ILPP4/443-557/14-3/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu pn. „Menager turystyki wiejskiej” – projekt szkoleniowo-doradczy.
ILPP4/443-557/14-3/TKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu (...) – projekt szkoleniowo-doradczy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu pn. „Menager turystyki wiejskiej” – projekt szkoleniowo-doradczy. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o dokument, z którego wynika prawo osób podpisanych na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2008 r. Zainteresowany funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z późn. zm.) oraz Statutu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, również nie zarejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT. Podstawowa działalność statutowa Zainteresowanego to: kreowanie i promowanie regionu, zapewnienie funkcjonowania rozwoju systemu informacji turystycznej regionu: miasta, powiatów, inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem regionu, wspieranie rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości, inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych, wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie, koordynacja działań w zakresie turystyki, a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, podejmowanie działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, doskonalenie kadr turystycznych, współpraca z Organizacją Turystyczną, monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki regionu konińskiego, podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki.

Przychody osiągnięte w roku 2013 wyniosły 166.671,02 zł, z czego:

 1. przychody z dotacji na realizację zadań publicznych otrzymanych od Miasta oraz Starostwa Powiatowego – 120.000,00 zł,
 2. wkład własny uczestników biorących udział w spływie kajakowym – 5.525,00 zł,
 3. ze składek członkowskich – 38.782,70 zł,
 4. wynagrodzenie opiekuna praktyk – 936,16 zł,
 5. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie organizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „A” – 945,94 zł,
 6. pozostałe przychody – 481,22 zł.

Ad. a)

Dotacje na realizację zadań publicznych z Miasta oraz Starostwa Powiatowego, stanowią dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej, prowadzonego przez Wnioskodawcę w ramach działalności statutowej nieodpłatnej. Wobec tego omawiane dotacje nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Ad. b)

Wkład własny uczestników biorących udział w spływie kajakowym, jest bezpośrednio powiązany z udziałem w spływie i stanowi opłatę za udział w tym spływie. Wkład własny stanowi zatem podstawę opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.

Ad. c)

Składkom opłacanym przez członków Zainteresowanego nie można przypisać konkretnego świadczenia wynikającego z ich opłacenia. W związku z tym, że nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy otrzymaną odpłatnością, a świadczeniami na rzecz dokonującego płatności, składki członkowskie nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.

Ad. d)

Wnioskodawca organizował w roku 2013 praktyki zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej dla uczniów Zespołu Szkół. Praktyki zawodowe odbywały się w formie i na zasadach przewidzianych w art. 70 i 70a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626). Wynagrodzenie opiekuna praktyk otrzymane przez Zainteresowanego jest zatem zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Ad. e)

Wnioskodawca uczestniczył w projekcie pn. „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału (...)” realizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną „A”. Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2011 r. do 30 września 2013 r. Zgodnie z regulaminem projektu, odbiorcy projektu mogli skorzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowiło m.in. finansowanie kosztów dojazdu na szkolenia. W roku 2013 Lokalna Organizacja Turystyczna „A” dokonała zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, w którym uczestniczyli pracownicy Zainteresowanego.

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie organizowane w ramach omawianego projektu nie miał charakteru usługi, lecz był jednostronnym ekwiwalentem pieniężnym wynikającym z faktu zobowiązania się instytucji realizującej projekt do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy kosztów dojazdu na szkolenie, nie stanowi więc podstawy opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego, Zainteresowany na podstawie przedstawionych powyżej danych dotyczących 2013 r. korzysta w 2014 r. ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. W 2014 r. pozytywnie rozpatrzony został wniosek Wnioskodawcy o udzielenie pomocy na realizację projektu – projekt szkoleniowo -doradczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW) na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach projektu zorganizowane zostanie dwudniowe, bezpłatne szkolenie dla osób zamieszkujących na terenie gmin należących do Lokalnej Grupy Działania, (...), zatrudnionych w podmiotach turystyki wiejskiej lub planujących podjęcie własnej działalności w podmiotach o tym profilu. Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną oraz wyjazd studyjny do dobrze prosperujących podmiotów turystyki wiejskiej z obszaru działania LGD. Celem projektu jest przeniesienie dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem obiektów turystyki wiejskiej na obszar działania LGD, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej i ukierunkowanie tej aktywności na dalszy rozwój regionu, a także podniesienie wiedzy i kompetencji osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych w obszarze turystyki oraz osób zamierzających ją podjąć. Pokłosiem szkolenia będzie wydanie folderu promującego turystykę wiejską na terenie LGD oraz popularyzującego wiedzę o walorach turystycznych i przyrodniczo-krajoznawczych gmin. Foldery dystrybuowane będą nieodpłatnie wśród członków Wnioskodawcy, poprzez urzędy gmin należących do LGD, a także wśród osób odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej i podczas imprez targowych, których uczestnikiem będzie Zainteresowany lub jego członkowie.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, zostaną poniesione w roku 2014. Wydatki te zostaną udokumentowane, m.in. fakturami VAT. Wydatki będą dotyczyły m.in.: wynajmu sali szkoleniowej, kosztów umowy z trenerem prowadzącym szkolenie, kosztów umowy z koordynatorem projektu, projektu i druku plakatów szkoleniowych, zakupu usług reklamowych w lokalnych mediach, opłaty za usługi transportowe dla uczestników szkolenia, zakupu usług cateringowych dla uczestników szkolenia, zakupu i druku materiałów szkoleniowych oraz projektu, opracowania merytorycznego i druku folderów. Foldery nie będą przeznaczone do odpłatnej sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT poniesionego w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu nie będąc podatnikiem podatku VAT nie może on odliczyć naliczonego podatku VAT oraz ubiegać się o zwrot podatku związanego z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2008 r. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. W 2014 r. pozytywnie rozpatrzony został wniosek o udzielenie pomocy na realizację projektu – projekt szkoleniowo-doradczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach projektu zorganizowane zostanie dwudniowe, bezpłatne szkolenie dla osób zamieszkujących na terenie gmin należących do Lokalnej Grupy Działania (...), zatrudnionych w podmiotach turystyki wiejskiej lub planujących podjęcie własnej działalności w podmiotach o tym profilu. Wynikiem szkolenia będzie wydanie folderu promującego turystykę wiejską na terenie LGD oraz popularyzującego wiedzę o walorach turystycznych i przyrodniczo -krajoznawczych gmin. Folder dystrybuowany będzie nieodpłatnie wśród członków Wnioskodawcy, poprzez urzędy gmin należących do LGD, a także wśród osób odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej i podczas imprez targowych, których uczestnikiem będzie Zainteresowany lub jego członkowie. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, zostaną poniesione w roku 2014 i będą dotyczyły m.in.: wynajmu sali szkoleniowej, kosztów umowy z trenerem prowadzącym szkolenie, kosztów umowy z koordynatorem projektu, projektu i druku plakatów szkoleniowych, zakupu usług reklamowych w lokalnych mediach, opłaty za usługi transportowe dla uczestników szkolenia, zakupu usług cateringowych dla uczestników szkolenia, zakupu i druku materiałów szkoleniowych oraz projektu, opracowania merytorycznego i druku folderów. Foldery nie będą przeznaczone do odpłatnej sprzedaży.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie mógł ubiegać się o zwrot podatku VAT poniesionego w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu – projekt szkoleniowo-doradczy. Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1354/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPTPP1/4512-110/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-897/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-251/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.