ILPP4/443-555/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku uiszczonego przy realizacji „Małego projektu” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)”.
ILPP4/443-555/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku bez daty wypełnienia (data wpływu 15 października 2014 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 12 września 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku uiszczonego przy realizacji „Małego projektu” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)” – organizacja warsztatów kulinarnych połączonych z biesiadą regionalną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku uiszczonego przy realizacji „Małego projektu” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)” – organizacja warsztatów kulinarnych połączonych z biesiadą. Wniosek uzupełniono pismem sygnowanym datą 12 września 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację operacji w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”. Podstawa prawna realizacji projektu: rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Dz.Urz.UE L 277/1 z października 2005 r. Działanie „Małe projekty” jest współfinansowane z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z EFRROW. Realizacja „Małego projektu” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)” – organizacja warsztatów kulinarnych połączonych z biesiadą regionalną, polega na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych przez 10 pań z niesformalizowanego koła gospodyń wiejskich, przekazujących swoją wiedzę kulinarną młodszym uczestnikom warsztatów. W ramach warsztatów zostały wykonane następujące potrawy: udziec i smażone ziemniaki, pyrczok, gzik z ziemniakami i łupinką, żur kapusta z grochem i kluskami przecierane. Tym samym zostaną utrwalone przepisy kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także technologie wytwarzania i zwyczaje żywnościowe codzienne oraz świąteczne. W ramach zadania po zakończonych warsztatach zostanie przeprowadzona biesiada regionalna, która pozwoli zrealizować założenia planowego zadania. Podczas biesiady zostaną podsumowane warsztaty poprzez przeprowadzoną degustację potraw regionalnych dla wszystkich obecnych i gości. W ramach uświetnienia całości planowanej operacji zostanie przeprowadzony pokaz lokalnego rękodzieła ludowego i usług, w tym wytwarzania kwiatów i ozdób z bibuły. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Wnioskodawca realizując „Mały projekt” nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując „Mały projekt” w ramach Osi 4 Leader Zainteresowany może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując „Mały projekt” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)” – organizacja warsztatów kulinarnych połączonych z biesiadą regionalną, w ramach Osi 4 Leader, nie prowadzi on działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług, zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych, w związku z tym realizując ww. projekt Wnioskodawca nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe projekty” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację operacji w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”. Realizacja „Małego projektu” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)” – organizacja warsztatów kulinarnych połączonych z biesiadą regionalną, polega na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych przez 10 pań przekazujących swoją wiedzę kulinarną młodszym uczestnikom warsztatów. Zostaną utrwalone przepisy kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz technologie wytwarzania i zwyczaje żywnościowe codzienne oraz świąteczne. W ramach zadania po zakończonych warsztatach zostanie przeprowadzona biesiada regionalna. Podczas biesiady zostaną podsumowane warsztaty poprzez przeprowadzoną degustację potraw regionalnych dla wszystkich obecnych. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca realizując „Mały projekt” nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku uiszczonego przy realizacji „Małego projektu” pn. „Biesiaduję i Gotuję (...)” – organizacja warsztatów kulinarnych połączonych z biesiadą regionalną. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. projektu towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1354/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPTPP1/4512-110/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-897/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-251/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.