ILPP4/443-666/14-3/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja i renowacja kapliczki przydrożnej (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja i renowacja kapliczki przydrożnej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja i renowacja kapliczki przydrożnej (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja i renowacja kapliczki przydrożnej (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”. Po zakończeniu zadania inwestycja ta będzie stanowiła własność mieszkańców i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kapliczka ufundowana została przez (...) i znajduje się na prywatnej posesji. Gdy w 1940 r. Niemcy wywieźli wielu mieszkańców Wsi, figurkę zniszczono, a cokół zdewastowano. Niektóre mniej uszkodzone elementy kapliczki przechowywał wówczas sołtys, co po powrocie z wygnania umożliwiło odbudowanie kapliczki jako wotum dziękczynne. Półmetrową figurkę w białej sukience i niebieskim płaszczu zakupiła siostra ocalonego. We wrześniu 1945 r. ks. proboszcz uroczyście poświęcił nową kapliczkę. Dziś na utwardzonym podłożu wymurowany jest cokół, który obłożono ciemnymi płytkami. Na nim stoi murowana, otynkowana kapliczka, oszklona z trzech stron i zwieńczona kopułą. Na jej szczycie umieszczono ozdobny, metalowy krzyż.

We współczesnym czasie kapliczki, figury, krzyże znikają z naszej codzienności. Często przyczyną zniszczenia są żywioły lub paradoksalnie ludzie, którym te obiekty miały służyć. Dodatkową przyczyną jest znikoma liczba źródeł pisanych na ten temat oraz słaba inwentaryzacja. Nie sposób pominąć faktu, że liczne krzyże i figury przydrożne zostały nieodwracalnie usunięte podczas okupacji, na skutek wandalizmu, czy wreszcie pędu cywilizacyjnego zmieniającego świat nie do poznania. Wszystko to powoduje, że z naszego krajobrazu odchodzą na zawsze małe obiekty sakralne. Mając powyższe na uwadze, chcąc zachować dorobek sakralno-kulturowy, renowacja kapliczki jest konieczna i zasadna.

Renowacja obejmowała będzie następujący zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe, między innymi: skucie uszkodzonych warstw betonu, skucie uszkodzonych tynków zew. i wew., usuniecie niepożądanych zielonych nawarstwień,
 • roboty przygotowawcze, między innymi: zmycie całej powierzchni kapliczki wodą, gruntowanie, uzupełnienie i naprawa betonu,
 • tynki i okładziny zewnętrzne,
 • pokrycie daszku,
 • szklenie okienek,
 • uzupełnienie płytek w stopniach,
 • malowanie.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu ponosi Zainteresowana, a co za tym idzie faktury zostaną wystawione na nią. Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyte towary i usługi w ramach tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku).

Czy Zainteresowana ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma ona możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego zadania i powinna do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć także podatek od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja i renowacja kapliczki przydrożnej (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”. Po zakończeniu zadania inwestycja ta będzie stanowiła własność mieszkańców.

Renowacja obejmowała będzie następujący zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe, między innymi: skucie uszkodzonych warstw betonu, skucie uszkodzonych tynków zew. i wew., usuniecie niepożądanych zielonych nawarstwień,
 • roboty przygotowawcze, między innymi: zmycie całej powierzchni kapliczki wodą, gruntowanie, uzupełnienie i naprawa betonu,
 • tynki i okładziny zewnętrzne,
 • pokrycie daszku,
 • szklenie okienek,
 • uzupełnienie płytek w stopniach,
 • malowanie.

Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego ponosi Zainteresowana i faktury zostaną wystawione na nią. Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyte towary i usługi w ramach tego zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowana nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawczyni nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowana nie spełnia tych warunków, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawczyni – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja i renowacja kapliczki przydrożnej (...)”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowana nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanej przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.