ILPP4/4512-1-304/15-5/IL | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowanego stawką podatku w wysokości 0%.
ILPP4/4512-1-304/15-5/ILinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 4. podatek od towarów i usług
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowanego stawką podatku w wysokości 0% – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowanego stawką podatku w wysokości 0%. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz przedstawienie własnego stanowiska do ww. zakresu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową w zakresie spedycji, transportu i magazynowania towarów. Usługi w zakresie szeroko rozumianej logistyki towarów wykonywane są na terytorium kraju oraz poza jego granicami. Z uwagi na fakt, że jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest zagraniczna spółka świadcząca analogiczne usługi, która równolegle posiada spółki zależne lub oddziały w innych krajach, usługi o charakterze międzynarodawym są ściśle ustandaryzowane w ramach wspólnej grupy kapitałowej (nie stanowiącej podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la UPDOP). Spółki te są czynnymi podatnikami podatku VAT, zarejestrowanymi w państwach członkowskich, na terytoriach których mają siedziby.

W obszarze działalność międzynarodowej Wnioskodawca wykonuje:

 1. Przewozy eksportowe z Polski = na zlecenie własnych krajowych klientów (nadawców) przewozy (dostawy) towarów poza granice kraju.
 2. Przewozy importowe do Polski = na zlecenie własnych krajowych klientów (nadawców) przywozy (dostawy) towarów spoza granic kraju.

Przewozy zagraniczne dokonywane są wyłącznie do adresatów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przewozy odbywają się z użyciem nośników ładunkowych, w tym palet EUR (europalet) a przy ich realizacji uczestniczą zaangażowaniu podwykonawcy, tj. podprzewoźnicy.

Analogiczną do Wnioskodawcy działalność prowadzą zagraniczne podmioty należące do grupy kapitałowej (tzw. oddziały zagraniczne), tj.:

 1. Przewozy eksportowe = na zlecenie własnych krajowych klientów (nadawców) przewozy (dostawy) towarów z zagranicy do Polski.
 2. Przewozy importowe = na zlecenie własnych krajowych klientów (nadawców) przywozy (dostawy) towarów z Polski za granicę.

Realizowane przewozy eksportowe i importowe (Wnioskodawcy i pozostałych członków grupy kapitałowej) mają charakter dostaw bezpośrednich lub drobnicowych, dokumentowane są, w zależności od ich rodzaju, listami przewozowymi CMR, zbiorczymi listami przewozowymi tzw. manifestami i/lub pojedynczymi zleceniami transportowymi/spedycyjnymi.

Ww. dokumenty zawierają informację na temat ilości nośników ładunkowych, w tym europalet, wydanych do przewozu celem dostarczenia ich do odbiorcy (adresata) przesyłki.

Zgodnie z powszechną w tej branży praktyką europalety, na których dostarczony i rozładowywany jest towar nie są zwracane, lecz podlegają wymianie, tj. odbiorca wydaje kierowcy inne europalety. Zasadniczo powinna to być taka sama liczba europalet. Jednakże z uwagi na złożoność procedur i warunki dostawy, jak również z uwagi na ogólny wolumen dostarczanych przesyłek liczba wymienionych palet nie zawsze jest równa liczbie palet dostarczonych wraz z towarem. W takim przypadku odbiorca towaru zobowiązany jest wystawić kwit paletowy upoważniający do dokonania odbioru nośników w późniejszym terminie.

Dostawy bezpośrednie

Europalety dostarczone przez Wnioskodawcę do odbiorcy (adresata) poza granicami kraju w sposób bezpośredni podlegają wymianie w momencie dostawy w stosunku 1:1. W przypadku braku wymiany palet odbiorca wystawia kwit paletowy upoważniający do dokonania odbioru nośników w późniejszym terminie. Kwit może być zrealizowany przez Wnioskodawcę lub przekazany w oryginale członkowi grupy kapitałowej, w rejonie dystrybucji którego znajduje się odbiorca towaru. Europalety odebrane przez członka grupy kapitałowej na podstawie przekazanego kwitu podlegają rozliczeniu księgowemu między Wnioskodawcą a członkiem grupy.

