ILPP3/4512-1-91/15-2/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
ILPP3/4512-1-91/15-2/DCinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. podatek od towarów i usług
  5. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zakład Karny (dalej także: „ZK” „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zakład wykonuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Do podstawowych zadań należy m.in. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Jednostka podjęła się zadania budowy na terenie zakładu hali produkcyjnej stolarsko-tapicerskiej wraz z infrastrukturą. Inwestycja realizowana będzie w okresie od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. Następnie hala zostanie wydzierżawiona. Zakład na mocy decyzji Starosty Zielonogórskiego posiada prawo trwałego zarządu gruntu, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą. Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651) jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, w tym także do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie.

W dniu 3 czerwca 2015 r. została zawarta Przedwstępna Umowa Dzierżawy. Wynika z niej, że Dzierżawca (Kontrahent zewnętrzny) i Wydzierżawiający (Zakład Karny) zobowiązują się do zawarcia, właściwej – przyrzeczonej – umowy dzierżawy nieruchomości, na mocy której Wydzierżawiający odda Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków Nieruchomości wraz z inwestycją na warunkach umowy, a Dzierżawca zobowiąże się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz, pod warunkiem, że wydzierżawiający dokona na Nieruchomości inwestycji polegającej na wybudowaniu hali produkcyjnej służącej do prowadzenia działalności gospodarczej. Strony zobowiązały się zawrzeć Umowę Przyrzeczoną w terminie 14 dni od dnia wybudowania hali. Z Umowy Przedwstępnej wynika, że Umowa Przyrzeczona będzie zawarta na czas oznaczony 30 lat. Dzierżawca zobowiązał się płacić, na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, czynsz dzierżawny do którego będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości. Czynsz opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 23%. Dzierżawca zobowiązał się do utworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia przez cały okres trwania Umowy Przyrzeczonej osób odbywających karę pozbawienia wolności. Osadzeni będą zatrudnieni w wybudowanej w ramach inwestycji hali.

W związku z powyższym Dyrektor Zakładu Karnego zwrócił się do dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z wnioskiem o udzielenie dotacji na zadania w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, polegające na tworzeniu w jednostkach penitencjarnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1116) środki Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę istniejących. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 53) określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz udzielania pożyczek i dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

Przyznana dotacja będzie miała charakter bezzwrotny i zostanie wypłacona w kwocie netto planowanych wydatków w ratach. Zaprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjnej zostanie zlecone wykonawcy zewnętrznemu na podstawie umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą do zapłaty będą faktury VAT częściowe wystawiane już w bieżącym roku. Podatek VAT zostanie zapłacony ze środków bieżących jednostki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - po otrzymaniu dotacji w kwocie netto na sfinansowanie inwestycji, Zakładowi Karnemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszły zakup usług budowlanych realizowany przez Zakład Karny będzie w całości związany ze sprzedażą opodatkowaną, tj. wybudowana hala produkcyjna w całości zostanie oddana w dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu. Z tytułu dzierżawy, dzierżawca będzie uiszczał Zakładowi Karnemu w opłatę najmu, od której naliczony będzie podatek VAT.

Zakład Karny w stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy jednostka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a środki z dotacji planuje wykorzystać na budowę hali, którą zamierza wydzierżawić odpłatnie to wykona czynność, która jest czynnością opodatkowaną. W związku z powyższym będzie miał uprawnienie do odliczenia 100% podatku naliczonego od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. ZK wykonuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności.

Wnioskodawca podjął się zadania budowy na terenie zakładu hali produkcyjnej stolarsko-tapicerskiej wraz z infrastrukturą. Inwestycja realizowana będzie w okresie od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. Następnie hala zostanie wydzierżawiona. ZK na mocy decyzji Starosty Zielonogórskiego posiada prawo trwałego zarządu gruntu. Jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, w tym także do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie.

Wnioskodawca zawarł Przedwstępną Umowę Dzierżawy, z której wynika, że Dzierżawca (Kontrahent) i Wydzierżawiający (ZK) zobowiązują się do zawarcia, właściwej – przyrzeczonej – umowy dzierżawy nieruchomości, na mocy której Wydzierżawiający odda Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków Nieruchomości wraz z inwestycją na warunkach umowy, a Dzierżawca zobowiąże się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz, pod warunkiem, że Wydzierżawiający dokona na Nieruchomości inwestycji polegającej na wybudowaniu hali produkcyjnej służącej do prowadzenia działalności gospodarczej. Strony zobowiązały się zawrzeć Umowę Przyrzeczoną w terminie 14 dni od dnia wybudowania hali. Z Umowy Przedwstępnej wynika, że Umowa Przyrzeczona będzie zawarta na czas oznaczony 30 lat. Dzierżawca zobowiązał się płacić, na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, czynsz dzierżawny do którego będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości. Czynsz opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 23%. Dzierżawca zobowiązał się do utworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia przez cały okres trwania Umowy Przyrzeczonej osób odbywających karę pozbawienia wolności. Osadzeni będą zatrudnieni w wybudowanej w ramach inwestycji hali.

W związku z powyższym Dyrektor Zakładu Karnego zwrócił się do dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z wnioskiem o udzielenie dotacji na zadania w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Przyznana dotacja będzie miała charakter bezzwrotny i zostanie wypłacona w kwocie netto planowanych wydatków w ratach. Zaprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjnej zostanie zlecone wykonawcy zewnętrznemu na podstawie umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą do zapłaty będą faktury VAT częściowe wystawiane już w bieżącym roku. Podatek VAT zostanie zapłacony ze środków bieżących jednostki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w związku z realizacją inwestycji będzie przysługiwało mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy jest spełniony, gdyż towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji ponieważ zakupione towary i usługi niezbędne do budowy hali produkcyjnej stolarsko-tapicerskiej będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.