ILPP4/4512-1-2/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportów wodnych oraz rekreacji na wodzie, szczególnie żeglarstwa regatowego i turystycznego. Zainteresowany do KRS został wpisany w 2002 r., jednak działalność statutową prowadzi przez wiele lat. Wnioskodawca nie był i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT. Statut Zainteresowanego nie zawiera w swoim zakresie działalności gospodarczej, co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej. Dochodami Wnioskodawcy są składki członkowskie oraz dotacja z Urzędu Miejskiego, które to środki w 100% wydatkowane były na bieżącą działalność statutową. W związku z uruchomieniem programu pn. PO RYBY 2007-2013, Zainteresowany ubiega się o przyznanie pomocy w formie dofinansowania z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 r.” w ramach środka 4.1.

Pomoc dotyczyć ma projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”. Operacja nie ma charakteru komercyjnego, tj. zarobkowego, ponieważ Wnioskodawca nie czerpie zysków ze swojej działalności ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Operacja, na realizację której złożony został wniosek o dofinansowanie będzie miała ścisły związek z działalnością statutową Zainteresowanego, w szczególności:

  1. Popularyzacją, organizowaniem i rozwijaniem żeglarstwa w możliwie wielu formach.
  2. Podnoszeniem poziomu sportowego żeglarstwa regatowego.
  3. Prowadzeniem działalności wychowawczej wśród młodzieży (w oparciu o zajęcia żeglarskie we wszystkich możliwych formach).
  4. Umożliwieniem wszystkim zainteresowanym korzystania z rekreacji na wodzie, kształtowaniem wzorów społecznych kulturalnego aktywnego spędzania wolnego czasu.
  5. Rozwijaniem zainteresowania żeglarstwem, jego etosem i historią.
  6. Propagowaniem nowoczesnych form żeglarstwa śródlądowego i morskiego.
  7. Rozwijaniem świadomości proekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych (mórz, jezior, rzek) oraz czynnym uczestnictwem w działaniach na rzecz ochrony naturalnego środowiska wodnego.

Ponadto z pomieszczeń będą mogli korzystać nie tylko członkowie Wnioskodawcy, ale również mieszkańcy miasta, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu jakim jest promenada nad jeziorem.

Realizacja projektu nie spowoduje, że Zainteresowany stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca będzie ponosić koszty w cenie brutto zawierającej podatek od towarów i usług. Z dotacji mogą zostać pokryte ceny netto. Pokrycie z dotacji podatku od towarów i usług VAT, jest możliwe tylko wówczas, gdy zostanie on uznany za koszt kwalifikowalny. VAT jest kosztem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy niemożliwe jest odzyskanie kwoty VAT, zapłaconego w cenach brutto.

Wydatki poniesione w związku z planowaną inwestycją mają związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a faktury nabycia towarów i usług związanych z planowaną inwestycją wystawiane będą na Zainteresowanego. Ponadto, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem działania Zainteresowanego jest organizowanie i propagowanie sportów wodnych i rekreacji na wodzie, szczególnie żeglarstwa regatowego i turystycznego oraz rozwijanie świadomości proekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych (mórz, jezior, rzek), a także czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony naturalnego środowiska wodnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przytoczonym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia lub odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest możliwe odzyskanie zapłaconego w cenach brutto nabywanych w związku z realizacją ww. projektu materiałów i usług, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, natomiast możliwe jest uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowany i zakwalifikowanie go do wsparcia unijnego.

Wnioskodawca nie był i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT. Statut Zainteresowanego nie zawiera w swoim zakresie działalności gospodarczej, co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej. Dochodami Wnioskodawcy są składki członkowskie oraz dotacja z Urzędu Miejskiego, które środki w 100% wydatkowane były na bieżącą działalność statutową. Realizacja projektu nie spowoduje, że Zainteresowany stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Montaż ogrzewania hybrydowego w pomieszczeniach Wnioskodawcy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, oraz nie będzie konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a zatem zakupione towary i usługi nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportów wodnych oraz rekreacji na wodzie, szczególnie żeglarstwa regatowego i turystycznego. Wnioskodawca nie był i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT. W związku z uruchomieniem programu pn. „PO RYBY 2007-2013”, Zainteresowany ubiega się o przyznanie pomocy w formie dofinansowania z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 r.” w ramach środka 4.1. Pomoc dotyczy projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”.

Z pomieszczeń będą mogli korzystać nie tylko członkowie Wnioskodawcy ale również mieszkańcy miasta, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu jakim jest promenada nad jeziorem. Wydatki poniesione w związku z planowaną inwestycją mają związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a faktury nabycia towarów i usług związanych z planowaną inwestycją wystawiane będą na Zainteresowanego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się również, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Montaż ogrzewania hybrydowego (...)”. Natomiast w części dotyczącej uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany wydane zostało w dniu 25 marca 2015 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP4/4512-1-2/15-3/TK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.