ILPP5/4512-1-85/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwrotu podatku VAT z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
ILPP5/4512-1-85/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. podatnik
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 605) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń w dniu 19 maja 2003 r.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w ramach której będą realizowane projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne. Jego celem jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz przedszkola na zasadach prawem przewidzianych;
 2. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 3. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 4. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 5. organizowanie pomocy i wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
 6. promowanie uczniów wybitnie zdolnych zwłaszcza z rodzin ubogich poprzez dofinansowania i stypendia;
 7. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 8. ochronę przyrody i krajobrazu;
 9. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 10. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 11. działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
 12. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;
 13. prowadzenie Centrum Edukacji Lokalnej;
 14. wspieranie dokształcania zatrudnianych pracowników;
 15. pozyskiwanie środków publicznych na realizację zamierzonych działań;
 16. inne działania służące realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne. Jego członkami mogą być także osoby prawne. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej działalności jego członków. W wyniku otrzymania pomocy w zakresie małych projektów otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 49.257,58 zł. Projekt pozwolił Wnioskodawcy na realizację zadania pt. „Budowa integracyjnego placu zabaw (...)”. Efektem działań jest zaktywizowanie społeczności lokalnej, promocja kulturowa, turystyczno – rekreacyjna oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Z efektów końcowych projektów korzystać będą mieszkańcy obszaru działań Stowarzyszenia oraz okolicznych miejscowości. Użytkownicy będą korzystać ze zrealizowanych projektów w formie nieodpłatnej.

Wydatki poniesione na realizację projektów będą dokumentowane fakturami VAT i rachunkami. Będą dokonywane zakupy towarów i usług, wynagrodzenie pracowników zatrudnianych na umowę o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, usługi doradcze, zakupy materiałów, druk folderów i biuletynów i inne.

Stowarzyszenie w przyszłości ma zamiar pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów poprawiających estetykę wsi, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz kształtować rozwój dzieci i młodzieży. W wyniku realizacji projektów Stowarzyszenie nie osiąga żadnych przychodów. Przychód stanowią składki członkowskie niepodlegające opodatkowaniu.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje projekty ze środków Unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy możliwy jest zwrot podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie będąc podatnikiem VAT nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dokonywane zakupy będą dotyczyły działalności zwolnionej z VAT przedmiotowo. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Wobec powyższego nie występują przesłanki stwarzające podstawy do zwrotu podatku VAT.

Końcowym efektem budowy integracyjnego placu zabaw będzie zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i integracyjnych mieszkańców wsi, społeczność lokalna korzystać będzie z placu w formie nieodpłatnej.

Reasumując, zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe) są zwolnione z podatku VAT” co powoduje, że stowarzyszenie nie może starać sie o zwrot VAT naliczonego. Stowarzyszenie budując integracyjny plac zabaw ponosi koszty brutto. W związku z powyższym podatek VAT od poniesionych wydatków stanowi koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów poprawiających estetykę wsi, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz kształtować rozwój dzieci i młodzieży. Projekty realizowane są/będą ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W wyniku realizacji projektów Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektów nie są/nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem użytkownicy korzystają/będą korzystać ze zrealizowanych projektów nieodpłatnie. Wnioskodawca nie jest i nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są/nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów a jego działalność związana z realizacją przedmiotowego projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Towary i usługi nabywane w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma/nie będzie miało możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektów uznano za prawidłowe, jednakże częściowo w oparciu o inne uzasadnienie. Należy jednocześnie zaznaczyć, że powołany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku załącznik nr 4 do ustawy z dniem 1 stycznia 2011 r. został uchylony.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.