ILPP4/443-826/11-2/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z nabyciem przez Spółkę udziałów.
ILPP4/443-826/11-2/ISNinterpretacja indywidualna
 1. czynności
 2. czynności opodatkowane
 3. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 4. nabycie udziałów
 5. odliczenie podatku
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. podatek naliczony
 8. podatek od towarów i usług
 9. usługi doradcze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z nabyciem przez Spółkę udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z nabyciem przez Spółkę udziałów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

M ...Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w ... jest liderem na polskim rynku w zakresie produkcji systemów kominowych. Spółka nabyła w 2010 r. 100% udziałów w spółce M...D (dalej: Spółka córka) z siedzibą w ... w Niemczech. M...D na moment zakupu jej udziałów nie prowadziła żadnej działalności, nie posiadała żadnych aktywów oraz nie zatrudniała pracowników. Następnie Spółka córka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa od M...S z siedzibą w ... w Niemczech, która przez wiele lat świadczyła na rzecz Spółki na podstawie umowy usługi pośrednictwa towarów na terytorium Niemiec. W wyniku tych transakcji Spółka ostatecznie od dnia 1 października 2010 r. stała się jedynym udziałowcem spółki M ...D, który to podmiot nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa od firmy M...S.

Celem powyższych działań było uproszczenie oraz zoptymalizowanie struktury w ramach grupy kapitałowej, którą tworzy Spółka, umocnienie dotychczasowej pozycji, rozszerzenie działalności na nowe rynki oraz wzmocnienie pozycji na rynku niemieckim zgodnie ze strategią Spółki, stworzenie nowego kanału dystrybucji, a więc działania mające wpływ na wzrost przyszłych przychodów Spółki.

Obecnie Spółka dokonuje sprzedaży towarów do spółki M...D. Pierwotnie sprzedaż towarów była dokonywana bezpośrednio do klientów niemieckich przy jednoczesnym nabywaniu usług pośrednictwa od firmy M...S, będącej przedstawicielem handlowym Spółki na terytorium Niemiec.

W związku z transakcją nabycia udziałów w spółce M...D, a następnie transakcją nabycia przez M..D zorganizowanej części przedsiębiorstwa od firmy M...S, będącej uprzednio przedstawicielem handlowym Spółki na terytorium Niemiec, poniosła ona wydatki na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem powyższych transakcji z tytułu usług doradczych.

W konsekwencji powyższego, Spółka w 2010 r. otrzymała od firm doradczych następujące faktury:

 1. Faktura VAT/VAT invoice: .... z dnia 19 października 2010 r. na kwotę netto: ... zł, VAT: ...PLN od firmy C...z siedzibą w W., za doradztwo podatkowe odnoszące się w znacznej części do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa M...S przez M...D oraz w nieznacznej części do nabycia udziałów przez Spółkę w M...D;
 2. lnvoice numer: ... z dnia 19 października 2010 r. na kwotę ...od firmy D.. z siedzibą w ... w Niemczech, za badanie finansowe M...S przed zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę córkę;
 3. Faktura VAT/VAT invoice: ... z dnia 25 listopada 2010 r. na kwotę netto: ... PLN, VAT: ... od firmy C.. z siedzibą w W., za usługi prawne odnoszące się w znacznej części do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa M...S przez Spółkę córkę oraz w nieznacznej części do nabycia udziałów w M...D.

Nabycie usług doradczych od firmy C... z siedzibą w W., zostało udokumentowane fakturami VAT wystawionymi z 22% stawką podatku VAT.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od firmy C... z siedzibą w W., dokumentujących zakup usług doradczych związanych z nabyciem przez Spółkę udziałów w M...D z siedzibą w Niemczech...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT nr ... oraz ... wystawionych przez firmę C... z siedzibą w W., dotyczących zakupu usług doradczych związanych z transakcją nabycia udziałów w M...D.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej jako VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a uVAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z wyżej powołanego przepisu art. 86 ust. 1 uVAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, pod warunkiem, iż odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W ocenie Spółki, prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie usług doradczych związanych z nabyciem udziałów spółki M...D z siedzibą w Niemczech wynika z faktu, iż zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w stanie faktycznym, zakup udziałów w tej spółce wpłynie na zwiększenie obrotów z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, która to działalność podlega opodatkowaniu VAT. Poprzez nabycie 100% udziałów, Spółka uzyskała nowy niezależny kanał dystrybucyjny dla swoich produktów, co niewątpliwe wpływa na wysokość uzyskiwanego obrotu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym celu istniała potrzeba zoptymalizowania struktury grupy kapitałowej, poprzez nabycie udziałów w spółce M...D. Dodatkowo wskazać należy, iż w nowej strukturze Spółka intensyfikować będzie sprzedaż na rynek niemiecki poprzez wzmocnienie działań sprzedażowych za pośrednictwem spółki zależnej M...D w porównaniu z działaniami, które podejmowała z udziałem spółki M... S.

Poniesienie tych wydatków było konieczne, w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia wyżej przedstawionych transakcji, które w sposób pośredni przekładają się na osiąganie przez Spółkę większej sprzedaży towarów (produktów) opodatkowanych podatkiem VAT.

