ILPP5/4512-1-111/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Aktywizacja (...) społeczności lokalnych poprzez integrację osób wykluczonych społecznie”.
ILPP5/4512-1-111/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) oraz pismem z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja (...)”. Wniosek skorygowano w dniu 15 czerwca 2015 r. poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie pytania i uzupełniono o podpis drugiego członka zarządu oraz w dniu 3 lipca 2015 r. poprzez wskazanie prawidłowego adresu i NIP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 15 czerwca 2015 r.)

Stowarzyszenie (...) działa od maja 2012 r. i nigdy nie było zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług. Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. Niesienie wszelkiej pomocy ludziom chorym, bezrobotnym, pozostającym bez środków do życia oraz osobom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, w tym pomocy finansowej i rzeczowej.
 2. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych do udzielania społecznej pomocy osobom jej potrzebującym, o których mowa w pkt 1.
 3. Prowadzenie zbiórek i pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na cele statutowe.
 4. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacja wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktycznych.
 5. Prowadzenie działań na rzecz osób z problemem alkoholowym.
 6. Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej.
 7. Organizacja i prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną.
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja imprez integracyjnych.
 9. Wydawanie drukiem prac literackich i albumów plastycznych osób niepełnosprawnych.
 10. Organizacja całorocznej działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży.
 11. Prowadzenie działalności badawczej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku.

Realizując projekt dofinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Stowarzyszenie ponosi różnego rodzaju koszty związane z realizacją projektu: transport, usługi cateringowe, zakup nagród.

Nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza podatek naliczony VAT do kosztów kwalifikowanych czyli refundowanych. Ponadto podatek VAT nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną.

W listopadzie 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja (...)”. Wartość dofinansowania – 11.920,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 15 czerwca 2015 r.)

Czy jako podmiot nie będący czynnym podatnikiem podatku VAT Stowarzyszenie może odliczyć podatek VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie realizując powyższy projekt, ponosząc różnego rodzaju koszty, które są kosztami kwalifikowanymi, nie będąc czynnym podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć naliczonego podatkowi kosztu a zatem, VAT stanowi koszt kwalifikowany. Stowarzyszenie nie uzyskuje innych dochodów poza składkami członkowskimi i darowiznami, które są przeznaczane na cele statutowe.

Zgodnie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT i realizuje zadania określone przez statut, a więc zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 jest zwolnione z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w listopadzie 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja (...)”. Wartość dofinansowania wynosi 11.920,00 zł. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym nabywane celem realizacji operacji towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od zakupów towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja (...)”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z tym przyjęto, że nabyte towary i usługi związane z realizacją opisanej we wniosku operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-604/15/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/4512-665/15/AgW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPP2/4512-389/15/PS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ILPP5/4512-1-45/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.