ILPP4/4512-1-16/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów - refundacja poniesionych kosztów.
ILPP4/4512-1-16/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno-turystyczne” oraz „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno -turystyczne” oraz „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca został zarejestrowany jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

Przedmiotem działalności statutowej Zainteresowanego jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnienie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu, działania na rzecz ochrony środowiska.

Wnioskodawca, realizując cele statutowe, złożył za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

W dniu 6 lutego 2014 r. Zainteresowany złożył wniosek pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno-turystyczne”. W dniu 10 września 2014 r. Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Realizacja operacji składa się z następującego zadania: wykonanie i montaż 2 wiat drewnianych zadaszonych dachówką, wykonanie grilla.

W dniu 30 lipca 2014 r., Zainteresowany złożył wniosek pt. „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego”. W dniu 28 listopada 2014 r. Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Realizacja operacji składa się z następującego zadania: zakup 10 szt. kajaków, przyczepki do ich transportu oraz projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów unijnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z ponoszonymi kosztami. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Zainteresowany jest zobligowany do uzyskania takiej interpretacji.

Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po zakończeniu zadania ewentualne efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wykonane zadania będą stanowiły własność Wnioskodawcy, wzbogacając potencjał administracyjny i majątek trwały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany może odzyskać podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno-turystyczne” oraz „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego” z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś IV program Leader – działanie „Małe Projekty”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odzyskać podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno-turystyczne” oraz „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem Zainteresowany wykonując wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

W dniu 6 lutego 2014 r. Zainteresowany złożył wniosek pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno-turystyczne”. W dniu 10 września 2014 r. Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Realizacja operacji składa się z następującego zadania: wykonanie i montaż 2 wiat drewnianych zadaszonych dachówką, wykonanie grilla.

W dniu 30 lipca 2014 r., Zainteresowany złożył wniosek pt. „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego”. W dniu 28 listopada 2014 r. Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Realizacja operacji składa się z następującego zadania: zakup 10 szt. kajaków, przyczepki do ich transportu oraz projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego.

Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej. Po zakończeniu zadania efekty przedmiotowych projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów pt. „»Plac za remizą« – miejsce rekreacyjno-turystyczne” oraz „Wyposażenie ośrodka szkoleniowo-wodniackiego”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją ww. projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-173/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPB5/423-941/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP4/443-507/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1235/14-10/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.