ILPP3/4512-1-8/15-3/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektów.
ILPP3/4512-1-8/15-3/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 26 stycznia 2015 r., do Biura KIP w Lesznie 29 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektów pn.: (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektów pn.: (...).

Wniosek uzupełniono w dniu 1 kwietnia 2015 r. w przedmiocie pytania sformułowanego we wniosku, własnego stanowiska w sprawie oraz o brakujące podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) złożył wnioski aplikacyjne w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035 z późn. zm.). Stowarzyszenie korzysta z dotacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013, za pomocą LGD. Pomoc finansowa została przyznana na dwa projekty realizowane w okresie od 15 października 2014 r. do 10 marca 2015 r.

W ramach tych projektów Stowarzyszenie finansuje koszty personelu, zakupu sprzętu i wyposażenia np. ścieżki edukacyjnej (tablice, grafika itp.), namiot, stoły itp. do celów promocji ścieżki edukacyjnej i ekomuzeów.

Ponadto Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cytowanym wyżej przepisie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie w ramach projektów zrealizuje:

  1. ścieżkę edukacyjną (tablice i mat. promujące ścieżkę) oraz
  2. wyposażenie mobilnych otwartych pracowni (namiot, stoły, tablice informacyjne) oraz tworzy sieć ekomuzeów.

W wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem VAT.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wykonywany jest w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 30 marca 2015 r.

Czy Stowarzyszenie jako bierny podatnik VAT ma prawo do odzyskania podatku VAT, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów pn.: (...) określonych w umowach na lata 2009-2015 ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Małe Projekty...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. działań nie spowoduje, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie nie będzie mogło starać się o zwrot podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów sfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, PROW 2007-2013.

W złożonym uzupełnieniu doprecyzowano, że Stowarzyszenie nie ma prawa do odzyskania podatku VAT, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych z realizacją projektów pn.: (...) określonych w umowach na lata 2009-2015 ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Małe projekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie był i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie korzysta z dotacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc finansowa została przyznana na dwa projekty realizowane w okresie od 15 października 2014 r. do 10 marca 2015 r. pn.: (...)

W ramach tych projektów Zainteresowany finansuje koszty personelu, zakupu sprzętu i wyposażenia np. ścieżki edukacyjnej (tablice, grafika itp.), namiot, stoły itp. do celów promocji ścieżki edukacyjnej i ekomuzeów.

W wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów, nie powstanie obowiązek podatkowy u Wnioskodawcy i Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Projekty realizowane w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanych projektów nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektów.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów pn.: (...) określonych w umowach na lata 2009-2015 ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Małe Projekty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.