IPPP1/4512-1095/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Przepisy od 01.01.2016 – prewspółczynnik 86.2a.
IPPP1/4512-1095/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. rozliczanie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT w oparciu o dyspozycję art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT w oparciu o dyspozycję art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ośrodek (dalej: O.) z siedzibą w W. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. O. jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Zgodnie ze Statutem O. przedmiotem działalności O. jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, w szczególności przez:

 1. budowę, przebudowę, montaż, remont i utrzymanie obiektów sportowych,
 2. świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych,
 3. współorganizowanie zawodów sportowych,
 4. oddawanie do korzystania obiektów sportowych.

W ramach realizacji celów statutowych O. otrzymuje z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację. Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie O. otrzymuje dotację celową na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowymi Centralnego Ośrodku Sportu w celu tworzenia optymalnych warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej. Dotacja przyznawana jest corocznie.

Jak wynika z art. 29 ust. 1a ustawy o sporcie w ramach zadań, o których mowa w ust. 1 (zadań realizowanych przez O.), minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Ośrodek, dla której jest organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na realizację zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego w zakresie:

 1. bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi;
 2. przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach Świata lub mistrzostwach Europy.

Wszelkie czynności związane z wykorzystaniem obiektów sportowych, na które O. otrzymuje wskazaną dotację stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Poza powyższą dotacją O. otrzymuje również dotacje inwestycyjne na realizacje zadań inwestycyjnych na podstawie umów podpisywanych z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dotacje tego typu przeznaczane są na inwestycje infrastrukturalne, które po oddaniu do używania przeznaczone są wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez O. usług a co za tym idzie nie są wliczane do podstawy opodatkowania.

Cała działalność O. jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg. odpowiedniej stawki - co do zasady 23% lub 8%. W jednostkach organizacyjnych O. w S., C. oraz W. występuje sprzedaż zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. sprzedaż niektórych usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze takie jak: hydroterapia, masaże lecznicze, EKG itp. Ponadto w kilku ośrodkach O. udostępnia też lokale na cele mieszkalne. W związku z powyższym O. rozlicza podatek od towarów i usług wskaźnikiem 99%.

W każdym przypadku realizacji zadań określonych Statutem czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług lub odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymywane dotacje nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz Skarbu Państwa. Otrzymywane dotacje nie są zatem związane z jakąkolwiek działalnością inną niż działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z otrzymywaniem dotacji, o których mowa w stanie faktycznym wniosku, O. od dnia 1 stycznia 2016 r. jest obowiązany do odliczania podatku naliczonego z uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Otrzymywane dotacje, o których mowa w stanie faktycznym wniosku nie są związane z wykonywaniem jakichkolwiek czynności, dla których beneficjentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, a działalności O. w całości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że O. nie jest zobowiązany do odliczania od dnia 1 stycznia 2016 r. podatku naliczonego z uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku przedmiotem działalności O. jest szeroko rozumiane wykorzystywanie posiadanych obiektów sportowych do świadczenia usług w zakresie sportu i kultury fizycznej. Poza sporadycznymi przypadkami, czynności wykonywane przez O. podlegają opodatkowaniu stawkami 23% i 8%. Cała zatem działalność O. wymieniona w Statucie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. a co za tym idzie O. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem współczynnika proporcji określonego w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie dokonywanych zakupów do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT oraz do działalności, która nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (jak wskazano O. takiej działalności nie wykonuje).

Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.) w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Natomiast zgodnie z ust. 2b w art. 86 sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczy stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r., oceny prawnej stanowiska dokonuje się na podstawie przepisów, w brzmieniu obowiązującym 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Dalsze przepisy, tj. art. 86 ust. 2b – 2h ww. ustawy regulują zasady sposobu określania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast art. art. 90b i 90c ustawy reguluje obowiązki dotyczące dokonywania ewentualnej korekty podatku odliczonego wg art. 86 ust. 2a-2h.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, określa zakres odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy, czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika, przy czym we wskazanych w art. 86 ust. 2a ustawy przypadkach, wykorzystanie towarów i usług do celów osobistych nie skutkuje zastosowaniem art. 86 ust. 2a ustawy.

Z okoliczności sprawy wynika, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, w szczególności przez:

 1. budowę, przebudowę, montaż, remont i utrzymanie obiektów sportowych,
 2. świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych,
 3. współorganizowanie zawodów sportowych,
 4. oddawanie do korzystania obiektów sportowych.

W związku z realizacją celów statutowych Wnioskodawca otrzymuje z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowymi Wnioskodawca w celu tworzenia optymalnych warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej. Dotacja przyznawana jest corocznie.

Wszelkie czynności związane z wykorzystaniem obiektów sportowych, na które Zainteresowany otrzymuje dotację stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Poza powyższą dotacją Wnioskodawca otrzymuje również dotacje inwestycyjne na realizacje zadań inwestycyjnych na podstawie umów podpisywanych z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dotacje tego typu przeznaczane są na inwestycje infrastrukturalne, które po oddaniu do używania przeznaczone są wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Zainteresowanego usług a co za tym idzie nie są wliczane do podstawy opodatkowania. Cała działalność Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg. odpowiedniej stawki (23% lub 8%). W niektórych jednostkach organizacyjnych Zainteresowanego występuje sprzedaż zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto w kilku ośrodkach udostępniane są też lokale na cele mieszkalne. W związku z powyższym Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usług wskaźnikiem 99%. Zainteresowany wskazał, że w każdym przypadku realizacji zadań określonych statutem czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług lub odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymywane dotacje nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz Skarbu Państwa. Otrzymywane dotacje nie są zatem związane z jakąkolwiek działalnością inną niż działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wynika, że Zainteresowany nie wykonuje czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana lub ewentualnie zwolniona od podatku, zatem norma art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania do rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie wykraczają poza działalność gospodarczą.

Zatem - w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług - Zainteresowany nie będzie zobowiązany do stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w ww. przepisie, według zasad zaprezentowanych w art. 86 ust. 2b ustawy.

Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od towarów i usług
ILPP5/4512-1-226/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

rozliczanie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-388/12-4/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.