IPPP1/4512-1041/15-2/KR | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku.
IPPP1/4512-1041/15-2/KRinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. stawki podatku
 3. wyżywienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wskazanych towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wskazanych towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz.

 1. Sprzedaje produkt o nazwie C. - premix płynnej ethoxyquiny i wermikulitu - przeciwutleniacz E-324 - stosowany jako dodatek do produkcji pasz. Produkt ten Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 20.59.56.0 (chemikalia i wyroby chemiczne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 "gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)". Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (w załączeniu kopia pisma). Zdaniem Wnioskodawcy stawką VAT dla tego produktu jest 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca sprzedaje produkt o nazwie CO - premix płynnej ethoxyquiny i krzemionki - przeciwutleniacz E-324 - stosowany jako dodatek do produkcji pasz. Produkt ten Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 20.59.56.0 (chemikalia i wyroby chemiczne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 "gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)". Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (w załączeniu kopia pisma). Zdaniem Wnioskodawcy stawką VAT dla tego produktu jest 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy produkt o nazwie handlowej C. - premix płynnej ethoxyquiny i wermikulitu, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin błędnie przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 20.59.56.0 powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%...
 2. Czy produkt o nazwie handlowej C. - premix płynnej ethoxyquiny i wermikulitu, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%...
 3. Czy produkt o nazwie handlowej CO - premix płynnej ethoxyquiny i krzemionki, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin błędnie przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 20.59.56.0 powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%...
 4. Czy produkt o nazwie handlowej CO - premix płynnej ethoxyquiny i krzemionki, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

ad.1. Nie. Produkt o nazwie handlowej C. - premix płynnej ethoxyquiny i wermikulitu, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin błędnie przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 20.59.56.0 nie powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%.

ad.2. Tak. Produkt o nazwie handlowej C. - premix płynnej ethoxyquiny i wermikulitu, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%.

ad.3. Nie. Produkt o nazwie handlowej CO - premix płynnej ethoxyquiny i krzemionki, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin błędnie przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 20.59.56.0 nie powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%.

ad.4. Tak. Produkt o nazwie handlowej CO - premix płynnej ethoxyquiny i krzemionki, przeciwutleniacz E-324, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie 66,6% techniczna ethoxyquina, min. 60% ethoxyquin sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz.

Wnioskodawca wskazał, że sprzedaje produkt o nazwie C. - premix płynnej ethoxyquiny i wermikulitu - przeciwutleniacz E-324 - stosowany jako dodatek do produkcji pasz. Produkt ten Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 20.59.56.0 (chemikalia i wyroby chemiczne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 "gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)". Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (w załączeniu kopia pisma). Zdaniem Wnioskodawcy stawką VAT dla tego produktu jest 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca sprzedaje również produkt o nazwie CO - premix płynnej ethoxyquiny i krzemionki - przeciwutleniacz E-324 - stosowany jako dodatek do produkcji pasz. Produkt ten Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 20.59.56.0 (chemikalia i wyroby chemiczne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 "gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)". Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (w załączeniu kopia pisma). Zdaniem Wnioskodawcy stawką VAT dla tego produktu jest 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie prawidłowości stosowanych stawek podatku dla wskazanych towarów.

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powołanych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego towaru obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 49 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.91 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Według PKWiU w grupowaniu 10.91.10.0, będącym rozszerzeniem PKWiU 10.91 zostały zaklasyfikowane „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek luceryny.

Z uwagi na opis sprawy, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że towary sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.91.10.0 należące do PKWiU 10.91 korzystają z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Zatem, produkty C. i CO zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”, będą opodatkowane 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko w zakresie pytania 2 i 4 jest prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do błędnej klasyfikacji PKWiU i stosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT, należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do poprawnego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Wynika z tego, że aby sprzedawca mógł zastosować prawidłową stawkę VAT, musi najpierw zakwalifikować dany towar lub usługę do właściwego grupowania PKWiU, bowiem to podatnik posiada wszystkie niezbędne informacje do zaliczenia danego towaru do odpowiedniego grupowania, takie jak: rodzaj użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu itp.

Jak wynika z przedstawionej wyżej klasyfikacji statystycznej, prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w zakresie sprzedaży produktów C. i CO nie mieściła się w grupowaniu PKWiU 20.59.56.0. Z uwagi na błędną klasyfikację, Wnioskodawca zwrócił się do Organu właściwego do ustalania klasyfikacji PKWiU i otrzymał stosowny dokument z prawidłowym grupowaniem. Wnioskodawca wskazał, że z decyzji tej wynika, że produkty C. i CO mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 i są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, w związku z tym wskazane produkty powinny być opodatkowane stawką w tej wysokości.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 3 należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowego towaru według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towaru według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do właściwego Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.