ILPP4/443-386/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją zadania „Turniej (...)”.
ILPP4/443-386/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczniowskiego Klubu Sportowego przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją zadania „Turniej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją zadania „Turniej (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz dokumentu, z którego wynika prawo osób podpisanych na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę (...). Zainteresowany w ramach wykonywania swoich zadań statutowych w grudniu 2014 r. zorganizuje zawody sportowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Celem zadania jest aktywne spędzenie wolnego czasu i poprawienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży regionu. Wykonując zadania statutowe, w tym organizując zawody sportowe „Turniej (...)”, Wnioskodawca zakupi towary i usługi zawierające podatek VAT. Zainteresowany nie posiada własnych obiektów sportowych, a realizacja zadania będzie możliwa przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy oraz Zakładu Usług Komunalnych, który jest właścicielem i zarządcą hali sportowej. Zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację ww. działań, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć podatek VAT zawarty w cenie towarów i usług pod warunkiem, że nie może on być w żaden sposób odzyskany. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników tegoż podatku. Zainteresowany jako stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:

  1. organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego i różnego typu zajęć sportowych, m.in. koreańskiej sztuki samoobrony Taekwondo,
  2. organizowania różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  3. uczestnictwa w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
  4. upowszechniania uprawiania mini dyscyplin sportowych.

Wg klasyfikacji PKD z 2007 r. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych oraz PKWiU z 2008 r. 93.12.10.0 – usługi związane z działalnością klubów sportowych. Wnioskodawca nie przewiduje zmian Statutu oraz podejmowania działalności, która mogłaby spowodować obowiązek odprowadzania podatku VAT. W związku z powyższym Zainteresowany ma wątpliwość, czy może odzyskać z Urzędu Skarbowego podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”.

Zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków w dniu 27 września 2010 r., Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie planuje zmian Statutu oraz podejmowania innych działań, które mogłyby spowodować obowiązek odprowadzania podatku VAT. Udział w Turnieju będzie nieodpłatny. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, działalność Zainteresowanego polegająca na świadczeniu usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków oraz są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym, jest zwolniona z podatku od towarów i usług, w związku z czym nie ma możliwości zwrotu podatku naliczonego, zawartego w cenie zakupywanych towarów i usług.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji zadania, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zostaną wykorzystane do przeprowadzenia Turnieju czyli imprezy upowszechniającej sport dzieci i młodzieży, w której udział jest bezpłatny. Klub nie poniesie żadnych korzyści majątkowych z tytułu przeprowadzenia imprezy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany może odzyskać z Urzędu Skarbowego podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją zadania „Turniej (...)”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków w dniu 27 września 2010 r., nie prowadzi on działalności gospodarczej. Zainteresowany nie planuje zmian Statutu oraz podejmowania innych działań, które mogłyby spowodować obowiązek odprowadzania podatku VAT. Udział w Turnieju (...) będzie nieodpłatny. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, działalność Wnioskodawcy polegająca na świadczeniu usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków oraz są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym, jest zwolniona z podatku od towarów i usług, w związku z czym nie ma możliwości zwrotu podatku naliczonego, zawartego w cenie zakupywanych towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywania swoich zadań statutowych w grudniu 2014 r. zorganizuje zawody sportowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wykonując zadanie „Turniej (...)”, Zainteresowany zakupi towary i usługi zawierające podatek VAT. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Udział w Turnieju będzie nieodpłatny. Nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji zadania, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją zadania „Turniej (...)”.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, jednak na podstawie innego uzasadnienia niż wskazane przez niego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-1126/14/AZ | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-630/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-857/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.