ILPP4/443-599/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, nie będący czynnym podatnikiem podatku VAT i nieprowadzący działalności gospodarczej, ponosząc wydatki objęte podatkiem VAT może odzyskać podatek VAT?
ILPP4/443-599/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Budowa Siłowni” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Budowa Siłowni”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest dobrowolną, niezależną i samorządową organizacją indywidualnych osób działających między innymi w celu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, aktywizowania społeczności środowiska lokalnego do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, tworzenia obiektów sportowych i rekreacyjnych mogących służyć osobom niepełnosprawnym oraz prowadzenia działań na rzecz rozwoju bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej służącej osobom niepełnosprawnym. Zainteresowany nie prowadzi działalności w celach zarobkowych, w związku z czym w myśl art. 15 ust. 1 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) nie jest podatnikiem i nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie rejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik czynny VAT. Głównym źródłem przychodów Wnioskodawcy są składki członkowskie oraz darowizny. Zainteresowany, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Małe projekty” w ramach Osi IV Leader PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013, złożył wniosek oraz podpisał umowę z Samorządem Województwa w dniu 4 listopada 2014 r. na realizację zadania pn. „Budowa Siłowni”, która będzie realizowana w okresie od 4 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. W ramach zadania planuje się stworzyć siłownię, złożoną z następujących urządzeń: biegacz, orbitrek, twistter, surfer (wahadło), wyciąg górny, krzesło, wioślarz, prasa nożna, steper, rowerek, podciąg nóg, drabinka oraz tablica z regulaminem. Z urządzeń będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy chętni. Siłownia będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych przez całą dobę. Projekt przyczyni się do podniesienia aktywności życiowej osób, w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizyczno-umysłowej. Będzie służył zarówno osobom niepełnosprawnym jak i w pełni sprawnym, będzie miejscem pozwalającym na aktywizację ludzi w każdym wieku i płci. Wszystkie urządzenia wraz z montażem zostaną zakupione od jednej firmy, która została wyłoniona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu w trybie rozeznania rynku. Firma po dostarczeniu i zamontowaniu urządzeń wystawi na Wnioskodawcę jedną fakturę VAT na kwotę brutto (...) zł, w tym VAT (...) zł. Zainteresowany zakłada, że będzie to jedyny wydatek pieniężny i jedyna faktura VAT w całym projekcie. Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie operacji dołączył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym oświadczył, że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może z tego tytułu skorzystać z prawa do odzyskania tegoż podatku. Zainteresowany ubiega się o uznanie wydatków, jako wydatki kwalifikowalne w pełnych kwotach wynikających z faktur, obejmujących także wykazany podatek VAT. Samorząd Województwa podczas podpisywania umowy zobowiązał go jednak do uzyskania i przedstawienia indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, nie będący czynnym podatnikiem podatku VAT i nieprowadzący działalności gospodarczej, ponosząc wydatki objęte podatkiem VAT może odzyskać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on dobrowolną, niezależną i samorządową organizacją indywidualnych osób działających między innymi w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, aktywizowania społeczności środowiska lokalnego do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, tworzenia obiektów sportowych i rekreacyjnych mogących służyć osobom niepełnosprawnym oraz prowadzenia działań na rzecz rozwoju bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej służącej osobom niepełnosprawnym. Zainteresowany nie prowadzi działalności w celach zarobkowych, w związku z czym w myśl art. 15 ust. 1 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) nie jest podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie zarejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik czynny VAT. Głównym źródłem przychodów Wnioskodawcy są składki członkowskie oraz darowizny. Zatem wydatki poniesione na realizację zadań w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa uznał za kwalifikowalne w wysokościach kwot brutto, tj. obejmujące jako koszt kwalifikowalny naliczony na tychże fakturach podatek VAT. Jednocześnie złożył stosowne oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym oświadczył, iż nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może z tego tytułu skorzystać z prawa do odzyskania tegoż podatku. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania z możliwości odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków i musi, ubiegając się o dofinansowanie projektu, wykazywać jako koszty kwalifikowalne wartości brutto poniesionych wydatków, obejmujące podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Małe projekty” w ramach Osi IV Leader PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013, złożył wniosek oraz podpisał umowę z Samorządem Województwa w dniu 4 listopada 2014 r. na realizację zadania pn. „Budowa Siłowni”, która będzie realizowana w okresie od 4 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. W ramach zadania planuje się stworzyć siłownię zewnętrzną, złożoną z następujących urządzeń: biegacz, orbitrek, twistter, surfer (wahadło), wyciąg górny, krzesło, wioślarz, prasa nożna, steper, rowerek, podciąg nóg, drabinka oraz tablica z regulaminem. Z urządzeń będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy chętni. Siłownia będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych przez całą dobę.

Zainteresowany nie rejestrował się jako podatnik czynny VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Budowa Siłowni”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. zadania towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe, jednak na podstawie innego uzasadnienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-176/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP1/443-1020/14-4/NS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-1193/14-4/AD | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP3/4512-71/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.