IPPP1/443-1503/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku VAT – związek ze sprzedażą opodatkowaną
IPPP1/443-1503/14-2/AWinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. działalność opodatkowana
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. podatek od towarów i usług
  5. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

XXX (zwane dalej „Muzeum” lub „Wnioskodawcą”) jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.). Ponadto Muzeum działa w oparciu o Statut Muzeum (zwanego dalej „Statutem”) stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum (Dz. Urz. MK poz. 36). Jest to pierwszy statut muzeum w organizacji, w którym zgodnie z art. 6 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy zawarte zostały postanowienia regulujące proces organizowania muzeum obowiązujące do czasu jej zakończenia. Za dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień otwarcia wystawy stałej.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatnikiem VAT czynnym). Aktualnie, w ramach prowadzonej działalności, Muzeum organizuje wystawy, na które wstęp jest bezpłatny oraz dokonuje sprzedaży opodatkowanej (tj. wynajem powierzchni użytkowej, działalność wydawnicza), a także sprzedaży zwolnionej z VAT, (tj. organizacja imprez kulturalnych).

Ze względu na brak stałej siedziby Muzeum zamierza rozpocząć jej budowę, w związku z czym będzie ponosić różnorakie wydatki inwestycyjne na rzecz krajowych i zagranicznych dostawców. Planowany okres realizacji inwestycji to 2015-2021.

Zgodnie z założeniem, nowa siedziba ma być wykorzystywana przez Muzeum wyłącznie do celów prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (w szczególności: wynajem powierzchni oraz sprzedaż biletów na wystawy). Ze względu jednak na znaczną odległość czasową do zakończenia planowanej inwestycji nie można wykluczyć, że w nowej siedzibie w niewielkich rozmiarach prowadzona będzie także działalność zwolniona od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, późn. zm. zwaną dalej: „ustawa o VAT”) z tytułu wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę nowej siedziby Muzeum...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opisanym stanie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę nowej siedziby.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanie czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mechanizm konstrukcyjny rozliczenia podatku VAT oparty jest o zasadę neutralności tj. podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Uprawnienie to nie stanowi ulgi czy też przywileju. Warunkiem wyrażonym expressis verbis we wskazanym wyżej przepisie jest wykorzystywanie zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedstawionym stanie faktycznym wskazać należy, że podatnik posiada prawo do odliczenia całości kwot podatku naliczonego. Jak wskazano powyżej wydatki poniesione na wytworzenie nowej siedziby będą służyły dokonywaniu sprzedaży opodatkowanej.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 498/10): „Określone w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego należy wiązać z towarami i usługami nabywanymi w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.” Również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 17 września 2010 r. (sygn. akt I FSK 1365/09) stwierdził: „Podstawowym przepisem zapewniającym neutralność podatku od towarów i usług na gruncie polskiej ustawy jest art. 86 ust. 1 u.p. t. u. Podatek ten obciąża konsumpcję. W związku z tym ciężarem podatku nie powinni być obciążeni podatnicy VAT w zakresie, w jakim wykorzystują zakupione towary i usługi do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku nie występują oni bowiem w charakterze konsumentów zakupionych towarów.

Skoro zgodnie z założeniem nowa siedziba ma być wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej, należy uznać, że Wnioskodawcy przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabywanymi towarami i usługami, gdyż nabywane towary i usługi, objęte wydatkami inwestycyjnymi, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W kontekście powyższego wskazać należy dodatkowo że, dla oceny stanowiska Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje fakt, że dokonywane zakupy inwestycyjne będą w przyszłości, dopiero po zakończeniu budowy siedziby Muzeum wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak wskazuje zarówno doktryna prawa: „Podatnikowi przysługuje zatem na bieżąco uprawnienie do występowania o zwrot z tytułu ponoszonych na tę inwestycję nakładów na zasadach takich samych jakie przysługiwały mu gdyby dokonywał nabycia tegoż budowanego środka trwałego.” (J. Zubrzycki, Leksykon VAT, T. I, Wrocław 2014). Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uzasadnieniu do wyroku z dnia 9 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 235/10): „(...) niezwłoczne odliczenie podatku przysługuje zarówno wtedy, gdy nabyte towary i usługi, przy których naliczono podatek, posłużą podatnikowi do wykonania czynności opodatkowanych w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę, jak i wtedy, gdy wykorzystanie tych towarów i usług nastąpi faktycznie w przyszłych okresach, w tym także w przypadku nabycia zmierzającego do wytworzenia środków trwałych, angażowanych następnie do realizacji działalności opodatkowanej.

Skoro zgodnie z założeniem nowa siedziba ma być wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej, należy uznać, że Wnioskodawcy przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabywanymi towarami i usługami (gdyż nabywane towary i usługi, objęte wydatkami inwestycyjnymi, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W odniesieniu do usług nabywanych od podmiotu z siedzibą w USA, Wnioskodawca powinien traktować je jako import usług i rozliczać na zasadzie odwrotnego obciążenia (tzw. reverse charge) Oznacza, że z tytułu tych transakcji Wnioskodawca powinien wykazać w swojej deklaracji podatkowej kwotę podatku naliczonego równą kwocie podatku należnego. Jeżeli kwota podatku naliczonego będzie w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku (lub w razie nadwyżki na prawo do zwrotu VAT) w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z budową siedziby.

W przypadku natomiast gdyby, po zakończeniu planowanej inwestycji, poza działalnością opodatkowaną podatkiem VAT u Wnioskodawcy wystąpiła również sprzedaż zwolniona od podatku zobowiązany on będzie do dokonania stosownej korekty odliczonego podatku naliczonego związanego z budową nowej siedziby, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. W świetle powyższego, stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/415-1074/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

działalność opodatkowana
IBPBI/2/423-1411/14/MS | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-53/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-711/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPTPP2/443-878/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.