ILPP3/4512-1-96/15-2/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT w związku z budową lokalu usługowego.
ILPP3/4512-1-96/15-2/DCinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT w związku z budową lokalu usługowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT w związku z budową lokalu usługowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest, osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej, nie jest wpisany do CEiDG.

Wnioskodawca zamierza na własne imię i nazwisko nabyć materiały budowlane oraz usługi budowlane, celem wybudowania lokalu usługowego, który będzie wynajmowany w ramach najmu prywatnego.

Przed dokonaniem powyższych zakupów Wnioskodawca zamierza złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie najmu prywatnego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i zamierza świadczyć usługi najmu jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca nie zamierza dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali. Wnioskodawca zamierza wynajmować wybudowany lokal w ramach najmu prywatnego.

Po otrzymaniu każdej faktury Wnioskodawca będzie wykazywał w składanej deklaracji podatkowej VAT podatek VAT do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy ewentualnie podatek zostanie wykazany do zwrotu w określonym przepisami terminie.

Po zakończeniu budowy lokal będzie wynajmowany. Wynajem ten będzie opodatkowany podatkiem VAT. Lokal usługowy będzie wynajmowany na różne okresy i różnym klientom (nie na cele mieszkaniowe), jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotowy lokal będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych najmu, nie będzie wykorzystywany na prywatne potrzeby.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT uwidocznionego na fakturach dokumentujących zakup materiałów budowlanych oraz usług budowlanych służących wybudowaniu budynku, który będzie służył celom opodatkowanym i czy w konsekwencji Strona będzie uprawniona do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego...

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów oraz usług budowlanych. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy w okresie wykazania w deklaracji VAT powyższych zakupów kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca nabędzie prawo do zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 • podmiot nabywający towary lub usługi będzie posiadał status podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,
 • podmiot nabywający towary i usługi będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • towary lub usługi nabywane przez ten podmiot będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,
 • nie będą zachodziły jakiekolwiek okoliczności wyłączające prawo do odliczenia wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy będzie on spełniał wszystkie powyższe warunki, a mianowicie będzie posiadał status podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Powyższe oznacza, iż aby dany podmiot został uznany za podatnika w świetle art. 15 ustawy o VAT, musi:

 • być osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną,
 • wykonywać samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Dla celów rozliczeń VAT obowiązuje bardzo szeroka definicja działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Z definicji tej zatem wynika, że za działalność gospodarczą w rozumieniu VAT uważa się również wykorzystywanie majątku prywatnego przez osoby fizyczne, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wypowiedział się na ten temat szczegółowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2012 r. (sygn. I FSK 890/11):

(...) wykorzystywanie majątku prywatnego przez osoby fizyczne stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły w celach zarobkowych. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług może do takiej działalności wykorzystywać także majątek prywatny, nabyty wcześniej w celach innych niż gospodarcze. Natomiast istotne dla ustalenia czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług jest stwierdzenie czy czynność, która ma być opodatkowana stanowi działalność charakteryzującą się cechami typowymi dla czynności związanej z działalnością profesjonalisty – handlowca, czy też jest czynnością podejmowaną w ramach zwykłego wykonywania prawa własności wobec prywatnego majątku”.

W związku z powyższym Wnioskujący będzie spełniał wszelkie warunki, od których uzależnione jest przyznanie statusu podatnika w świetle art. 15 ustawy o VAT. Należy przy tym podkreślić, że przyznanie danemu podmiotowi statusu podatnika VAT w żadnym stopniu nie jest uzależnione od spełnienia przesłanek działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 875) i faktu jej zarejestrowania we właściwym Urzędzie Gminy.

W związku z tym, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie materiałów i usług budowlanych, zgodnie z art. 87 ustawy VAT będzie on uprawniony do uzyskania zwrotu VAT na wskazany rachunek bankowy.

Przez prawo do odliczenia podatku naliczonego należy bowiem rozumieć prawo do wykazania tego podatku w deklaracji podatkowej. Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W związku z powyższym, należy zauważyć, iż w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie materiałów i usług budowlanych będzie w danym okresie rozliczeniowym wyższa niż kwota podatku należnego, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy.

W opinii Wnioskodawcy powyższa argumentacja w pełni uzasadnia stanowisko, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie materiałów i usług budowlanych. Natomiast w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od kwoty podatku należnego, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w treści interpretacji indywidualnych, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żyrardowie z dnia 22 lutego 2007 r., (1446/PP/443/9/06/IT/07), w której wskazano: „Podatnik wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług – świadczy usługę najmu lokalu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej. Zatem ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego w zakresie w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych”,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2015 r. (IPPP2/443-891/11-2/KG), w której uznano prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia apartamentu wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego na fakturach dokumentujących nabycie materiałów oraz usług budowlanych, wynika również z zasady neutralności VAT, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE.

Zgodnie z zasadą neutralności podatek zapłacony przez podatnika VAT przy nabywaniu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych nie stanowi dla niego faktycznego obciążenia podatkowego. Istotną cechą podatku VAT jest bowiem faktyczne opodatkowanie konsumpcji, przy jednoczesnym zapewnieniu neutralności tego podatku w poprzednich fazach obrotu.

Zasada neutralności nie jest jedynie postulatem doktryny, lecz podstawową zasadą znajdującą zastosowanie zarówno w prawie krajowym, jak i wspólnotowym. Wszelkie korzystne dla podatnika konsekwencje wynikające z zasady neutralności podatku od towarów usług traktowane są więc jako fundamentalne prawo podatnika a nie przywilej przyznany mu przez organy skarbowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-604/15/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/4512-1-195/15-4/EN | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP1/4512-392/15-3/RK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPTPP1/4512-466/15-3/RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.