ILPP4/443-458/14-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów podczas realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
ILPP4/443-458/14-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych podczas realizacji operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych podczas realizacji operacji (...). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym. Skupia aktywne kobiety, działające dla rozwoju społeczności lokalnej. Zalążkiem była grupa nieformalna kobiet, od listopada 2012 r. organizująca imprezę ekologiczno-kulturalną wymiany garderoby. Od momentu rejestracji w KRS w 2013 r., Wnioskodawca realizuje cele i zadania statutowe mieszczące się w obszarach Sfery Pożytku Publicznego, tj. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia, promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura i sztuka, i inne. Zainteresowany realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację wydarzeń cyklicznych, warsztatów artystycznych dla dzieci, szkoleń dla kobiet z zakresu samoobrony, wydarzeń sportowych oraz realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tzw. mały projekt.

Koszty ponoszone w ramach realizowanych działań statutowych są przez Wnioskodawcę księgowane razem z podatkiem VAT, ponieważ nie odlicza on VAT-u naliczonego.

W złożonym uzupełnieniu Stowarzyszenie doprecyzowało, że w ramach realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poniosło następujące wydatki:

 • wynagrodzenie instruktora tańca ludowego 240,00 (umowa o dzieło, brak VAT);
 • wynagrodzenie opiekunki i animatora dla dzieci 2 866,50, w tym 536,01 VAT;
 • wynagrodzenie opiekunki i animatora dla dzieci 1 764,00, w tym 329,85 VAT;
 • wynajęcie sali do zajęć tanecznych i ruchowych 330,00, w tym 61,71 VAT;
 • wynajem sali na warsztaty 360,00, w tym 67,31 VAT;
 • zakup mat do jogi 430,00, w tym 80,40 VAT;
 • zakup napojów podczas zajęć tanecznych 303,38, w tym 56,73 VAT;
 • zakup napojów podczas warsztatów 173,36, w tym 32,42 VAT;
 • wynagrodzenie trenera na warsztaty z coachingiem 1 800,00 (rachunek, brak VAT);
 • zakup karteczek typu post-it 11,40, w tym 2,13 VAT;
 • zakup markerów do pisania po tablicy – 4 kolory z gąbką 28,00, w tym 5,23 VAT;
 • zakup papieru do druku materiałów szkoleniowych 12,00, w tym 2,24 VAT;
 • koszty promocji projektu – druk plakatów 141,44, w tym 26,45 VAT;
 • koszt promocji projektu – druk ulotek 147,60, w tym 27,60 VAT.

Łącznie wydatki kwalifikowalne w projekcie to kwota 8 607, 68 zł, w tym 1 228,08 VAT.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT i innymi równoważnymi dokumentami wystawionymi na niego. Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Ww. wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i zostaną zrefundowane z dotacji, którą Stowarzyszenie otrzyma. Wydatki, które zostaną zrefundowane z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej i nie osiąga przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów podczas realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczania podatku VAT naliczonego od poniesionych kosztów podczas realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ przychody Stowarzyszenia są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem skupiającym aktywne kobiety, działające dla rozwoju społeczności lokalnej. Zalążkiem była grupa nieformalna kobiet, od listopada 2012 r. organizująca imprezę ekologiczno-kulturalną wymiany garderoby. Od momentu rejestracji w KRS w 2013 r., Stowarzyszenie realizuje cele i zadania statutowe mieszczące się w obszarach Sfery Pożytku Publicznego, tj. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia, promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura i sztuka, i inne. Zainteresowany realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację wydarzeń cyklicznych, warsztatów artystycznych dla dzieci, szkoleń dla kobiet z zakresu samoobrony, wydarzeń sportowych oraz realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tzw. mały projekt. Koszty ponoszone w ramach realizowanych działań statutowych są przez Wnioskodawcę księgowane razem z podatkiem VAT, ponieważ nie odlicza on VAT-u naliczonego. Stowarzyszenie doprecyzowało, że w ramach realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poniosło następujące wydatki:

 • wynagrodzenie instruktora tańca ludowego 240,00 (umowa o dzieło, brak VAT);
 • wynagrodzenie opiekunki i animatora dla dzieci 2 866,50, w tym 536,01 VAT;
 • wynagrodzenie opiekunki i animatora dla dzieci 1 764,00, w tym 329,85 VAT;
 • wynajęcie sali do zajęć tanecznych i ruchowych 330,00, w tym 61,71 VAT;
 • wynajem sali na warsztaty 360,00, w tym 67,31 VAT;
 • zakup mat do jogi 430,00, w tym 80,40 VAT;
 • zakup napojów podczas zajęć tanecznych 303,38, w tym 56,73 VAT;
 • zakup napojów podczas warsztatów 173,36, w tym 32,42 VAT;
 • wynagrodzenie trenera na warsztaty z coachingiem 1 800,00 (rachunek, brak VAT);
 • zakup karteczek typu post-it 11,40, w tym 2,13 VAT;
 • zakup markerów do pisania po tablicy – 4 kolory z gąbką 28,00, w tym 5,23 VAT;
 • zakup papieru do druku materiałów szkoleniowych 12,00, w tym 2,24 VAT;
 • koszty promocji projektu – druk plakatów 141,44, w tym 26,45 VAT;
 • koszt promocji projektu – druk ulotek 147,60, w tym 27,60 VAT.

Łącznie wydatki kwalifikowalne w projekcie to kwota 8 607, 68 zł, w tym 1 228,08 VAT.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT i innymi równoważnymi dokumentami wystawionymi na niego. Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Ww. wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i zostaną zrefundowane z dotacji, którą Stowarzyszenie otrzyma. Wydatki, które zostaną zrefundowane z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej i nie osiąga przychodów, które podlegają opodatkowaniu i podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, a nabyte towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej operacji.

Reasumując, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów podczas realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-743/14-4/SJ | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP4/443-492/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP4/443-635/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.