Analogicznie przedstawia się sytuacja dostaw bezpośrednich od zagranicznych nadawców (klientów członków grupy kapitałowej) do odbiorców (adresatów) w Polsce. W przypadku braku wymiany palet bezpośrednio w momencie dostawy kwit paletowy upoważniający do odbioru zaległych palet zrealizowany może być przez członka grupy kapitałowej lub Wnioskodawcę, po wcześniejszym przekazaniu jego oryginału.

Dostawy drobnicowe

Europalety z towarem dostarczone są do odbiorcy (adresata) poza granicami kraju przez zagraniczny oddział dystrybucyjny (członka grupy kapitałowej). Wymienione przy dostawie pozostają w zagranicznym oddziale dystrybucyjnym, zaś niewymienione podlegają odbiorowi w późniejszym terminie na podstawie kwitu paletowego. Palety nie wracają do Polski do Wnioskodawcy.

Analogicznie przedstawia się sytuacja dla towaru dostarczanego do odbiorcy (adresata) w Polsce. Trafiające do oddziału Wnioskodawcy europalety z towarem są dostarczane do polskiego odbiorcy (adresata). Wymienione przy dostawie pozostają w oddziale dystrybucyjnym Wnioskodawcy, zaś niewymienione podlegają odbiorowi w późniejszym terminie na postawie kwitu paletowego. Palety nie wracają do członka grupy kapitałowej.

Celem uproszczenia procedur obrotu, a jednocześnie zapewnienia prawidłowości i pewności rozliczeń w zakresie nośników ładunkowych, w tym europalet, wszyscy członkowie grupy kapitałowej, oprócz systemu ewidencji dotyczącej dostarczania towarów (CALtms) opartej na dokumentach transportowych (listach przewozowych, zleceniach transportowych/spedycyjnych), ewidencjonują ruchy nośników ładunkowych w specjalnie na te potrzeby przygotowanej zakładce do programu SAP, potocznie nazywanej SAP/LHM (LHM skrót od „Ledehilfsmittel” – nośniki ładunkowe).

Jedna ze spółek należących wraz z Wnioskodawcą do grupy kapitałowej, a mianowicie „C” (Zentralverwaltung/LHM, skrót ZLM) dokonuje okresowego rozliczenia sald nośników, w tym europalet, bazując na ww. systemie ewidencji. Z racji tego, że wszyscy członkowie grupy kapitałowej posługują się tym samym informatycznym narzędziem ewidencyjnym, ustalenie ilości i wysokości sald, na które składają się europalety wywiezione, wymienione, przywiezione itp. jest stosunkowo prostym zabiegiem.

Podmiot z grupy, który wysyła towar wraz z europaletami rejestruje/księguje we wspólnym systemie ewidencyjnym (SAP/LHM) wyjście palet, które jednocześnie pojawiają się u podmiotu z grupy, do którego dostarczany jest towar, a który potwierdza ten akt zatwierdzając liczbę otrzymanych palet w systemie. Podmiot nie potwierdzi odbioru nie otrzymanych palet, albowiem ma to wpływ na obciążenie jego salda paletowego.

Jest to standardowy sposób rozliczania palet wśród przedsiębiorców zajmujących się logistyką i transportem towarów w krajach europejskich.

W przypadku ewentualnej kontroli nie ma przeszkód by uzyskać dostęp do danych zapisanych w systemie SAP/LHM i jest to zdecydowanie prostsze i efektywniejsze aniżeli weryfikacja danych z dokumentów źródłowych, tj. manifestów, listów przewozowych CMR i zleceń transportowych/spedycyjnych (w przypadku tak szerokiej działalności Wnioskodawcy dokumenty te należy liczyć w setkach tysięcy sztuk).

W grupie kapitałowej obowiązują ustalone odgórnie, miesięczne okresy inwentaryzacyjne, które kończą się najczęściej w ostatnią lub, w zależności od układu kalendarza, w pierwszą sobotę następnego miesiąca. W pierwszej dekadzie kolejnego okresu inwentaryzacyjnego ZLM, spółka dokonująca rozliczeń nośników ładunkowych w grupie, dokonuje okresowego rozliczenia ustalającego saldo, które następnie przesyła poszczególnym spółkom krajowym.

