ILPP4/443-503/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przewodnik (...)”.
ILPP4/443-503/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przewodnik (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przewodnik (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca realizuje projekt współpracy pn. „Przewodnik (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa z dnia 30 lipca 2014 r. Termin realizacji projektu luty-listopad 2014 r. Zgodnie z wytycznymi Zainteresowany przed złożeniem wniosku o płatność dotyczącej dotacji z EFRROW zobligowany jest do uzyskania indywidulanej interpretacji potwierdzającej, że w związku z realizacją projektu nie może odzyskać podatku VAT, a tym samym podatek ten jest kosztem kwalifikowanym i podlega refundacji.

Projekt pn. „Przewodnik (...)”, jest realizowany we współpracy z 4 innymi lokalnymi grupami działania: (...) i zakłada utworzenie punktów informacji turystycznych (punkty „przewodnika (...)”) oraz szereg działań promocyjnych, w tym warsztaty dla uczestników projektu, wyposażenie punktów w gablotki i tabliczki informacyjne, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, gadżetów, utworzenie strony www., realizację filmów promocyjnych, zakup koptera. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a działania realizowane w ramach projektu (zakup towarów i usług dokonywanych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu) nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Głównym źródłem przychodów Wnioskodawcy są składki członkowskie oraz dotacje z programów Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś LEADER. Projekt jest realizowany w ramach PROW 2007-2013, w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT – obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Zainteresowany stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł odzyskać podatku VAT – obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt współpracy pn. „Przewodnik (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa z dnia 30 lipca 2014 r. Termin realizacji projektu luty-listopad 2014 r. Projekt pn. „Przewodnik (...)”,jest realizowany we współpracy z 4 innymi lokalnymi grupami działania: (...) i zakłada utworzenie punktów informacji turystycznych (punkty „przewodnika za ladą”) oraz szereg działań promocyjnych, w tym warsztaty dla uczestników projektu, wyposażenie punktów w gablotki i tabliczki informacyjne, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, gadżetów, utworzenie strony www., realizację filmów promocyjnych, zakup koptera. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a działania realizowane w ramach projektu (zakup towarów i usług dokonywanych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu) nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT (obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przewodnik (...)” sfinansowanego ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013. Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-165/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP2/4512-161/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-845/14-3/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-148/15-2/KBr | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.