ILPP4/4512-1-14/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”.
ILPP4/4512-1-14/15-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w maju 2014 r. złożył wniosek, o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2007-2013” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczący projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”.

Projekt polega na utwardzeniu terenu kostką betonową, na którym powstanie drewniana wiata wraz ławami i stołami oraz murowany grill. Miejsce to będzie służyło jako miejsce spotkań i integracji, a także rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz turystyki i rekreacji na tym terenie. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ani nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie składa również deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT. Wykonana w ramach projektu drewniana wiata wraz z murowanym grillem, drewnianymi stołami i ławami będzie ogólnodostępna i przeznaczona na działalność różnych grup nieformalnych nieodpłatnie. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powstałe inicjatywy w ramach operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zainteresowany nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW w latach 2007-2013 pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie, w przypadku braku takiej możliwości podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, czyli możliwym do współfinansowania z EFRROW. Mając na uwadze powyższe – konieczność interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski Województwa w celu uznania podatku VAT od wykonanych robót za koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”, ponieważ zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Zainteresowanego nie ma zastosowania). Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. W przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zatem nabywane towary i usługi w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w maju 2014 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2007-2013” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczący projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”. Projekt polega na utwardzeniu terenu kostką betonową, na którym powstanie drewniana wiata wraz ławami i stołami oraz murowany grill. Miejsce to będzie służyło jako miejsce spotkań i integracji, a także rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz turystyki i rekreacji na tym terenie. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ani nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie składa również deklaracji VAT-7. Wykonana w ramach projektu drewniana wiata wraz z murowanym grillem, drewnianymi stołami i ławami będzie ogólnodostępna i przeznaczona na działalność różnych grup nieformalnych nieodpłatnie. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „»Biwakuj z nami (...)”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-138/15/MS | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP1/4512-1-77/15-4/AI | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-1338/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ILPP1/4512-1-3/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.