ILPP4/443-425/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją „Małego projektu” pt. „Rekreacja konna (...)”.
ILPP4/443-425/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Niepublicznego Ośrodka przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją „Małego projektu” pt. „Rekreacja konna (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją „Małego projektu” pt. „Rekreacja konna (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) w zakresie dokumentu, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu Wnioskodawcy o interpretację przepisów prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Niepubliczny Ośrodek jest placówką niepubliczną, specjalistyczną i wielofunkcyjną. Ośrodek prowadzony jest przez osobę fizyczną. Zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające potrzebom uczniów. Głównym celem Ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Ponadto pomaga każdemu wychowankowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przygotowywaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Ośrodek działa na podstawie:

  1. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  2. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 2011, Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Aktualnie Ośrodek złożył wniosek na organizację imprezy rekreacyjnej, skierowanej do dzieci niepełnosprawnych pn. „Rekreacja konna (...)” z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Samorządem Woj. Projekt realizowany jest z udziałem 1 partnera deklarującego wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia: Stowarzyszenie „A” (opieka dla dzieci podczas zajęć – wkład niepieniężny). Przedsięwzięcie jest działaniem bezpłatnym dla uczestników, tzn. od rodziców lub opiekunów prawnych nie będzie pobierana żadna odpłatność za udział dzieci w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę. Planuje się przeprowadzić 28 spotkań, każde trwające po 4h dla około 13 dzieci (zakłada się pracę dwóch instruktorów i dwóch koni, pozostałe dzieci w tym czasie będą korzystały z przejażdżki bryczką po okolicznym lesie oraz zabaw ruchowych na terenie stajni). Z uwagi na fakt, że Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto, koszt organizacji zajęć rekreacyjnych na koniach – usługa świadczona przez (...), jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionego wydatku brutto jako koszt kwalifikowany. Wydatek w postaci świadczonej usługi, praca z instruktorem – rekreacja na koniach dla dzieci niepełnosprawnych, zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną na Ośrodek. Ww. usługa nabyta przez Wnioskodawcę nie będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją „Małego projektu” pt. „Rekreacja konna dla nas też!”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Niepubliczny Ośrodek jest placówką niepubliczną, specjalistyczną i wielofunkcyjną. Ośrodek prowadzony jest przez osobę fizyczną. Zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające potrzebom uczniów. Głównym celem Ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Ponadto pomaga każdemu wychowankowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przygotowywaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Ośrodek złożył wniosek na organizację imprezy rekreacyjnej, skierowanej do dzieci niepełnosprawnych pn. „Rekreacja konna dla nas też!” z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest z udziałem 1 partnera deklarującego wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia: Stowarzyszenie „A” (opieka dla dzieci podczas zajęć – wkład niepieniężny). Przedsięwzięcie jest działaniem bezpłatnym dla uczestników, tzn. od rodziców lub opiekunów prawnych nie będzie pobierana żadna odpłatność za udział dzieci w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę. Planuje się przeprowadzić 28 spotkań, każde trwające po 4h dla około 13 dzieci (zakłada się pracę dwóch instruktorów i dwóch koni, pozostałe dzieci w tym czasie będą korzystały z przejażdżki bryczką po okolicznym lesie oraz zabaw ruchowych na terenie stajni). Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Wydatek w postaci świadczonej usługi, praca z instruktorem – rekreacja na koniach dla dzieci niepełnosprawnych, zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną na Ośrodek. Ww. usługa nabyta przez Wnioskodawcę nie będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją „Małego projektu” pt. „Rekreacja konna (...)”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-53/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/4512-96/15/JP | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-745/14-3/HW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-25/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.