ILPP4/443-448/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw (...).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 2001 r. został jako stowarzyszenie wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy. W swoim statucie Zainteresowany ma wpisany między innymi cel – działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności ochronę i poprawę jakości standardów życia, wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności. W lipcu 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy, w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania w naborze w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD i przekazany do weryfikacji w UMW.

Opis operacji: Nazwa: Budowa placu zabaw (...). Planowany termin zakończenia operacji listopad 2014 r. Lokalizacja: K. (...). Działka 62/7 jest własnością Gminy i w dniu 1 lipca 2014 r. Zainteresowany otrzymał ww. działkę w bezterminowe użyczenie z przeznaczeniem na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności, poprzez budowę placu zabaw dla miejscowości K. Posiada on stosowną dokumentację budowlaną i dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Miejscowość K. zamieszkuje 626 mieszkańców, w tym 97 dzieci do 15 lat.

Po zakończeniu realizacji operacji, teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich i nie będą pobierane żadne opłaty za udostępnienie. Dzięki nowo powstałemu placowi zabaw mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Z placu zabaw będą korzystały dzieci z K. i okolicznych miejscowości jego sołectwa.

Po zakończeniu operacji (Budowa placu zabaw (...)), w listopadzie 2014 r. Wnioskodawca (beneficjent) składać będzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność wraz z wymaganym załącznikiem, tj. interpretacją indywidualną w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przyznania pomocy w ramach działań Osi 4, pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli jest możliwe jego odzyskanie a w przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowalnym, czyli możliwym do współfinansowania z EFRROW.

Zainteresowany nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wybudowany plac zabaw nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jednocześnie oświadczył on, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany realizując zadanie pn. Budowa placu zabaw (...) ma możliwość odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w lipcu 2014 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy, w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania naborze w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Nazwa operacji – Budowa placu zabaw (...). Planowany termin zakończenia operacji listopad 2014 r. Lokalizacja: K. (...). Działka 62/7 jest własnością Gminy i w dniu 1 lipca 2014 r. Zainteresowany otrzymał ww. działkę w bezterminowe użyczenie z przeznaczeniem na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności, poprzez budowę placu zabaw dla miejscowości K.. Posiada on stosowną dokumentację budowlaną i dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Miejscowość K. zamieszkuje 626 mieszkańców, w tym 97 dzieci do 15 lat. Po zakończeniu realizacji operacji, teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich i nie będą pobierane żadne opłaty za udostępnienie. Dzięki nowo powstałemu placowi zabaw mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Z placu zabaw będą korzystały dzieci z K. i okolicznych miejscowości jego sołectwa. Zainteresowany nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wybudowany plac zabaw nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane – przez Wnioskodawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej – do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej operacji.

W związku z realizowanym zadaniem, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca spełniał te warunki, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany – na podstawie powołanych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw (...).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.