ILPP5/4512-1-296/15-6/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
ILPP5/4512-1-296/15-6/AGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odzyskanie
 4. podatek od towarów i usług
 5. projekt
 6. sprzedaż opodatkowana
 7. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) oraz z dnia 3 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek uzupełniono w dniu 23 lutego 2016 r. o wskazanie, kto jest Wnioskodawcą (Powiat czy Starostwo Powiatowe), doprecyzowanie przedstawionego opisu sprawy, przeformułowanie pytania, o własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego oraz pismem z dnia 3 marca 2016 r. o dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej pod uzupełnieniem wniosku do występowania w imieniu Wnioskodawcy przed organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizujące zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zamierza złożyć jako partner wspólnie z liderem: Województwem wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”.

Rzeczowa realizacja projektu będzie miała miejsce w latach: 2015-2017 (w 2015 r. przygotowanie projektu, w 2016 r. postępowanie przetargowe i rozpoczęcie realizacji zasadniczej części projektu, w 2017 r. dalsza realizacja i zakończenie) i obejmie remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w postaci pięciu nowoczesnych dydaktycznych pracowni służących do nauki zawodu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w trzech lokalizacjach szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia (...). Planowane do zakupu wielostanowiskowe pracownie (trenażery i wyposażenie) stanowić będą pracownie: mechatroniki, napędów elektrycznych, chemiczną, nawigacji i gastronomiczno-kelnerską. Wyposażenie to zostanie udostępnione nieodpłatnie uczniom szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach takich jak m.in. technik żeglugi śródlądowej, technik mechatronik, technik elektryk, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych i innych, a także osobom dorosłym uczestniczącym w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w innych zawodach – wyłącznie w publicznym systemie oświaty.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z pracowni zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu – 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania placówką oświatową, tj. Centrum Kształcenia (...). Właścicielem przedmiotu projektu pozostanie Powiat. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe jako płatnik jednostronny. Starostwo Powiatowe i Powiat posługują się tym samym NIP.

Operacyjnie projekt będzie wdrażał Dyrektor Centrum (...), tj. upoważniona jednostka organizacyjna Powiatu i realizator projektu w rozumieniu RPO WO 2014-2020. Zakres projektu obejmuje zakupy towarów (dostaw) i usług oraz robót budowlanych związanych wyłącznie z projektem fakturowanych na Centrum Kształcenia (...), a mianowicie:

 • wydatki na przygotowanie projektu: koszty opracowania koncepcji, dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej na podstawie faktur VAT (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na roboty budowlane-remontowe przystosowania obiektów do montażu pracowni (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na zakup urządzeń, sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na usługi związane z promocją projektu fakturowane fakturą VAT (tablice informacyjne, naklejki, publikacje – wystąpi podatek od towarów i usług).

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Przekazanie efektów inwestycji Centrum Kształcenia (...) w nie będzie przedmiotem zmiany własności lub dysponowania, tj. m.in. nie zostanie użyczone lub oddane w trwały zarząd jakiemukolwiek podmiotowi.

Przekazanie efektów inwestycji na rzecz realizatora: Centrum Kształcenia (...) nie będzie miało charakteru odpłatnego (dokonywane ono jest z tytułu upoważnień do zarządzania mieniem powiatu).

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu będą wystawiane wyłącznie na realizatora projektu, tj. Centrum Kształcenia (...) , stanowiącego jednostkę organizacyjną Powiatu.

W piśmie z dnia 19 lutego 2016 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Zainteresowany poinformował, że:

 • Wnioskodawcą jest Powiat;
 • przedmiotem wątpliwości jest istnienie prawa do odzyskania podatku VAT przez Wnioskodawcę tj. Powiat;
 • Centrum Kształcenia (...) jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT;
 • Centrum Kształcenia (...) dokonuje odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb podatku VAT;
 • faktury w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Centrum Kształcenia (...) ponieważ wynika to z założeń przyjętej strategii działalności Powiatu, którego Centrum jest jednostką organizacyjną. Ponieważ całość inwestycji będzie służyć publicznym zadaniom oświatowym, a dyrektor Centrum będzie występował jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i reprezentuje jednostkę przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie do realizacji projektu oraz posiada stosowne upoważnienia (trwały zarząd mieniem, upoważnienie do zaciągania zobowiązań – dysponowanie środkami w stosownym planie finansowym wynikającym z założeń Budżetu Powiatu) – organ uchwałodawczy i wykonawczy Powiatu postanowiły jak powyżej;
 • nabyte towary i usługi nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną Centrum Kształcenia (...).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 19 lutego 2016 r.).

Czy Powiat ponosząc wydatki w projekcie planowanym do realizacji w latach 2015-2017, współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niezwiązanych z czynnościami opodatkowanymi, może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 19 lutego 2016 r.), nie może on odzyskać zapłaconego podatku VAT gdyż w przypadku zakupów towarów i usług dokonanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia, niewykorzystywanych w żadnym zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie.

