ILPP5/4512-1-316/15-6/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A.
ILPP5/4512-1-316/15-6/KSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. opodatkowanie
 7. podatek naliczony
 8. podatek od towarów i usług
 9. prawo do odliczenia
 10. wydatek
 11. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. Wniosek uzupełniono w dniu 7 marca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „A” S.A. (w treści wniosku jako Spółka) podjęło 27 czerwca 2013 r. uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 r., na mocy której zysk ten został podzielony w sposób następujący:

 1. na obowiązkowy odpis 8% na kapitał zapasowy została przekazana kwota 17.781,02 zł,
 2. na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. została przekazana kwota 190.000,00 zł,
 3. na fundusz specjalny – fundusz Zarządu została przekazana kwota 14.481,72 zł.

W roku następnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 26 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2013 r., na mocy której zysk ten został podzielony w sposób następujący:

 1. na obowiązkowy odpis 8% na kapitał zapasowy została przekazana kwota 53.640,34 zł,
 2. na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. została przekazana kwota 500.000.00 zł,
 3. na fundusz specjalny – fundusz Zarządu została przekazana kwota 116.863,92 zł.

W 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 25 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2014 r., na mocy której zysk ten został podzielony w sposób następujący:

 1. na obowiązkowy odpis 8% na kapitał zapasowy została przekazana kwota 75.923,54 zł,
 2. na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. została przekazana kwota 330.000,00 zł,
 3. na fundusz specjalny – fundusz na pokrycie kosztów działalności marketingowej i integrującej uczestników rynku hurtowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, została przekazana kwota 93.120,73 zł,
 4. na kapitał rezerwowy – została przekazana kwota 450.000,00 zł.

Łącznie w latach 2013-2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. przekazało kwotę 1.020.000 zł.

Środki zgromadzone w funduszu Produkt z „A” S.A. Spółka zaczęła wykorzystywać od września 2015 r. Wydatki na działania marketingowe – reklamy w mediach i prasie oraz grafiki na witrynach sklepowych objętych programem Produkt z „A” S.A. są ujmowane na dedykowanym koncie księgowym 856. Spółka księgowała te wydatki według schematu: Wn – konto 856 – brutto faktury. Ma – konto 201 Rozrachunki z dostawcami – brutto faktury.

Wydatki dokonywane z funduszu Produkt „A” S.A. z uwagi na dokonywane księgowania nie były zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów. Spółka ponadto nie obniżała kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów księgowych stwierdzających zakup towarów i usług za środki pochodzące z funduszu Produkt z „A” SA.

Sam, program Produkt z „A” S.A., na którego realizację wydatkowane są środki pochodzące z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A., to wiodący program marketingowy Spółki obejmujący ponad 1000 sklepów spożywczych regularnie zaopatrujących się u Spółki. Ich właściciele, zachowując niezależność, uczestniczyli w promowaniu rodzimego handlu, oferując świeże, zdrowe i wielkopolskie produkty kupowane na rynku hurtowym „A” S.A. prosto od lokalnych producentów.

Działania w ramach programu Produkt z „A” S.A. polegają na:

 1. wyposażeniu sklepów partnerskich w grafiki Produkt z „A” S.A. mających za zadanie ujednolicić wizerunek sklepów, nawiązać do oprawy graficznej materiałów reklamowych i ułatwić klientom rozpoznanie placówek wśród innych sklepów obecnych na rynku,
 2. emisji reklam w regionalnym radio i telewizji, mających za zadanie budowanie wśród obecnych i potencjalnych klientów, świadomości znaku towarowego Produkt z „A” S.A. oraz podkreślenie walorów sklepów sygnowanych tym znakiem. Przedmiotem promocji, poza programem sieci sklepów integrowanych przez „A” S.A., była oferta aktualna towarowa w nich dostępna,
 3. emisji reklam w prasie, które wykorzystywane były głównie do reklamy programu promocji zakupów w sklepach ze znakiem Produkt z „A” S.A. oraz innych programów wspierających. W prasie regionalnej emitowano również informacje dotyczące ważnych okazji z punktu widzenia branży florystycznej oraz komunikaty w ramach public relations. Reklamy były skierowane do konsumentów, klientów kwiaciarni oraz uczestników rynku hurtowego,
 4. organizacji wydarzeń plenerowych kiedy to przedstawiciele Spółki udali się do miast o największym zagęszczeniu sklepów i bezpośrednio zapraszali mieszkańców do placówek, wręczając materiały reklamowe,
 5. promocji produktów Spółki w miejscu sprzedaży,
 6. stworzenie strony internetowej www.(...)pl.

