ILPP4/443-333/14-3/EWW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Wytyczenie i oznaczenie trasy ...”
ILPP4/443-333/14-3/EWWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 1 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Wytyczenie i oznaczenie trasy ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Wytyczenie i oznaczenie trasy ...”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, która została wpisana do KRS w dniu 30 marca 2010 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultury, sportu, rekreacji i integracji. Stowarzyszenie w dniu 16 czerwca 2014 r. podpisało umowę przyznania pomocy z Urzędem Marszałkowskim na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi ze środków PROW. Wydatkowane środki w ramach tego działania będą mu refundowane. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzona jest operacja pt. „Wytyczenie i oznakowanie trasy ...”, której celem jest umożliwienie turystom i mieszkańcom Gminy aktywnego spędzania czasu wolnego.

Koszty związane z realizacją działania to: wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej (pieszej lub rowerowej) na terenie gminy, wykonanie tablic pomiaru sprawności fizycznej i drogowskazów oraz siłowni plenerowej.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej, a jego ostateczni odbiorcy będą korzystali z jego rezultatów bezpłatnie. W związku z przeprowadzeniem projektu Stowarzyszenie nie uzyskuje żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie wystąpi także sprzedaż opodatkowana.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. Nie prowadzi ono działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Stowarzyszenie na mocy art. 86 ust. 1 nie dokonuje i nie będzie dokonywało odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu towarów i usług na wykonanie działań projektowych.

W uzupełnieniu do wniosku Stowarzyszenie poinformowało, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu „Wytyczenie i oznakowanie trasy ...” nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie miało możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zakupami i usługami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej/działanie w ramach PROW w zakresie małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał on możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z zakupami i usługami poniesionymi na realizację projektu przeprowadzonego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej - działanie pt. „Wytyczenie i oznakowanie trasy ...”, ze względu na wykonywanie wyłącznie czynności nieodpłatnych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 jedynie w zakresie w jakim towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) - stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jego głównym zadaniem jest działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultury, sportu, rekreacji i integracji. W ramach działalności statutowej, w dniu 16 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę przyznania pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi ze środków PROW. W ramach realizacji złożonego wniosku realizowany jest projekt pt. „Wytyczenie i oznakowanie trasy ...”, którego celem jest umożliwienie turystom i mieszkańcom Gminy aktywnego spędzania czasu wolnego. Ostateczni odbiorcy projektu będą korzystali z jego rezultatów bezpłatnie. W związku z przeprowadzeniem projektu Zainteresowany nie uzyskuje żadnych przychodów. Koszty związane z realizacją tego projektu obejmują wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej (pieszej lub rowerowej) na terenie gminy, wykonanie tablic pomiaru sprawności fizycznej i drogowskazów oraz siłowni plenerowej. Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu pt. „Wytyczenie i oznakowanie trasy ...” nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji projektu pt. „Wytyczenie i oznakowanie trasy ...” realizowanego w ramach PROW w zakresie małych projektów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją danego projektu. W niniejszej interpretacji nie dokonano analizy, czy wykonywane przez Zainteresowanego czynności nie obligują go do zarejestrowania się jako podatnika VAT czynnego, ponieważ nie było to przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1272/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/443-1090/14/RS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-602/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-702/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.