ILPP4/443-447/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Czy istnieje możliwość odliczenia przez Zainteresowanego podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”, których zakres kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r., z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013?
ILPP4/443-447/14-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz podpisu drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca został w dniu 13 lipca 2010 r. zarejestrowany w KRS. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855) i swojego statutu. Celem Zainteresowanego jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez promowanie wioślarstwa;
 2. Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 3. Otaczanie opieką miejsc pamięci związanych z historią miejscowości i Gminą B.;
 4. Ochrona środowiska przyrodniczego miejscowości i okolic;
 5. Ochrona dziedzictwa narodowego;
 6. Popularyzacja wiedzy o własnej miejscowości i jego ludziach;
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej;
 8. Inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działalności na rzecz miejscowości;
 9. Promowanie dorobku i historii miejscowości;
 10. Zabieganie o czysty i estetyczny wygląd miejscowości;
 11. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wpłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje, tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 podp. 1 ww. rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Działania realizowane w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na propagowanie zdrowego stylu życia, aktywizację lokalnej społeczności, zacieśnianie więzi lokalnych oraz dbałości i zachowania dziedzictwa narodowego w małej ojczyźnie, poprzez organizację cyklu wydarzeń rekreacyjno-sportowo-kulturalnych. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, nie będą generować przychodów. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca zawarł umowę na realizację operacji w zakresie „Małych projektów” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013. W ramach operacji zaplanowano zorganizowanie czterech turniejów w piłkę siatkową plażową, dwa marsze nordic walking, rajd rowerowy, konkurs fotograficzny, zorganizowanie wystawy poplenerowej oraz wydanie publikacji z nadesłanymi zdjęciami do konkursu. Przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu Wnioskodawca złożył oświadczenie, w którym stwierdzono, że nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT, w związku z czym stanowi on koszt kwalifikowany objęty dofinansowaniem zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie „Małych projektów”. Wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność, w przypadku gdy beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych VAT, jest interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym Zainteresowany zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „Aktywizacja mieszkańców Brdowa i okolic poprzez cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjno -kulturalnych”, w ramach realizacji działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia przez Zainteresowanego podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r., z późn. zm., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Wnioskodawca nie jest uznawany za podatnika VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja opisanych zadań w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” nie jest związane z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabycia towarów i usług przy realizacji operacji w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców (...) poprzez cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjno-kulturalnych”, na tzw. „Małe projekty” przez Zainteresowanego, których zakres, kwalifikowalność oraz tryb przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca został w dniu 13 lipca 2010 r. zarejestrowany w KRS.

Celem Zainteresowanego jest:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez promowanie wioślarstwa;
 • Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Otaczanie opieką miejsc pamięci związanych z historią miejscowości i Gminą;
 • Ochrona środowiska przyrodniczego miejscowości i okolic;
 • Ochrona dziedzictwa narodowego;
 • Popularyzacja wiedzy o własnej miejscowości i jego ludziach;
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej;
 • Inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działalności na rzecz miejscowości;
 • Promowanie dorobku i historii miejscowości;
 • Zabieganie o czysty i estetyczny wygląd miejscowości;
 • Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na propagowanie zdrowego stylu życia, aktywizację lokalnej społeczności, zacieśnianie więzi lokalnych oraz dbałości i zachowania dziedzictwa narodowego w małej ojczyźnie, poprzez organizację cyklu wydarzeń rekreacyjno-sportowo-kulturalnych. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca zawarł umowę na realizację operacji w zakresie „Małych projektów” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013. W ramach operacji zaplanowano zorganizowanie czterech turniejów w piłkę siatkową plażową, dwa marsze nordic walking, rajd rowerowy, konkurs fotograficzny, zorganizowanie wystawy poplenerowej oraz wydanie publikacji z nadesłanymi zdjęciami do konkursu. Zainteresowany zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „Aktywizacja mieszkańców B. i okolic poprzez cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjno-kulturalnych”, w ramach realizacji działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a nabyte w związku z realizacją ww. operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-743/14-4/SJ | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP4/443-458/14-4/ISN | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP4/443-635/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.