Wszystkie te działania są ściśle związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie osiąganych przychodów, zachowaniem, a także zabezpieczeniem źródła przychodów.

W piśmie z dnia 4 marca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił co następuje:

 1. Wnioskodawca będzie dokonywał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. na podstawie faktur VAT.
 2. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 3. Zakupy mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego w dokumentach księgowych dokumentujących wydatki dokonywane z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A....

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego w dokumentach księgowych dokumentujących wydatki dokonywane z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – dalej uVAT.

Z przepisu art. 86 ust. 1 uVAT – wynika, że zakupy towarów lub usług winny być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż jedynie wtedy podatek naliczony może pomniejszać podatek należny. Zakupy towarów usług dokonywane przez Spółkę w ramach Programu Produkt z „A” S.A. pozostają w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez Spółkę. Ponadto, w momencie nabywania towarów i usług za środki pochodzące z funduszu Produkt z „A” S.A. Spółce towarzyszy ich zamiar wykorzystania przy czynnościach opodatkowanych. Konkretnie wszystkie dokonywane przez Spółkę zakupy towarów i usług za środki pochodzące z funduszu Produkt z „A” S.A. mają na celu zwiększenie przychodów Spółki poprzez zwiększenie sprzedaży towarów Spółki oraz utrzymanie i zabezpieczenie dotychczasowych źródeł przychodów związanych z najmem miejsc handlowych, których Najemcy sprzedają promowane produkty. Opisane wcześniej działania marketingowe i promocyjne temu służą i ten cel osiągają.

Podatek naliczony wskazany w dokumentach księgowych dokumentujących zakupy towarów i usług wspomagających sprzedaż – reklam, a także usług marketingowych i promocyjnych – nie został też w żaden sposób zakwalifikowane przez ustawodawcę jako wyłączony spod możliwości odliczenia od podatku należnego. W konsekwencji należy uznać, że nie ma jakichkolwiek podstaw normatywnych do wyłączenia możliwości pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego w dokumentach księgowych dokumentujących wydatki dokonywane z funduszu Produkt z „A” S.A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów – kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;
 5. (uchylony);
 6. różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
 7. u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% (23% w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – na podstawie art. 146c w związku z art. 146a pkt 1 ustawy) kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). W obrocie krajowym – co do zasady – dokumentem, który stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego jest faktura.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona)
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony)
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony)
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Jak wynika z powyższego, podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze m.in. w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podjął 27 czerwca 2013 r. uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 r., na mocy której zysk ten został podzielony w sposób następujący:

 1. na obowiązkowy odpis 8% na kapitał zapasowy została przekazana kwota 17.781,02 zł,
 2. na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. została przekazana kwota 190.000,00 zł,
 3. na fundusz specjalny – fundusz Zarządu została przekazana kwota 14.481,72 zł.

W roku następnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 26 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2013 r., na mocy której zysk ten został podzielony w sposób następujący:

 1. na obowiązkowy odpis 8% na kapitał zapasowy została przekazana kwota 53.640,34 zł,
 2. na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. została przekazana kwota 500.000,00 zł,
 3. na fundusz specjalny – fundusz Zarządu została przekazana kwota 116.863,92 zł.

