ILPP4/4512-1-1/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A.”.
ILPP4/4512-1-1/15-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A.”, w zakresie „Małych projektów”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Na realizację działania, Zainteresowany podpisał umowę z Samorządem Województwa. Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pozyskiwane środki przeznaczone są na działalność statutową. Rodzaj działalności PKD 2004 – 9133Z, PKD 2007 – 9499Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych).

Zainteresowany nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca do wniosku o przyznanie pomocy złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym podał, że nie ma możliwości odzyskania tego podatku powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., zgodnie z którym podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nie wykonuje również czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki poniesione na zakup wyposażenia, na podstawie Umowy przyznania pomocy nr (...) z dnia 22 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Zainteresowanym, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących stworzenia odpowiednich procedur zapewniających wiarygodność uzyskiwanych informacji w sprawie kwalifikowalności VAT oraz w związku z poleceniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w instrukcji oświadczenia istnieje zapis, że wnioskodawca powinien wystąpić do dyrektora właściwej izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, która będzie konieczna jako załącznik na etapie rozpatrywania wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach realizowanego projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A.”, w zakresie „Małych projektów”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW 2007-2013, Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT, czy też takiej możliwości nie ma...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT w opisanym stanie faktycznym. Zainteresowany uważa, że zgodnie z zasadą ogólną podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli beneficjent nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku VAT. Za „odzyskanie” podatku VAT rozumie się odliczenie go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. Zgodnie z zasadą art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej związanej z realizowanym projektem i w związku z tym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Dodatkowo zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze art. 86 ust. 1 oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a także fakt, że Zainteresowany nie prowadzi działalności opodatkowanej uważa on, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Na podstawie art. 71 ust. 3 lit. A, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), do wkładu EFEROW nie kwalifikują się koszty VAT, z wyjątkiem VAT niepodlegającego zwrotowi, jeżeli jest rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez beneficjentów, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku.

Oznacza to, że mimo zasady, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, dopuszcza się wyjątek: jeżeli beneficjent nie może odliczyć podatku VAT, poniesione przez niego i udokumentowane koszty tego podatku są wydatkami kwalifikowalnymi. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione na zakup wyposażenia nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, w związku z tym Stowarzyszenie nie mama możliwości odliczenia podatku VAT i tym samym staje się on kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A.”, w zakresie „Małych projektów”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Na realizacje działania, Zainteresowany podpisał umowę z Samorządem Województwa. Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym i nie wykonuje również czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki poniesione na zakup wyposażenia, na podstawie Umowy przyznania pomocy nr (...) z dnia 22 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa. a Zainteresowanym, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary bądź usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Doposażenie kuchni świetlicy Wiejskiej w A”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary bądź usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.