ILPP4/4512-1-50/15-4/HW | Interpretacja indywidualna

Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ILPP4/4512-1-50/15-4/HWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Szlak architektury (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Szlak architektury (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o podpis, doprecyzowanie opisu sprawy oraz pytanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zostało powołane jako oddolna inicjatywa społeczna mieszkańców gminy w celu ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki i sportu oraz popularyzacji wiedzy o regionie, aktywizowania ludności do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia na terenach wiejskich. Środki finansowe na realizację ww. celów Stowarzyszenie pozyskuje poprzez udział w ogłaszanych naborach wniosków o przyznanie pomocy unijnej.

Dnia 11 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa umowę o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pn. „Szlak architektury (...)” miał na celu realizację ww. celów Stowarzyszenia, m.in. wiedzy o wartości architektury regionalnej, przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców, jak również wśród osób odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni regionu. W ramach projektu zrealizowano warsztaty dla dzieci, Letnią Szkołę (...), wytyczono i oznakowano szlak turystyczny na którym dodatkowo oznaczone zostały wybrane budynki, opisane w wydanej publikacji (przewodniku). Warsztaty dla dzieci podzielono na dwa etapy: etap I (20.07.2013) – nauka rozpoznawania cech regionalnych budynków poprzez naukę rysunku z natury pod okiem artysty plastyka (czas trwania 2 dni x 4 godziny), etap II (27.07.2013) – wprowadzenie do architektury regionalnej oraz warsztaty plastyczne rysunku domu sudeckiego na ceramice (5 godzin). Warsztaty dla młodzieży, mieszkańców i studentów pn. Letnia Szkoła (...) miały na celu przeprowadzenie analiz krajobrazowych, analiz stanu zachowania i czytelności zachowanych układów zabudowy wiejskiej, wykonanie inwentaryzacji wybranych obiektów oraz koncepcji ich rewitalizacji. Na podstawie zgromadzonych informacji wskazano miejsca, które powinny zostać objęte ochroną, rewitalizacją i ewentualną przebudową. Czas trwania 10 dni x 10 godzin. Ilość uczestników: 30 osób w tym 16 studentów, 4 opiekunów, 15 uczniów z gminy. Uczestnikom zagwarantowano miejsce do pracy, noclegi, wyżywienie oraz materiały biurowe do pracy projektowej. Podsumowaniem pracy projektowej była prezentacja przed Radą Miejską. Celem promocji wydarzenia zostały rozpowszechnione plakaty informacyjne (50 sztuk) umieszczane na uczelniach oraz w gminie. Po realizacji części warsztatowej przystąpiono do opracowania Raportu z Letniej Szkoły (...) oraz gromadzenia informacji o obszarze. W terenie został wytyczony szlak turystyczny, na którym zostały zainstalowane tablice informacyjne (format 100 x 100 cm z opisem miejscowości oraz cechami architektury regionalnej występującej w każdej z nich), 10 tablic stojących na obszarze gminnym. Ponadto został opracowany przewodnik po szlaku (publikacja) w nakładzie 5000 egzemplarzy, której celem jest przede wszystkim edukacja regionalna. Przewodnik zawiera opisy budynków, mapę szlaku, historię poszczególnych miejscowości oraz zwięzłą informację na temat stylu regionalnego w budownictwie.

Wydarzenie trwało w dniach 21-31 lipca 2013 r., projekt został zakończony w kwietniu 2014 r.

W uzupełnieniu dodano, że wniosek został złożony w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Fundację na działanie Małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rada Fundacji wybrała wniosek do dofinansowania, a po prawnej weryfikacji wniosku w UMW została podpisana umowa na dofinansowanie. Dzięki współpracy z Kołem Naukowym oraz (...) XIII edycja Letniej Szkoły odbyła się w ośmiu wsiach, w gminie.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją projektu wystawiane były na Wnioskodawcę. Poniesione koszty w związku z realizacją opisanego projektu dotyczyły:

  • zakupu materiałów kreślarskich, papierniczych, drukarskich,
  • usług poligraficznych – druk publikacji, plakatów,
  • usługi wykonania oznaczeń szlaku w formie emblematów obiektów, tablic informacyjnych,
  • usługi zakwaterowania uczestników warsztatów,
  • usług dotyczących prowadzenia i koordynacji warsztatów.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku poinformował również, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie zostały przez niego wykorzystane do wykonania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizowany projekt nie generuje zysków finansowych dla Stowarzyszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu pn. „Szlak architektury (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wskazał on w uzupełnieniu wniosku, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe – nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „Szlak architektury (...)”, który miał na celu propagowanie wiedzy o wartości architektury regionalnej, przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców, jak również wśród osób odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni tego regionu. W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie poniosło koszty udokumentowane fakturami wystawionymi na nie. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie zostały przez niego wykorzystane do wykonania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizowany projekt nie generuje zysków finansowych dla Stowarzyszenia.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w ramach realizowanego projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z realizacją projektu, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Szlak architektury (...)”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-490/15/AK | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP3/4512-1-6/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP2/4512-390/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.