ILPP4/4512-1-178/15-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Rozwój Klubu (...)".
ILPP4/4512-1-178/15-4/ISNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Rozwój Klubu (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Rozwój (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy oraz dokument uprawniający osobę podpisaną na wniosku do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Klub Jeździecki jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym na mocy przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm). Wpisu Stowarzyszenia dokonano w ewidencji prowadzonej prze Starostę Powiatu w dniu 11 marca 2012 r. Wnioskodawca działa zgodnie z zatwierdzonym Statutem. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe. Zainteresowany w dniu 24 lipca 2013 r. złożył do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach PROW na lata 2007-2013 wniosek pn. „Rozwój Klubu (...)”, którego celem jest podniesienie standardów treningu w Klubie oraz wyrównanie szans na sukces w konkursach jeździeckich w skali regionalnej i ponadregionalnej, poprzez wyposażenie Klubu w profesjonalny namiot niezbędny do organizacji zgrupowań oraz szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów. Operacja polega na wyposażeniu ośrodka jeździeckiego w przenośny namiot. W ramach operacji zakupiono namiot przenośny o wymiarach 25 x 6 m o konstrukcji stalowo aluminiowej z poszyciem z plandeki PCV. Zakupiony namiot wykorzystywany będzie w trakcie organizowanych zgrupowań treningowych oraz szkoleń organizowanych przez Klub. Namiot będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń w których uczestniczyć będzie większa ilość uczestników, będzie służył również do spożywania posiłków podczas szkoleń, zgrupowań, zawodów i innych imprez organizowanych przez Klub, ponieważ Klub nie posiada tego typu zaplecza. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności ośrodka jeździeckiego i obszaru LGD. Wartość zakupionego sprzętu we wniosku określono na kwotę 61 500,00 zł brutto, w tym podatek VAT 11 500,00 zł. Ponieważ Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, we wniosku koszty powyższe zostały ujęte jako kwalifikowalne w kwocie brutto. W wyniku pozytywnej oceny wniosku w dniu 10 lipca 2014 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy oraz aneks do tej umowy zmieniający termin zakończenia operacji i złożenia wniosku o płatność końcową, określoną ostatecznie na 01.03.2015-10.03.2015 r. W dniu 10 marca 2015 r. Wnioskodawca złożył wniosek o płatność dot. zrealizowania powyższej operacji. Urząd Marszałkowski w ramach uzupełnień do złożonego wniosku, pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. wezwał Zainteresowanego do przedłożenia interpretacji indywidualnej w kwestii możliwości odliczenia podatku VAT.

W złożonym uzupełnieniu poinformowano, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktura dokumentująca nabycie namiotu wystawiona zostanie na Wnioskodawcę. Wydatki poniesione przez Klub w ramach operacji pn. „Rozwój Klubu (...)” nie będą wykorzystywane przez Klub do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Rozwój Klubu (...)”, którego celem jest podniesienie standardów treningu w Klubie oraz wyrównanie szans na sukces w konkursach jeździeckich w skali regionalnej i ponadregionalnej, poprzez wyposażenie Klubu w profesjonalny namiot niezbędny do organizacji zgrupowań oraz szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia ani zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Rozwój Klubu Jeździeckiego (...)”, którego celem jest podniesienie standardów treningu w Klubie oraz wyrównanie szans na sukces w konkursach jeździeckich w skali regionalnej i ponadregionalnej, poprzez wyposażenie Klubu w profesjonalny namiot niezbędny do organizacji zgrupowań oraz szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, dlatego też koszty brutto projektu pn. „Rozwój Klubu (...)” zostały w całości uznane jako koszty kwalifikowane projektu, z uwagi na brak możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z udzielonych informacji wynika, że Wnioskodawca w ramach działania PROW na lata 2007 2013 złożył wniosek o przyznanie pomocy pn. „Rozwój Klubu (...)”, którego celem jest podniesienie standardów treningu w Klubie oraz wyrównanie szans na sukces w konkursach jeździeckich w skali regionalnej i ponadregionalnej, poprzez wyposażenie Klubu w profesjonalny namiot niezbędny do organizacji zgrupowań oraz szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów. Operacja będzie polegała na wyposażeniu ośrodka jeździeckiego w przenośny namiot. Namiot będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń w których uczestniczyć będzie większa ilość uczestników, będzie służył również do spożywania posiłków podczas szkoleń, zgrupowań, zawodów i innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, ponieważ nie posiada ono tego typu zaplecza. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności ośrodka jeździeckiego i obszaru LGD. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktura dokumentująca nabycie namiotu wystawiona zostanie na Wnioskodawcę. Wydatki poniesione przez Klub w ramach operacji pn. „Rozwój Klubu (...)” nie będą wykorzystywane przez Klub do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z przywołanych przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione przez niego wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Rozwój Klubu (...)”, którego celem jest podniesienie standardów treningu w Klubie oraz wyrównanie szans na sukces w konkursach jeździeckich w skali regionalnej i ponadregionalnej, poprzez wyposażenie klubu w profesjonalny namiot niezbędny do organizacji zgrupowań oraz szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Ponadto należy wskazać, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz że wydatki poniesione na realizację projektu będącego przedmiotem pytania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytego towaru lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.