ILPP4/443-451/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła”.
ILPP4/443-451/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. fundusze europejskie
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. parafia
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. remonty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako instytucja kościelna nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ponieważ jest związkiem wyznaniowym i nie prowadzi działalności gospodarczej. Do zadania Zainteresowanego należy m.in. dbałość o obiekty sakralne, a szczególnie te które są wpisane do rejestru zabytków (Kościół Parafialny wpisany jest do rejestru zabytków). Wnioskodawca po podpisaniu umowy w dniu 27 maja 2013 r. z Urzędem Marszałkowskim, stał się beneficjentem Funduszu Europejskiego z programu PROW na dofinansowanie zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła”. Zainteresowany poniesie jako zdarzenie przyszłe wydatki związane z wykonaniem przez firmę zewnętrzną usług w zakresie remontu dachu kościoła i robót towarzyszących. Po realizacji inwestycji obiekt nadal pozostaje własnością Wnioskodawcy. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Zainteresowany posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją remontu dachu kościoła lub zwrotu podatku VAT...
 2. Czy Wnioskodawca dokonując remontu dachu kościoła na Kościele może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...
 3. Jaki jest powód, dla którego Zainteresowany nie może odliczyć podatku VAT z tytułu realizacji planowanej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, remont, którego się podjął jest bardzo dużym obciążeniem finansowym dla małej społeczności parafialnej. Wykorzystując możliwości związane z uzyskaniem dofinansowania do remontu dachu podjęto się tego ogromnego wysiłku nie tylko fizycznego, ale głównie finansowego. Podatek VAT jest dla Zainteresowanego kosztem, którego w żaden sposób nie może uniknąć ani odzyskać.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z uwagi na to, że wdrażana inwestycja posiada specyfikę użyteczności publicznej, czynności opodatkowane nie wystąpią, czyli nie wystąpi podatek należny związany bezpośrednio z eksploatacją inwestycji. Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją rozpoczętej inwestycji nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Dlatego też z powodu braku możliwości faktycznych i prawnych Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać naliczonego podatku VAT, ponieważ jest związkiem wyznaniowym i nie prowadzi działalności gospodarczej, a budynek (kościół), który jest remontowany nie generuje dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako instytucja kościelna nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany po podpisaniu umowy w dniu 27 maja 2013 r. z Urzędem Marszałkowskim, stał się beneficjentem Funduszu Europejskiego z programu PROW na dofinansowanie zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła”. Zainteresowany poniesie jako zdarzenie przyszłe wydatki związane z wykonaniem przez firmę zewnętrzną usług w zakresie remontu dachu kościoła i robót towarzyszących. Po realizacji inwestycji obiekt nadal pozostaje własnością Wnioskodawcy. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

W związku z ponoszonymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Remont dachu zabytkowego kościoła”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.