ILPP5/4512-1-145/16-4/PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie podatkiem VAT dzierżawy udziałów oraz stawka podatku do tej czynności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy udziałów oraz stawki podatku – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 1 oraz
 • prawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy udziałów oraz stawki podatku. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.) o adres w systemie teleinformatycznym e-PUAP Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Powiat”), jest osobą prawną, czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej także jako: „VAT”). Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania ustawowe mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z dnia 1 września 2015 r.; Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.). Powiat jest 100% właścicielem udziałów szpitala działającego pod firmą: „Szpital ... ” spółka z o.o. (dalej: „Szpital”). Powiat jest jednocześnie jedynym udziałowcem (wspólnikiem) Szpitala. Szpital jest osobą prawną (spółką kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością) odrębną od Powiatu. Szpital jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przedmiot przeważającej działalności Szpitala to: 86.10.Z. DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI, a przedmiot pozostałej działalności Szpitala to:

 • 86.21.Z. PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA,
 • 86.22.Z. PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA,
 • 86.90.A. DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA,
 • 86.90.B. DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO,
 • 86.90.C. PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 • 86.90.E. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
 • 68.20.Z. WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI.

Obecnie Powiat planuje zawrzeć odpłatną (za określnym wynagrodzeniem) umowę dzierżawy udziałów Szpitala z podmiotem trzecim, który zapewni kontynuację działalności Szpitala w okresie dzierżawy. Podmiot ten zostanie wyłoniony w wyniku publicznego zaproszenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnej dzierżawy udziałów Powiatu w Szpitalu.

Jednocześnie Powiat nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w zarządzaniu (w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, np. poprzez wykonywanie czynności o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym) Szpitalem, którego udziały chce wydzierżawić. Szpital posiada własny zarząd odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

W zakres prowadzonej przez Powiat działalności nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, Powiat nie prowadził działalności w zakresie zarządzania, udziałami, akcjami, w szczególności planowana dzierżawa udziałów Szpitala nie będzie przeprowadzona w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej (Powiat nie prowadzi takich jak ww. działalności i nie będzie ich prowadził w przyszłości – również na moment planowanej transakcji dzierżawy udziałów).

Posiadanie udziałów Szpitala przez Powiat nie jest i nie będzie bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Powiatu – również na moment planowanej transakcji dzierżawy udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat jest spoza zakresu regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na pierwsze pytanie będzie negatywna, tj. uznająca, że dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to Powiat zwraca się z zapytaniem czy dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat nie będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad 2.

W sytuacji gdyby uznać, że czynność dzierżawy udziałów będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług to zdaniem Powiatu dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzierżawienie przez niego udziałów Szpitala nie będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co do zasady – transakcja polegająca na dzierżawie udziałów w spółce z o.o. jest traktowana jako czynność nieobjęta zakresem ustawy o VAT. Udział w spółce nie jest bowiem towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, jak również nie stanowi odpłatnego świadczenia usługi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Wydzierżawienie udziałów jest czynnością polegającą na zarządzaniu własnym portfelem, a ewentualne czerpanie korzyści z posiadanego prawa własności nie może samo w sobie być traktowane jako działalność gospodarcza. Jeżeli samo posiadanie takich udziałów, a także ich sprzedaż nie stanowi działalności gospodarczej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2014 r. nr ITPP2/443-1149/13/EK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2013 r. nr ITPP1/443-173/13/KM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r. nr IPPP1/443-658/12-2/MPe, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2012 r. nr ITPP1/443-522/12/AJ), to tym bardziej ich wydzierżawienie nie będzie działalnością gospodarczą. Zatem tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki należy uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lipca 2010 r., nr IPPP1-443-409/10-6/AS). W przypadku wydzierżawienia udziałów w spółce z o.o. dochodzi jedynie do dyspozycji składnikiem majątkowym, a czynność taka, będąca wykonaniem uprawnień przysługujących właścicielowi nie stanowi działalności usługowej podatnika – udziałowca.

Posiadanie udziałów i obrót nimi może być uznane za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT, ale tylko w szczególnych przypadkach. Nie każde bowiem uczestnictwo w zarządzie przedsiębiorstwa pozwala na uznanie zarządzania za działalność gospodarczą, lecz tylko takie, które pociąga za sobą dokonywanie transakcji opodatkowanych (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 176/10, orzeczenie prawomocne). Szeroko pojęty obrót udziałami należy połączyć z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, co do zasady, jedynie w sytuacji gdy:

 • właściciel udziałów jednocześnie uczestniczy w zarządzaniu spółką, której udziały posiada (w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, np. poprzez wykonywanie czynności o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym);
 • obrót udziałami prowadzony jest w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej;
 • posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej

(vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 października 2012 r., nr ILPP2/443-645/12-4/SJ).

