IPPB5/423-1136/12-7/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych (rozliczenia z tytułu VAT) a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7 stanowi przychód w rozumieniu przepisów Ustawy CIT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2012 r. (data wpływu 14.11.2012 r.) oraz w piśmie z dnia 24.01.2013 r. (data nadania 24.01.2013 r., data wpływu 28.01.2013 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-1136/12-2/RS z dnia 17.01.2013 r. (data nadania 17.01.2013 r., data doręczenia 18.01.2013 r.) oraz w piśmie z dnia 14.02.2013 r. (data wpływu 15.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych (rozliczenia z tytułu VAT) a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7 stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 8) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych (rozliczenia z tytułu VAT) a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7 stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 8).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

M. Polska Sp. z o. o. (dalej:. „M. Polska” lub „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej L. M. Spółka została powołana w Polsce 1 kwietnia 2008 r. Jej głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż alkoholi wybranych krajowych i zagranicznych producentów. Spółka jest też wyłącznym dystrybutorem produktów M. w Polsce.

Model dystrybucji produktów M. zakłada, że Spółka sprzedaje je do hurtowni (dystrybutorów), które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym (sklepy, restauracje, puby, kluby, itp.; dalej: Sprzedawcy). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Jednocześnie jednak, wszystkie produkty M., które są przedmiotem legalnego obrotu w Polsce pochodzą wyłącznie od M. Polska.

Spółka zamierza zawrzeć umowy (według ustalonego wzoru) ze Sprzedawcami, zgodnie z którymi w przypadku spełnienia określonych warunków dotyczących poziomu dokonanych zakupów produktów M. przez danego Sprzedawcę w danym okresie rozliczeniowym, M. Polska przyzna takiemu Sprzedawcy bonus pieniężny w określonej kwocie, co efektywnie zmniejszy takiemu Sprzedawcy cenę zakupu produktów M. (tzw. rabat pośredni). Zgodnie z umową, Sprzedawcy nie będą zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz M. Polska, uzyskanie rabatu pośredniego będzie uzależnione wyłącznie od osiągnięcia przez danego Sprzedawcę określonego w umowie poziomu zakupów produktów M. Kwota bonusu (rabatu pośredniego) zmniejszającego koszt zakupu zostanie wypłacona Sprzedawcy bezpośrednio przez M. Polska. Powyższy bonus (rabat pośredni) zostanie udokumentowany notą księgową (notą uznaniową wystawianą przez M. Polska), gdyż w opisanym poniżej przypadku Spółka nie ma możliwości wystawiania na rzecz Sprzedawcy faktury korygującej, aby udokumentować udzielony rabat, ponieważ Spółka nie wystawiła żadnej faktury sprzedażowej na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca otrzymuje fakturę zakupową od hurtowni/dystrybutora, a nie od Spółki.

Celem opisanego wyżej działania M. Polska jest motywowanie Sprzedawców do bardziej aktywnej sprzedaży produktów M., które pochodzą z sieci sprzedaży M. Polska, poprzez uatrakcyjnienie warunków zakupu produktów M. Polska (zwrot części ceny zapłaconej przez Sprzedawcę w formie bonusu - rabatu pośredniego) proporcjonalnie do wielkości zakupów produktów M., co wobec faktu, iż M. Polska jest wyłącznym dostawcą na polski rynek produktów M. wpływać będzie na zwiększenie sprzedaży M. Polska, a w konsekwencji zwiększenie przychodów.

W piśmie z dnia 24.01.2013 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawione w przedmiotowym wniosku zdarzenie przyszłe odnośnie pytania oznaczonego nr 8, tj. podał, że:

