IPPP1/443-1457/14-4/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z VAT planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej
IPPP1/443-1457/14-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podatek od towarów i usług
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu: 18 grudnia 2014 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 4 marca 2015 r. (doręczone dnia 11 marca 2015 r.) pismem z dnia 18 marca 2015 r., nadanym dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu: 20 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Złożony wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu nr IPPP1/443-1457/14-2/KC z dnia 4 marca 2015 r. (doręczone dnia 11 marca 2015 r.), pismem z dnia 18 marca 2015 r., nadanym dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu: 20 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, sprecyzowane następnie w nadesłanym uzupełnieniu:

Spółka cywilna W. zakupiła w 2007 r. od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu ewidencyjnego o obszarze 7122,00 m2 bez prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia tej nieruchomości.

Spółka cywilna wynajmowała tę nieruchomość innej firmie w okresie 28 marca 2010 r. – 30 sierpnia 2010 r. (pierwsze zasiedlenie) i potem tę nieruchomość wniosła w 2013 r. aportem do Spółki jawnej Wa. i skorzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (a jeżeli nie spełnia tego warunku to spełnia warunek do zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a).

Teraz Spółka jawna planuje sprzedać tą zabudowaną nieruchomość.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Spółka jawna Wa. nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości.

Przed wniesieniem aportem do Spółki jawnej Spółka cywilna W. po zakupieniu tej nieruchomości w 2007 r. ponosiła w 2007, 2008 i 2009 r. wydatki na ulepszenie tej nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jawna od sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę zapłaci podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka jawna od sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nie zapłaci podatku VAT. Spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (a jeżeli nie spełnia tego warunku to spełnia warunek do zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a).

W przypadku aportu nieruchomości do Spółki jawnej – dokonywanego w ramach działalności gospodarczej oraz sprzedaży nieruchomości – mogą znaleźć zastosowanie ustawowe zwolnienia z VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Na podstawie pierwszego z tych przepisów, zwolniono z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, gdy ich dostawa jest dokonywana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Dla stosowania tego zwolnienia nie ma znaczenia, czy w stosunku do nabycia aportowanej nieruchomości podatnikowi (wspólnikowi) uprzednio przysługiwało prawo do odliczenia VAT, czy też nie (tj. gdy aport nastąpi: przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie krótszym niż dwa lata od tego zasiedlenia, wówczas aport ten będzie podlegał opodatkowaniu VAT, według właściwej dla nieruchomości stawki VAT).

Jeżeli nie zostały spełnione ww. warunki, należy ustalić, czy nie znajdzie zastosowania drugi z ww. przepisów, zwalniający z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, jeżeli:

 • w stosunku do tych obiektów wspólnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT,
 • wspólnik nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów. Nie każda dostawa towarów podlega jednak opodatkowaniu. Czynność taka musi być bowiem wykonana przez podatnika. Co więcej warunkiem opodatkowania VAT jest to, by czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jak podatnik.

W ustawie o podatku od towarów i usług zawarto również regulacje dotyczące zwolnienia od podatku określonych dostaw towarów czy świadczonych usług. W świetle analizowanej tematyki zwrócić należy uwagę na zapis art. 43 ust. 1 pkt 10. Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przy spełnieniu więc określonych warunków dostawa nieruchomości może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Dodać tu należy, iż nawet w sytuacji nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia określonych w przywołanym powyżej przepisie, ustawodawca umożliwia podatnikowi skorzystanie ze zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Przy sprzedaży nie nalicza się VAT, jeśli minęło co najmniej dwa lata od pierwszego zasiedlenia obiektu. Tak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jeśli nie minęło lub nie było jeszcze pierwszego zasiedlenia, sprzedaż jest opodatkowana. Chyba że nie było prawa do odliczenia VAT przy zakupie/budowie, a obiekt nie był ulepszany bądź ulepszenia były niewielkie (mniejsze niż 30 proc. wartości początkowej) albo VAT od tych ulepszeń nie podlegał odliczeniu. Wówczas sprzedaż jest objęta drugim zwolnieniem (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT). Różnica między tymi dwoma zwolnieniami jest taka, że z pierwszego – przy spełnieniu ustawowych warunków – można zrezygnować i wybrać opodatkowanie sprzedaży. Drugie jest obligatoryjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 tej ustawy uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zgodnie z dyspozycją art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od VAT, również sprzedaż gruntu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy).

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, o czym stanowi treść art. 43 ust. 7a cyt. ustawy.

Natomiast definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka cywilna zakupiła w 2007 r. od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu ewidencyjnego, bez prawa do odliczenia VAT z tytułu jej nabycia. Wskazaną nieruchomość Spółka cywilna wynajmowała innej firmie w okresie od marca do sierpnia 2010 r., następnie w 2013 r. wniosła tę nieruchomość aportem do spółki jawnej, korzystając ze zwolnienia z podatku VAT. Spółka jawna nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości. Przed wniesieniem aportem do Spółki jawnej Spółka cywilna w latach 2007-2009 ponosiła wydatki na jej ulepszenie, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej budynku. Obecnie Spółka jawna planuje sprzedać wskazaną zabudowaną nieruchomość.

Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z uznaniem, czy planowana sprzedaż nieruchomości będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Analiza przywołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajduje zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata. Z kolei w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Wnioskodawca wskazuje, że Spółka cywilna kupiła przedmiotową nieruchomość w 2007 r. od osób fizycznych, niebędących podatnikami. Następnie nieruchomość była wynajmowana w okresie od marca do sierpnia 2010 r. i wniesiona w 2013 r. aportem do Spółki jawnej. Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że oddanie nieruchomości w najem, jako czynność podlegająca opodatkowaniu, jest traktowane jako pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zatem czynność wniesienia tej nieruchomości aportem do Spółki jawnej w 2013 r. została zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ dostawa dokonana była po pierwszym zasiedleniu i w okresie dłuższym niż 2 lata pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca wskazał, że Spółka jawna nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie opisanej nieruchomości. Tym samym w niniejszej sprawie nie doszło ponownie do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. W konsekwencji, skoro Wnioskodawca planuje sprzedać nieruchomość już zasiedloną (w 2010 r.) i po okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, to nadal transakcja dostawy przedmiotowej Nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zachodzą przesłanki wyłączające użycie tego przepisu.

Podsumowując, planowana transakcja sprzedaży zabudowanej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponadto należy wskazać, że stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Jednocześnie zauważyć trzeba, że w związku z tym, że opisana transakcja będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.