Powiat realizujący zadania ustawowe na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonywanych zakupach w ramach realizowanego projektu pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”.

Powiat wykonuje na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. zadania publiczne m. in. w zakresie edukacji publicznej.

W związku z powyższym, że Wnioskodawca realizuje zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1, nie podlega w tym zakresie podatkowi od towarów i usług VAT, a zatem nie może go odliczać.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powyższym w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W przypadku remontu pomieszczeń dydaktycznych oraz zakupu edukacyjnych pracowni szkolnych nie będzie ona związana z czynnościami opodatkowanymi i to zarówno w części przygotowawczej inwestycji (koncepcja, dokumentacja techniczna), jak również w fazie rzeczowej realizacji: roboty budowlane, zakup urządzeń i wyposażenia, zakup trenażerów i innych elementów pracowni szkolnych oraz promocji projektu. W związku z tym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym Powiat nie może go odzyskać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Powiat (Wnioskodawca), a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizujące zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zamierza złożyć jako partner wspólnie z liderem: Województwem Opolskim wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Realizacja projektu będzie miała miejsce w latach: 2015-2017 (w 2015 r. przygotowanie projektu, w 2016 r. postępowanie przetargowe i rozpoczęcie realizacji zasadniczej części projektu, w 2017 r. dalsza realizacja i zakończenie) i obejmie remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w postaci pięciu nowoczesnych dydaktycznych pracowni służących do nauki zawodu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w trzech lokalizacjach szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia (...). Planowane do zakupu wielostanowiskowe pracownie (trenażery i wyposażenie) stanowić będą pracownie: mechatroniki, napędów elektrycznych, chemiczną, nawigacji i gastronomiczno-kelnerską. Wyposażenie to zostanie udostępnione nieodpłatnie uczniom szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach takich jak m.in. technik żeglugi śródlądowej, technik mechatronik, technik elektryk, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych i innych, a także osobom dorosłym uczestniczącym w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w innych zawodach – wyłącznie w publicznym systemie oświaty. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z pracowni zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu – 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania placówką oświatową, tj. Centrum Kształcenia (...). Właścicielem przedmiotu projektu pozostanie Powiat. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe jako płatnik jednostronny. Starostwo Powiatowe i Powiat posługują się tym samym NIP. Operacyjnie projekt będzie wdrażał Dyrektor Centrum Kształcenia (...), tj. upoważniona jednostka organizacyjna Powiatu i realizator projektu w rozumieniu RPO WO 2014-2020. Zakres projektu obejmuje zakupy towarów (dostaw) i usług oraz robót budowlanych związanych wyłącznie z projektem fakturowanych na Centrum Kształcenia (...), a mianowicie:

 • wydatki na przygotowanie projektu: koszty opracowania koncepcji, dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej na podstawie faktur VAT (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na roboty budowlane-remontowe przystosowania obiektów do montażu pracowni (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na zakup urządzeń, sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na usługi związane z promocją projektu fakturowane fakturą VAT (tablice informacyjne, naklejki, publikacje – wystąpi podatek od towarów i usług).

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Przekazanie efektów inwestycji Centrum Kształcenia (...) nie będzie przedmiotem zmiany własności lub dysponowania, tj. m.in. nie zostanie użyczone lub oddane w trwały zarząd jakiemukolwiek podmiotowi. Przekazanie efektów inwestycji na rzecz realizatora: Centrum Kształcenia (...) nie będzie miało charakteru odpłatnego (dokonywane ono jest z tytułu upoważnień do zarządzania mieniem powiatu). Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu będą wystawiane wyłącznie na realizatora projektu, tj. Centrum Kształcenia (...), stanowiącego jednostkę organizacyjną Powiatu. Centrum Kształcenia (...) jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT. Centrum Kształcenia (...) dokonuje odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Faktury w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Centrum Kształcenia (...) ponieważ wynika to z założeń przyjętej strategii działalności Powiatu, którego Centrum jest jednostką organizacyjną. Ponieważ całość inwestycji będzie służyć publicznym zadaniom oświatowym, a dyrektor Centrum będzie występował jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i reprezentuje jednostkę przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie do realizacji projektu oraz posiada stosowne upoważnienia (trwały zarząd mieniem, upoważnienie do zaciągania zobowiązań – dysponowanie środkami w stosownym planie finansowym wynikającym z założeń Budżetu Powiatu) – organ uchwałodawczy i wykonawczy Powiatu postanowiły jak powyżej. Nabyte towary i usługi nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną Centrum Kształcenia (...).

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości odnośnie tego, czy Powiat ponosząc wydatki w projekcie planowanym do realizacji w latach 2015-2017, współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niezwiązanych z czynnościami opodatkowanymi, może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Reasumując, w okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, realizując projekt Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie zasad kwalifikowalności wydatków, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii wystawionych faktur.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że podany w opisie sprawy przez Wnioskodawcę publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jest nieaktualny. Obecny publikator ww. ustawy to: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.