 • przedmiotową notę księgową Spółka zamierza uwzględniać w rejestrze VAT w terminie w którym dokonano wpłaty Sprzedawcy środków pieniężnych z tytułu udzielonego rabatu i wystawiono notę księgową zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną z dnia 15 stycznia 2013 r. (nr IPPP1/443-1133/12-2/MP) wydaną dla Spółki.
 • Spółka zamierza dokonać zmniejszenia obrotu w rozliczeniu za miesiąc, w którym w rejestrze VAT zostanie uwzględniona ww. nota oraz zostanie dokonane rozliczenie VAT-u należnego w deklaracji VAT za okres, w którym dana nota została uwzględniona w rejestrze VAT - zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 15 stycznia 2013 r. (nr IPPP1/443-1133/12-2/MP) wydaną dla Spółki.
 • w księgach rachunkowych na koncie księgowym rozliczeń z tytułu podatku VAT ujmowana jest między innymi kwota podatku VAT należnego wynikającego z faktur sprzedaży dotyczących poszczególnych okresów rozliczeniowych. W przypadku udzielenia rabatu pośredniego dokumentowanego notą księgową obniżeniu ulegnie kwota obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania VAT za dany okres, co znajdzie odzwierciedlenie w rejestrze sprzedaży VAT oraz w sporządzanej deklaracji VAT za dany okres. Nota księgowa, która jak zostało to wskazane we Wniosku nie stanowi faktury ani korekty faktury, nie będzie natomiast mogła stanowić podstawy do dokonania zapisów na koncie księgowym rozliczeń z tytułu podatku VAT. W tym znaczeniu Spółka dostrzega możliwość wystąpienia różnicy pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych, a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7.

W piśmie z dnia 14.02.2013 r. Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowa nota księgowa dotycząca udzielenia rabatu pośredniego zawierać będzie wskazanie kwoty udzielonego rabatu stanowiącego kwotę brutto. W treści noty nie będzie natomiast zawarte wyszczególnienie kwoty wartości netto udzielonego rabatu oraz kwoty podatku VAT, Spółka dokona wyodrębnienia z kwoty brutto udzielonego rabatu wartości netto oraz należnego podatku VAT na podstawie własnej kalkulacji w celu prawidłowego wykazania tych kwot w rejestrze VAT.

Spółka wyjaśnił, że z uwagi na takt, iż nota księgowa dokumentująca udzielenie rabatu pośredniego będzie zawierała wyłącznie określenie kwoty rabatu brutto, zaksięgowana zostanie na księgowym koncie kosztowym, stosownie do treści interpretacji z 15 stycznia 2013 r. (nr IPPP1/443-1133/12-2/MP) wydanej dla Spółki. Z tego też względu zaksięgowanie noty jako kosztu nie będzie miało wpływu na księgowania dokonywane na księgowych kontach rozliczeń z tytułu podatku VAT.

W konsekwencji, powstać może różnica pomiędzy kwotą zobowiązania z tytułu podatku VAT za miesiąc w którym w rozliczeniu podatku VAT uwzględniony zostanie udzielony rabat pośredni, z saldem zapisów dokonywanych na kontach księgowych dotyczących rozliczeń z tytułu podatku VAT. Pytanie nr 8 wskazane we wniosku Spółki dotyczy wskazanej wyżej różnicy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z udzieleniem Sprzedawcy rabatu pośredniego w opisanych wyżej warunkach, Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury korygującej, czy też z uwagi na fakt, że Spółka nie wystawia żadnych faktur na rzecz Sprzedawcy, udokumentowanie rabatu pośredniego może nastąpić notą księgową (uznaniową)...
 2. Czy w związku z udzieleniem Sprzedawcy rabatu pośredniego w opisanych wyżej warunkach, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu na gruncie VAT na podstawie wystawionej noty księgowej (uznaniowej)...
 3. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, w jaki sposób odnosić kwotę rabatu do wartości obniżenia podstawy opodatkowania VAT przez Spółkę...
 4. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, czy nota księgowa (uznaniowa) będzie dokumentem, który należy uwzględnić w rejestrze VAT Spółki dla potwierdzenia obniżenia podstawy opodatkowania VAT po stronie M. Polska...
 5. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, w rozliczeniu za który okres Spółka powinna dokonać zmniejszenia obrotu w związku z udzieleniem rabatu pośredniego...
 6. Czy kwota bonusu (rabatu pośredniego) wypłaconego Sprzedawcy stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT...
 7. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 6, w którym momencie bonus (rabat pośredni) uznawać należy za koszt poniesiony, zaliczany do podatkowych kosztów uzyskania przychodów...
 8. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych (rozliczenia z tytułu VAT) a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7 stanowi przychód w rozumieniu przepisów Ustawy CIT ...

Odpowiedź na pytanie oznaczone w przedmiotowym wniosku numerem 8 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Przedmiotowy wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, odnośnie pytań oznaczonych nr 6 i 7, oraz w zakresie pytań oznaczonych numerami od 1 do 5 tj. w zakresie podatku od towarów i usług VAT został rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 8

Mając na uwadze, że stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 9 i 10 Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług, a także zwróconej różnicy podatku od towarów i usług, w ocenie Spółki wszelkie różnice kwot zaksięgowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT w związku ze sprzedażą produktów przez Spółkę oraz kwoty podatku należnego VAT wykazanego w deklaracji VAT-7, wynikające z rozliczenia dla potrzeb VAT obniżenia obrotu w związku z udzieleniem rabatu pośredniego, pozostają bez wpływu na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wskazane wyżej różnice kwot podatku należnego VAT, nie stanowią zatem dla Spółki przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy CIT.

