizowanych w latach 2006-2008, gdyż zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy VAT (w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2014 r.) obowiązek podatkowy w VAT powstawał z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. sygn. I FSK 382/14 - pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu (źródło; LEX nr 1730694).

Nie ulega wątpliwości, że to Spółdzielnia, w ramach realizacji inwestycji budowlanej, wybudowała na nieruchomości stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, murowany, wielokondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy, w którym znajduje się 14 (czternaście) kondygnacji nadziemnych i 2 (dwie) kondygnacje podziemne - dwupoziomowy garaż podziemny, a pierwszym użytkownikiem lokalu nr 65 wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której posadowiony jest budynek, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz przypisanym do lokalu miejscem postojowym nr 16 znajdującym się w garażu usytuowanym na poziomie „-l” tego budynku stał się Wnioskodawca.

W związku z powyższym sprzedaż na rzecz osoby fizycznej lokalu mieszkalnego nr 65, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku wraz z prawami z nim związanymi oraz udziału wynoszącego 1/163 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż wraz z prawami z nim związanymi, została dokonana przez Spółkę po pierwszym zasiedleniu, przy czym, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowej nieruchomości upłynął okres dłuższy niż dwa lata - tj. okres od 1 października 2008 do 4 lipca 2014 r. Tym samym, czynność tę należało uznać za zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego (pkt 5);
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 (pkt 7).

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle powyższego, ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego i własnościowego) zostało zrównane - dla celów podatku od towarów i usług - z przeniesieniem prawa do rozporządzania lokalem (towarem) jak właściciel i tym samym wypełnia definicję dostawy towarów.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 1 cyt. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, o czym stanowi treść art. 43 ust. 7a cyt. ustawy.

Natomiast definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu 14 września 2006 r. Spółka zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową, pisemną umowę o budowę lokalu, zobowiązującą strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Zgodnie z zawartą umową i aneksem do niej, Spółka zobowiązana była do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego przez wniesienie wkładu budowlanego. W latach 2006-2008 Wnioskodawca wnosił wpłaty na poczet wkładu budowlanego i planowanych kosztów budowy, które udokumentowano siedmioma fakturami na łączną kwotę brutto 574.684,91 zł, w tym kwota netto 537.088,70 zł i kwota VAT 37.596,21 zł (podatek naliczono wg stawki 7%).

Budynek mieszkalny został przyjęty do użytkowania na podstawie decyzji z dnia 25 sierpnia 2008 r., a w dniu 1 października 2008 r. samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem 65 (dalej: „lokal mieszkalny”) został przekazany Wnioskodawcy do użytkowania na prawach lokalu spółdzielczego. Spółka przeprowadziła w lokalu prace wykończeniowe, których wartość stanowiła około 10% ceny nabycia mieszkania, a następnie wykorzystywała lokal na własne potrzeby mieszkaniowe w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Jak wskazała Spółka pierwszym użytkownikiem lokalu nr 65 wraz z przypisanym do lokalu miejscem postojowym nr 16 znajdującym się w garażu tego budynku stał się Wnioskodawca.

Następnie, w dniu 14 lutego 2013 r. Wnioskodawca i Spółdzielnia zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Wnioskodawca oraz umową przeniesienia udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym. Lokal mieszkalny został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki w dniu 14 lutego 2013 r.

W dniu 4 lipca 2014 r. Wnioskodawca sprzedała na rzecz osoby fizycznej, niebędącej czynnym podatnikiem VAT, lokal mieszkalny oraz udział wynoszący 1/163 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny-garaż wraz z prawami związanymi z ich własnością (w tym prawa wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 16). Wydanie przedmiotu transakcji nabywcy nastąpiło do dnia 31 lipca 2014 r. Umowę sprzedaży zawarto w formie aktu notarialnego, a sama transakcja została udokumentowana przez Spółkę fakturą.

Z okoliczności sprawy wynika zatem, że na podstawie zawartej umowy Spółdzielnia ustanowiła na rzecz Spółki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a oddanie lokalu wraz z przypisanym do niego miejscem postojowym w garażu do użytkowania Wnioskodawcy na prawach lokalu spółdzielczego nastąpiło w dniu 1 października 2008 r. Jak wskazano wcześniej, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wypełnia definicję dostawy towarów (tj. czynności podlegającej opodatkowaniu).

Zatem w świetle powołanej definicji pierwszego zasiedlenia należy stwierdzić, że późniejsza sprzedaż przez Spółkę lokalu wraz z przypisanym miejscem postojowym w garażu, w dniu 4 lipca 2014 r. - nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lecz nastąpiła w okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z tym transakcja sprzedaży przedmiotowego lokalu wraz z przypisanym udziałem w garażu (miejscem postojowym) z dnia 4 lipca 2014 r., korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.