Spółka uważa, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje nie tylko w sytuacji, gdy ponoszone wydatki są bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną, ale również wystarczy istnienie pośredniego związku pomiędzy tymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, w celu uzyskania uprawienia wynikającego z art. 86 ust. 1 uVAT.

Zdaniem Spółki, wydatki poniesione na zakup usług doradczych służą prowadzeniu działalności opodatkowanej, a więc z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami powinien podlegać odliczeniu od podatku należnego, zgodnie z zasadą neutralności obowiązującą w ramach systemu podatku VAT.

Powyższe stanowisko znajduje poparcie w wyroku NSA z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt I FSK 967/06). W powołanym orzeczeniu sąd stwierdził, iż „Dokonując zatem wykładni wskazanych wyżej przepisów należy nadać im taki sens, który pozwoli na zachowanie podstawowej i najistotniejszej cechy tego podatku jaką jest jego neutralność dla podatnika. Wobec tego przyjąć należy, że każdy związek – zarówno bezpośredni, jak i pośredni – ze sprzedażą opodatkowaną, wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, winien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług, tylko wówczas bowiem będzie możliwa jego realizacja”.

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 87/04), w którym sąd wyjaśnił, że zasada potrącalności VAT powinna być rozumiana jak najszerzej. Oznacza to, że w każdym przypadku nabycia towarów i usług związanych z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. NSA zauważył, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie należy traktować jako szczególny przywilej, lecz jako regułę wynikającą z przepisów o VAT, bowiem bezpodstawne pozbawianie podatników prawa do odliczenia VAT, narusza zasadę neutralności podatku VAT.

Podobne stanowisko było reprezentowane również przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Przykładowo w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 r., sygn. akt SA/Wr 1368/08 sąd podkreślił, iż „prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika”.

Z kolei WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1756/06 stwierdził, iż „W ocenie Sądu do problematyki związku pomiędzy podatkiem naliczonym a czynnościami opodatkowanymi należy podchodzić racjonalnie, mając na uwadze każdorazowo specyfikę prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Co do zasady więc odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów i usług nabytych w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Przyjąć należy również, że nie można absolutyzować wymogu istnienia bezpośredniego związku, jako warunku odliczenia podatku naliczonego. W niektórych przypadkach bowiem związek tego rodzaju nie występuje, chociaż te towary i usługi niewątpliwie służą wyłącznie czynnościom opodatkowanym”.

Spółka wskazuje również, iż możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług doradczych w związku z transakcją nabycia udziałów wynika również z analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Zdaniem TSUE, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi nawet jeśli nabywanych towarów lub usług nie można połączyć z konkretną czynnością opodatkowaną VAT. Odmienne stanowisko naruszyłoby bowiem zasadę neutralności podatku VAT, stanowiącą podstawowe założenie wspólnego europejskiego systemu podatku od wartości dodanej (vide: wyrok w sprawie C-268/83 pomiędzy D.A. Rompelman i E.A. Rompelman a Minister van Financien, wyrok ETS C-165/86 pomiędzy Leesportefeuille „INTIEM” CV a Staatssecretaris van Financión). Istotne wnioski w przedmiotowej sprawie wynikają również z wyroku TSUE w sprawie Kretztechnik AG vs Finanzamt Linz (sygn. C-465/03). W sprawie tej austriacki urząd skarbowy odmówił spółce Kretztechnik prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem usług związanych z emisją akcji towarzyszącą wprowadzeniu spółki na giełdę. TSUE jednoznacznie stwierdził, że spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, jeżeli cała sprzedaż podatnika podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Wskazany powyżej warunek jest w przypadku Spółki spełniony, gdyż całość sprzedaży dokonywanej przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, Spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług związanych z nabyciem udziałów.

Konkludując, Spółka uważa, iż przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 uVAT zachodzą w przedmiotowej sytuacji. Wydatki poniesione na nabycie usług doradczych od podmiotu krajowego, w związku z nabyciem udziałów w Spółce córce, zostały poniesione w celu realizacji długookresowej polityki rozwoju Spółki oraz w celu wygenerowania nowych źródeł przychodów, zmierzając do zabezpieczenia możliwości realizacji działalności gospodarczej w przyszłości, a tym samym realizacji sprzedaży opodatkowanej VAT.

Z uwagi na powyższe, wydatki te związane są z działalnością opodatkowaną Spółki i tym samym, ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z opisanych faktur VAT, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem opisanych w stanie faktycznym transakcji.

Nadmienić również należy, iż zaprezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo można wymienić interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 września 2011 r., IPPP1-443-981/11 -3/AS,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r., IPPP1-443-949/11-2/Go,
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2011 r., ILPP1/443-760/11-2/AW,
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., IPPP3/443-1236/09-2/MPe,
 5. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2008 r., ILPP2/443-175/08-2/EN,
 6. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2009 r., IPPP3/443-837/09-2/SM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, że powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Informuje się, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej rozstrzygnięto wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z nabyciem przez Spółkę udziałów. Natomiast kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki niemieckiej przez spółkę córkę, w której Spółka jest 100% udziałowcem została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia 26 marca 2012 r. nr ILPP4/443-826/11-3/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.