W piśmie z dnia 24.01.2013 r. Spółka potwierdziła swoje stanowisko zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do pytania nr 8. Zawarte w przedmiotowym piśmie wyjaśnienia nie wpływają na stanowisko Spółki w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodem należnym jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Konstrukcja podatku od towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług, a dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem zasady neutralności tego podatku w polskim systemie prawa jest art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, że „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”. Skorzystanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie powoduje, iż podatnik, co do zasady, nie odczuwa ciężaru tego podatku.

Zasada neutralności podatku od towarów i usług znalazła swój wyraz także na gruncie podatku dochodowego poprzez odpowiednie regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 15 lutego 1992 r. Wyrazem tego są następujące przepisy:

- wyłączające z przychodów:

 • należny podatek od towarów i usług (art. 12 ust.4 pkt 9 ww. ustawy)
 • zwróconą, na podstawie odrębnych przepisów, różnicę podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 10 tej ustawy),
 • zwolnione od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 10a cytowanej ustawy).

- wyłączające z kosztów:

 • podatek od towarów i usług (art.16 ust.1 pkt 46 ww. ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W przepisie tym jest mowa o zwrocie podatku, a nie jego części składowych, jak w przypadku podatku od towarów i usług - podatku naliczonego lub należnego. Powyższy przepis swoim zakresem przedmiotowym obejmuje stanowiące dochody budżetu państwa i budżetów samorządowych jednostek terytorialnych, podatki i opłaty, które podlegają zwrotowi, umorzeniu lub zaniechany jest ich pobór, pod warunkiem, że nie zostały wcześniej zaliczone, przez podatnika, do kosztów uzyskania przychodów. Podstawą do zaniechania i umorzenia poboru podatku są odpowiednio przepisy art. 22a, art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej. Natomiast zwrot podatku następuje na zasadach określonych w art. 76 ustawy – Ordynacja podatkowa, który stanowi w § 1, że „nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik zgłosi wniosek o zaliczeniu nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2”. Podatnikowi przysługuje prawo wystąpienia o zwrot nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, które uregulowane zostało w przepisach tej ustawy.

Ustawodawca przewidział także pewne wyjątki od powyższych generalnych reguł wyłączających podatek od towarów i usług z przychodów i kosztów podatkowych, wskazując sytuacje, w których podatek ten (lub pewne jego elementy składowe -podatek naliczony lub podatek należny) podatnik ma obowiązek rozpoznać jako przychód podatkowy lub prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Są to:

- uznawane za przychody:

 • w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (art.12 ust.1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • kwota podatku od towarów i usług:
 1. nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub
 2. dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (art.12 ust.1 pkt 4g ww. ustawy),

 • uznawane za koszty uzyskania przychodów:
  - podatek naliczony:
 1. jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 2. w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art.16 ust.1 pkt 46 lit. a tej ustawy),
 • podatek należny w przypadku:
 1. importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 2. przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami (art.16 ust.1 pkt 46 lit. b cytowanej ustawy),
 • kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (art.16 ust.1 pkt 46 lit. c ww. ustawy).

Należy zwrócić uwagę, że ww. przepis art. 12 ust. 1 pkt 4f, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wyłącznie naliczonego podatku VAT w dwóch sytuacjach: jego obniżenia lub zwrotu, przy czym, jak wynika z art. 3 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa, przez zwrot podatku rozumie się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Tryb uzyskania zwrotu podatku przez podatników w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym pojawiła się u nich nadwyżka podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego reguluje art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy podatnik w wyniku złożonej korekty deklaracji podatku VAT uzyskuje obniżenie lub zwrot podatku naliczonego uprzednio zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie w przypadku zwiększenia w wyniku korekty VAT podatku naliczonego do odliczenia, zmniejsza się wtedy wartość (część) podatku naliczonego, który można zaliczyć do kosztów uzyskania lub do wartości początkowej. W tych przypadkach, gdy korekta powoduje zwiększenie wielkości podatku do odliczenia - co powinno wpływać na zmniejszenie kosztów uzyskania ustawodawca przewidział inną zasadę i uznał, że należy zaliczać wartość zwiększonego podatku odliczonego do przychodów podatkowych, pod warunkiem jeśli tej korekty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do pytania oznaczonego w przedmiotowym wniosku nr 8 w zakresie określenia, czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych (rozliczenia z tytułu VAT) a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7 należy wskazać, iż w interpretacji z dnia 15 stycznia 2013 r. Nr IPPP1/443-1133/12-2/MP wydanej przez tut. Organ dla Wnioskodawcy - Spółki M. Polska Sp. z o.o. w zakresie podatku od towarów i usług, Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika podnoszące, iż:

 • „(...) niemniej jednak, treść art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b. Skoro, wskazane w tym przepisie zastrzeżenie ust. 4a i 4b nie znajdzie zastosowania – w ocenie Spółki, zastosowanie znajdzie treść art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, jako samoistna podstawa do obniżenia przez Spółkę obrotu w omawianym przypadku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Spółka udzieliła Sprzedawcy rabatu pośredniego i udokumentowała ten fakt wystawiając notę uznaniową. (...) – str. 4 i 5 ww. interpretacji,
 • „(...) W ocenie Spółki, skoro zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania stanowi obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu dostawy towaru/świadczenia usługi pomniejszona o kwotę należnego podatku, to udzielenie rabatu pośredniego Sprzedawcy przekłada się w całej tej kwocie rabatu na kwotę otrzymaną faktycznie przez M. Polska z tytułu danej dostawy.

Tym samym kwota wypłacona Sprzedawcy z tytułu rabatu pośredniego w całości obniży kwotę, którą M. Polska otrzyma z tytułu danej transakcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki zasadnym jest potraktowanie całej kwoty udzielonego rabatu pośredniego, jako odnoszącą się do podstawy opodatkowania VAT wykazanej przez Spółkę dostawy. (...)” – str. 6 przedmiotowej interpretacji.

Ponadto w piśmie z dnia 24.01.2013 r. uzupełniającym zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 • „(...) przedmiotową notę księgową Spółka zamierza uwzględniać w rejestrze VAT w terminie w którym dokonano wpłaty Sprzedawcy środków pieniężnych z tytułu udzielonego rabatu i wystawiono notę księgową (...)
 • Spółka zamierza dokonać zmniejszenia obrotu w rozliczeniu za miesiąc, w którym w rejestrze VAT zostanie uwzględniona ww. nota oraz zostanie dokonane rozliczenie VAT-u należnego w deklaracji VAT za okres, w którym dana nota została uwzględniona w rejestrze VAT (...)
 • (...) W przypadku udzielenia rabatu pośredniego dokumentowanego notą księgową obniżeniu ulegnie kwota obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania VAT za dany okres, co znajdzie odzwierciedlenie w rejestrze sprzedaży VAT oraz w sporządzanej deklaracji VAT za dany okres. (...)”

Natomiast w piśmie z dnia 14.02.2013 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 • (...) Spółka dokona wyodrębnienia z kwoty brutto udzielonego rabatu wartości netto oraz należnego podatku VAT na podstawie własnej kalkulacji w celu prawidłowego wykazania tych kwot w rejestrze VAT. (...)
 • (...) nota księgowa dokumentująca udzielenie rabatu pośredniego (...) zaksięgowana zostanie na księgowym koncie kosztowym (...)”.

W powyższym przypadku należy mieć na względzie, co zostało podniesione powyżej, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tired 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „(...) kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,”.

W związku z faktem, iż jak wskazuje Wnioskodawca, Spółka dokona rozliczenia podatku należnego uwzględnionego w kwocie brutto przedmiotowej noty zarówno w rejestrze VAT jak i w deklaracji VAT za okres, w którym dana nota została uwzględniona w rejestrze VAT, oraz mając na uwadze brzmienie ww. art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tired 2, to zdaniem tut. Organu w przedmiotowej sprawie nie powinna mieć miejsca różnica pomiędzy należnym podatkiem VAT wynikającym z ksiąg rachunkowych a kwotą podatku VAT należnego pomniejszonego o udzielony rabat pośredni, wynikającą z deklaracji VAT-7.

Tym samym w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT. Kosztem uzyskania przychodu winna być kwota wynikająca z ww. noty księgowej pomniejszona o podatek VAT.

Tym samym nie powstanie różnica w podatku VAT należnym, która miałaby wpływ na przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego w przedmiotowym wniosku nr 8 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na , piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.