Dodatkowo należy zauważyć, że organy podatkowe – w ślad za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dopuszczają możliwość uznania, że przeniesienie 100% udziałów w spółce z o.o. można zrównać z przekazaniem całości przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) tej spółki (vide: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 17 maja 2012 r. nr IPPP2/443-191/12-2/IZ). Tym samym, taka czynność podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Warto zauważyć, że przytoczone powyżej interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów uwzględniają stanowisko zajmowane w tym zakresie przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Tytułem przykładu można wskazać na wyrok Trybunału z dnia 29 października 2009 r. w sprawie C-29/08. W wyroku tym stwierdzono, że zbycie przez spółkę dominującą całości akcji spółki zależnej, w której posiada 100% udziałów oraz udziału pozostałego w spółce powiązanej, w której wcześniej posiadała 100% udziałów, a na rzecz których świadczyła usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, stanowi działalność gospodarczą objętą zakresem stosowania dyrektywy w sprawie VAT. Jednakże w zakresie, w jakim zbycie akcji/udziałów można zrównać z przekazaniem całości lub części przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że zainteresowane państwo członkowskie skorzystało z możliwości przewidzianej w przepisach, transakcja ta nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Zbycie akcji/udziałów, takie jak będące przedmiotem postępowania, powinno być zwolnione z podatku od wartości dodanej na mocy art. 135 ust. 1 lit. f dyrektywy w sprawie VAT (jako transakcje, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe).

Reasumując, kwalifikacja na gruncie przepisów ustawy o VAT czynności wydzierżawienia udziałów w spółce z o.o. jest uzależniona od opisanych wyżej okoliczności. W związku z tym, że czynności wydzierżawienia udziałów Szpitala nie można zakwalifikować jako czynności objętej zakresem regulacji ustawy o VAT tym samym nie będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad 2.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W sytuacji gdyby uznać, że czynność dzierżawy udziałów będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług to zdaniem Powiatu dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Powiatowi nie są znane inne regulacje ustawy o VAT lub aktów wykonawczych, które umożliwiałyby zastosowanie obniżenia stawki VAT lub zwolnienia z podatku tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 1 oraz
 • prawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 2.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wyjaśnić ponadto należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Powiat, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Należy przy tym podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania ustawowe mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.). Powiat jest 100% właścicielem udziałów Szpitala. Powiat jest jednocześnie jedynym udziałowcem (wspólnikiem) Szpitala. Szpital jest osobą prawną (spółką kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością) odrębną od Powiatu. Szpital jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Powiat planuje zawrzeć odpłatną (za określnym wynagrodzeniem) umowę dzierżawy udziałów Szpitala z podmiotem trzecim, który zapewni kontynuację działalności Szpitala w okresie dzierżawy. Podmiot ten zostanie wyłoniony w wyniku publicznego zaproszenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnej dzierżawy udziałów Powiatu w Szpitalu. Jednocześnie Powiat nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w zarządzaniu (w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, np. poprzez wykonywanie czynności o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym) Szpitalem, którego udziały chce wydzierżawić. Szpital posiada własny zarząd odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z jego funkcjonowaniem. W zakres prowadzonej przez Powiat działalności nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, Powiat nie prowadził działalności w zakresie zarządzania, udziałami, akcjami, w szczególności planowana dzierżawa udziałów Szpitala nie będzie przeprowadzona w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej (Powiat nie prowadzi takich jak ww. działalności i nie będzie ich prowadził w przyszłości – również na moment planowanej transakcji dzierżawy udziałów). Posiadanie udziałów Szpitala przez Powiat nie jest i nie będzie bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Powiatu – również na moment planowanej transakcji dzierżawy udziałów.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące m.in. tego, czy dzierżawa udziałów Szpitala jest spoza regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W pierwszej kolejności w celu rozwiania powyższej wątpliwości Zainteresowanego w tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków (art. 693 § 2 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 709 Kodeksu cywilnego, przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw.

Dzierżawca ma więc prawo do „używania” prawa (ściślej: jego wykonywania) oraz pobierania z niego pożytków.

Ponadto z powyższej definicji wynika, że umowa dzierżawy ma charakter odpłatny, a czynsz stanowi obligatoryjny element stosunku zobowiązaniowego.

Tak więc dzierżawa jest umową cywilnoprawną, dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy lub prawa do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej najemcę/dzierżawcę.

Zatem uznać należy, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odpłatna (za określonym wynagrodzeniem) umowa dzierżawy udziałów Szpitala z podmiotem trzecim, za które Powiat będzie pobierał wynagrodzenie będzie stanowić czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu VAT. Zatem w odniesieniu do tej czynności Powiat nie będzie działał jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mógł skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Powiat wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność – jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcie stwierdzić należy, że dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać pod regulację ustawy, a tym samym czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W przypadku uznania stanowiska Powiatu za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 1, tj. uznania, czy dzierżawa udziałów Szpitala będzie podlegać pod regulacje ustawy i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca jest także zainteresowany jaką stawką podatku VAT należy tą czynność opodatkować.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Odnosząc się do przedstawionego opisu sprawy, wskazać należy, że przytoczony przepis nie ma zastosowania w analizowanej sprawie, gdyż Powiat nie będzie wynajmować nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usługi polegającej na odpłatnej dzierżawie udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, za które Powiat będzie pobierał wynagrodzenie, w związku z czym, usługa ta będzie opodatkowana według podstawowej stawki podatku VAT.

Reasumując, dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.