W 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 25 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2014 r., na mocy której zysk ten został podzielony w sposób następujący:

 1. na obowiązkowy odpis 8% na kapitał zapasowy została przekazana kwota 75.923,54 zł,
 2. na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. została przekazana kwota 330.000,00 zł,
 3. na fundusz specjalny – fundusz na pokrycie kosztów działalności marketingowej i integrującej uczestników rynku hurtowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, została przekazana kwota 93.120,73 zł,
 4. na kapitał rezerwowy – została przekazana kwota 450.000,00 zł.

Łącznie w latach 2013-2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na fundusz specjalny – Produkt z „A” S.A. przekazało kwotę 1.020.000 zł.

Środki zgromadzone w funduszu Produkt z „A” S.A. Spółka zaczęła wykorzystywać od września 2015 r. Wydatki na działania marketingowe – reklamy w mediach i prasie oraz grafiki na witrynach sklepowych objętych programem Produkt z „A” S.A. są ujmowane na dedykowanym koncie księgowym 856. Spółka księgowała te wydatki według schematu: Wn – konto 856 – brutto faktury. Ma – konto 201 Rozrachunki z dostawcami – brutto faktury. Wydatki dokonywane z funduszu Produkt „A” S.A. z uwagi na dokonywane księgowania nie były zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów. Spółka ponadto nie obniżała kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów księgowych stwierdzających zakup towarów i usług za środki pochodzące z funduszu Produkt z „A” SA. Sam, program Produkt z „A” S.A., na którego realizacje wydatkowane są środki pochodzące z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A., to wiodący program marketingowy Spółki obejmujący ponad 1000 sklepów spożywczych regularnie zaopatrujących się u Spółki. Ich właściciele, zachowując niezależność, uczestniczyli w promowaniu rodzimego handlu, oferując świeże, zdrowe i wielkopolskie produkty kupowane na rynku hurtowym „A” S.A. prosto od lokalnych producentów. Działania w ramach programu Produkt z „A” S.A. polegają na:

 1. wyposażeniu sklepów partnerskich w grafiki Produkt z „A” S.A. mających za zadanie ujednolicić wizerunek sklepów, nawiązać do oprawy graficznej materiałów reklamowych i ułatwić klientom rozpoznanie placówek wśród innych sklepów obecnych na rynku,
 2. emisji reklam w regionalnym radio i telewizji, mających za zadanie budowanie wśród obecnych i potencjalnych klientów. świadomości znaku towarowego Produkt z „A” S.A. oraz podkreślenie walorów sklepów sygnowanych tym znakiem. Przedmiotem promocji, poza programem sieci sklepów integrowanych przez „A” S.A., była oferta aktualna towarowa w nich dostępna,
 3. emisji reklam w prasie, które wykorzystywane były głównie do reklamy programu promocji zakupów w sklepach ze znakiem Produkt z „A” S.A. oraz innych programów wspierających. W prasie regionalnej emitowano również informacje dotyczące ważnych okazji z punktu widzenia branży florystycznej oraz komunikaty w ramach public relations. Reklamy były skierowane do konsumentów, klientów kwiaciarni oraz uczestników rynku hurtowego,
 4. organizacji wydarzeń plenerowych kiedy to przedstawiciele Spółki udali się do miast o największym zagęszczeniu sklepów i bezpośrednio zapraszali mieszkańców do placówek, wręczając materiały reklamowe,
 5. promocji produktów Spółki w miejscu sprzedaży,
 6. stworzenie strony internetowej www.(...)pl.

Wszystkie te działania są ściśle związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie osiąganych przychodów, zachowaniem, a także zabezpieczeniem źródła przychodów. Wnioskodawca będzie dokonywał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. na podstawie faktur VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego na fakturach dokumentujących wydatki dokonywane z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w niniejszej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy towarów i usług, które zostały sfinansowane z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. mają związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia w tej sytuacji jest to skąd pochodzą środki, z których finansowane są transakcje.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego na fakturach dokumentujących wydatki dokonywane z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A.

Podkreślenia wymaga jednak, że Spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych z funduszu specjalnego Produkt z „A” S.A. Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.