ILPP4/443-507/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”.
ILPP4/443-507/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. stowarzyszenia
 10. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Zainteresowany jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych działających w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”. Wydarzenie miało miejsce 20 lipca 2014 r. W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostaną przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres rzeczowo-finansowy operacji obejmował zakup następujących towarów i usług:

 1. zakup artykułów spożywczych i materiałów niezbędnych do przyrządzenia "a" (placki ziemniaczane),
 2. zakup artykułów spożywczych i materiałów na stół regionalny.

Operacja jest cykliczna, odbywa się corocznie od 2010 r.

Ponadto Zainteresowany:

 • zgodnie ze statutem prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT;
 • prowadzi swoją działalność sklasyfikowaną wg PKD z 2004 r. pod numerem 91332 jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych i nr 7525Z – ochrona przeciwpożarowa;
 • nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, kosztem kwalifikowanym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności statutowej w ramach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tj. wydatkami poniesionymi na realizację operacji cyklicznej odbywającej się corocznie pn.: „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”. Kosztem kwalifikowalnym dla Zainteresowanego są wartości brutto zakupionych towarów i usług, w związku z realizacją działalności statutowej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013. Ponadto takie stanowisko w sprawie oceny zaistniałej sytuacji potwierdzają interpretacje indywidualne z lat ubiegłych wydawane w związku z rozliczaniem realizacji tego typu operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”. Wydarzenie miało miejsce 20 lipca 2014 r. W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostaną przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres rzeczowo-finansowy operacji obejmował zakup następujących towarów i usług:

 1. zakup artykułów spożywczych i materiałów niezbędnych do przyrządzenia Plinz (placki ziemniaczane),
 2. zakup artykułów spożywczych i materiałów na stół regionalny.

Ponadto Wnioskodawca:

 • zgodnie ze statutem prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT;
 • prowadzi swoją działalność sklasyfikowaną wg PKD z 2004 r. pod numerem 91332 jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych i nr 7525Z – ochrona przeciwpożarowa;
 • nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne (...)”. Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. operacji towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.