W sytuacji, gdy z rozliczenia salda wynika, że Wnioskodawca otrzymał więcej europalet niż dostarczył wraz z towarem do odbiorców poza granicami kraju zostaje on obciążony:

 • ceną rozliczeniową za europaletę ustanawianą przez ZLM, będącą średnią ceną używanej europalety na rynku niemieckim w okresie którego dotyczy rozliczenie,
 • fakturą z tytułu wewniątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W przypadku gdy saldo Wnioskodawcy wskazuje nadwyżkę europalet wysłanych wraz z towarem poza granice kraju w stosunku do ilości palet otrzymanych, wówczas:

 • zostaje on uznany ceną rozliczeniową za europaletę ustanawianą przez ZLM, będącą średnią ceną używanej europalety na rynku niemieckim w okresie którego dotyczy rozliczenie,
 • fakturuje Spółkę zagraniczną z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, stosując ceny rozliczeniowe ustanawiane przez ZLM.

W odpowiedzi na wezwanie – w części dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – Wnioskodawca wskazał:

 1. Palety są przemieszczane z innego państwa członkowskiego na terytorium RP.
 2. Wnioskodawca rozporządza paletami tak jak właściciel.
 3. W przypadku, gdy dostarczona przez niego w danym okresie rozliczeniowym na terytorium państw członkowskich UE liczba palet jest mniejsza, od liczby palet dostarczonych na terytorium Polski, wówczas na podstawie rozliczenia konta clearingowego prowadzonego przez ZLM uzyskuje on saldo wskazujące tę ilość i jest obciążany fakturą, którą rozpoznaje, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 4. PKWiU 16.24.11.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w sytuacji obciążenia Wnioskodawcy za palety na podstawie faktury spółki zagranicznej wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu art. 9 ust. 1 UVAT, opodatkowane stawką „0”...

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 1 UVAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 UVAT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W przypadku, gdy jednostka rozliczeniowa ZLM, na podstawie ewidencji LHM, stwierdzi, że w danym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca otrzymał więcej palet, aniżeli „wywiózł” wraz z towarem do krajów członkowskich UE, wówczas Wnioskodawca zostaje obciążony przez spółkę z innego państwa członkowskiego UE (podatnika VAT) wg zasad wskazanych w opisie stanu faktycznego. Wystawca faktury rozpoznaje tę transakcje, jako WDT. W konsekwencji Wnioskodawca uznaje, że wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (tu: palet) – „WNT”. Niewątpliwie nastąpiło przemieszczenie towaru (palet) i w sytuacji, gdy nie został on wymieniony/zwrócony, to pozostając w Polsce i wprowadzając go dalej do obiegu Wnioskodawca dokonał WNT.

Taki system rozliczania jest powszechny wśród przedsiębiorstw logistycznych zarówno w kraju, jak w pozostałych państwach członkowskich UE.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca doprecyzował, że w jego ocenie prowadzone przez ZLM konta clearingowe w obrocie paletowym z członkami grupy oraz ewidencjonowanie tego obrotu przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego, jakim jest system LHM pozwalają na kwalifikowanie przedmiotowych dostaw, jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zastosowania stawki „0%”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. A
  - z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Z kolei, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy - podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, że potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

 • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
 • po drugie, towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dodatkowo, transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą towarów transportowanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na inne jest podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa powyżej, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. W sytuacji, gdy spełnione zostaną powyższe warunki – transakcję uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę informacje w kontekście art. 9 należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie występuje nabycie prawa do rozporządzania paletami jak właściciel przez Wnioskodawcę, które w wyniku dokonanej dostawy – za wynagrodzeniem – są transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu. W konsekwencji, Wnioskodawca winien rozpoznać tę transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych towarów.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabywa palety z innego państwa członkowskiego, które zostały sklasyfikowane wg PKWiU – 16.24.11.

Towary te nie zostały wymienione w przepisach podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług jako towary, do których mają zastosowanie obniżone stawki podatku VAT.

W związku z powyższym wewnątrzwspólnotowe nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych palet podlega opodatkowaniu na terytorium kraju stawką podstawową, tj. 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku obciążenia go paletami na podstawie faktury spółki zagranicznej wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane stawką podatku w wysokości „0”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ zwraca uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, zostało wydane dnia 16 grudnia 2015 r. postanowienie nr ILPP4/4512-1-304/15-4/IL.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.