ILPP4/443-493/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT, od zakupionych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Szlak (...)”.
ILPP4/443-493/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT, od zakupionych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Szlak (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT, od zakupionych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Szlak (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005), mając na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca otrzymuje składki członkowskie na cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany otrzymuje dotacje i refundacje poniesionych kosztów na realizację projektów unijnych. Interpretacja indywidualna, o którą Wnioskodawca występuje, dotyczy realizacji projektu w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) i jest niezbędna jako załącznik do wniosku o płatność. Działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” adresowane jest dla wszystkich LGD, wybranych do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW (2007-2013).

Zainteresowany podjął się realizacji projektu pn. „Szlak (...)”.

Cel ogólny:

Wyznaczenie Szlaku (...) do końca 2014 r.

Cel szczegółowy 1: posadowienie zestawów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej;

Cel szczegółowy 2: promocja obszaru poprzez montaż tablic informacyjnych oraz publikację informatora i albumu;

Cel szczegółowy 3: aktywizacja i integracja mieszkańców podczas uroczystości otwarcia szlaku. Operacja będzie polegać na utworzeniu „Szlaku (...) promującego miejsca i obiekty stanowiące atrakcje turystyczno-rekreacyjne, do tej pory mało znane, czyli „skarby”. Będą to m.in.: rezerwaty przyrody, głazy narzutowe, punkty widokowe, szlaki rowerowe, pomniki, zabytkowe budynki, kościoły, miejsca pamięci, cmentarze, miejsca historyczne, parki, stawy itp.

Myślą przewodnią szlaku jest możliwość pokonywania odległości pomiędzy „skarbami”, czyli jednodniowymi rajdami rowerowymi. Aby uatrakcyjnić szlak zaplanowano wybudowanie przy każdej atrakcji wyposażonej wiaty drewnianej, z której uczestnicy rajdów będą mogli korzystać podczas zwiedzania „skarbów” oraz postojów. Pomimo dużej rozciągłości geograficznej szlak będzie stanowił zwartą całość dzięki montażowi tablic informacyjnych we wiatach oraz publikacji informatora, który zostanie rozdysponowany podczas uroczystości otwarcia szlaku oraz innych imprez i targów turystyczno-rekreacyjnych, w których wezmą udział członkowskie LGD.

W ramach operacji zaplanowano wybudowanie obiektów małej infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej w postaci 37 zestawów obejmujących tablicę informacyjną oraz drewnianą wiatę, 2 komplety ławo-stołów, stojak rowerowy i kosz na śmieci oraz 3 zestawów obejmujących tablicę informacyjną oraz drewnianą wiatę, 2 komplety ławo-stołów i stojak rowerowy. Wszystkie elementy infrastruktury zostaną zamocowane trwale do podłoża poprzez kotwy zalewane betonem. W celu popularyzacji szlaku zostanie opracowany i wydrukowany album topograficzny z dokładnymi wskazówkami dojazdu do poszczególnych miejsc objętych szlakiem oraz informator turystyczny zawierający opis poszczególnych skarbów oraz podstawowe informacje o partnerskich LGD. Publikacje zostaną oznakowane zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013. W każdej wiacie zamocowana zostanie tablica informacyjna, zawierająca ogólne informacje o szlaku i szczegółowe informacje na temat danego „skarbu”, czyli miejsca lub obiektu, który promuje.

W każdej z partnerskich LGD zostanie zorganizowane uroczyste otwarcie szlaku w postaci imprez aktywizacyjno-integracyjnych dla mieszkańców np. rajdów rowerowych, podczas których uczestnicy pokonają trasy pomiędzy poszczególnymi „skarbami”.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

  1. posadowienie 37 zestawów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej;
  2. opracowanie graficzne 37 tablic informacyjnych i 1 informatora o szlaku;
  3. wydruk 5.000 egz. informatora o szlaku;
  4. publikacja albumu topograficznego o szlaku.

Zakup towarów i usług dokonanych przez LGD w związku z realizacją projektu dotyczącego Działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” nie będzie służył wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wizerunek obszaru przyjaznego dla ruchu kajakowego może wpłynąć na rozwój turystyki aktywnej i wzrost dostępnych form promocji zdrowego trybu życia. Zamiarem LGD jest, aby szlak kajakowy łączący te dwa bardzo atrakcyjne, zarówno pod względem przyrodniczym jak i kulturowym obszary wpłynął na podniesienie ich atrakcyjności turystycznej, co z kolei przyczynić się może do osiągnięcia jednego z celów szczegółowych działalności LGD, tj. zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Rolą Wnioskodawcy podczas wdrażania Osi 4 Leader jest pełnienie funkcji wspierającej i mobilizującej lokalną społeczność, instytucje społeczne, publiczne i gospodarcze do wykorzystania szansy, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu dla rozwoju obszaru LGD.

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizacji projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej czynności polegające na wykorzystywaniu materiałów, usług dla celów zarobkowych. Źródłem przychodów Wnioskodawcy są składki członkowskie od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacje z programów Unii Europejskiej w ramach programu Leader na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pomimo, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, przysługuje mu odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach PROW Działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej czynności polegające na wykorzystywaniu materiałów, usług dla celów zarobkowych. Źródłem przychodów Wnioskodawcy są składki członkowskie od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacje z programów Unii Europejskiej w ramach programu LEADER na lata 2007-2013. Leader to program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Członkami Zainteresowanego są przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Podejmowana przez LGD działalność nie jest działalnością gospodarczą. W trakcie realizacji projektu LGD ponosi wydatki finansowe na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt la ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt la ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego można obniżyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełnione są określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z wymienionymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. W przypadku Wnioskodawcy warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż nie jest on zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu operacji 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”.

W związku z powyższym Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej i otrzymuje składki członkowskie na cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja indywidualna, o którą Zainteresowany wystąpił, dotyczy realizacji projektu w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013). Wnioskodawca podjął się realizacji projektu pn. „Szlak (...)”, który będzie polegać na utworzeniu „Szlaku (...) promującego miejsca i obiekty stanowiące atrakcje turystyczno-rekreacyjne, do tej pory mało znane. Będą to m.in.: rezerwaty przyrody, głazy narzutowe, punkty widokowe, szlaki rowerowe, pomniki, zabytkowe budynki, kościoły, miejsca pamięci, cmentarze, miejsca historyczne, parki, stawy itp. Zakup towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu nie będzie służył wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, od zakupionych towarów i usług w ramach projektu pn. „Szlak (...)”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/443-1634/14/KT | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-949/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-1004/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1377/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.