ILPP3/4512-1-77/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na bilet wstępu na Festiwal.
ILPP3/4512-1-77/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. podatek od towarów i usług
 3. stawka
 4. stawki podatku
 5. usługi kulturalne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku sygnowanym datą 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na bilet wstępu na Festiwal – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na bilet wstępu na Festiwal.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 września 2015 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia. Celem działalności Wnioskodawcy jest m.in. propagowanie wśród ogółu społeczności fantastyki we wszelkich jej odmianach – literackiej, gier, filmowej, komiksu i innych podejmując działania z zakresu kultury, sztuki oraz promocji i organizacji wolontariatu w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 7 statusu Wnioskodawcy). Cele Wnioskodawcy realizowane są m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich festiwali miłośników fantastyki (art. 8 § 1 statusu Wnioskodawcy). Wnioskodawca posiada również status organizacji pożytku publicznego. Jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych projektów organizowanych przez Wnioskodawcę jest organizacja Festiwalu (dalej „Festiwal”). Jest to cykliczna impreza, która odbywa się raz w roku od 16 lat. Celem imprezy jest integracja fanów i twórców fantastyki oraz propagowanie fantastyki w literaturze, komiksie, filmie, serialach oraz w grach: komputerowych, RPG, LARP-owych, planszowych, karcianych i bitewnych. Program Festiwalu składa się z różnorodnych bloków tematycznych, takich jak blok naukowy, dziecięcy, literacki i komiksowy. W Festiwalu uczestniczyć może każda zainteresowana osoba. Na program Festiwalu składają się m.in.:

 • spotkania autorskie z twórcami fantastyki i panele dyskusyjne z ich udziałem;
 • spotkania z wydawcami książek i gier;
 • prelekcje tematyczne związane ze wszystkimi dziedzinami fantastyki;
 • prelekcje popularnonaukowe w takich dziedzinach jak fizyka, historia, językoznawstwo i kulturoznawstwo;
 • sesje (...) oraz (...);
 • udostępnianie gier planszowych;
 • udostępnianie gier komputerowych;
 • turnieje gier planszowych, karcianych i bitewnych i komputerowych;
 • pokazy i premiery gier planszowych, karcianych, bitewnych i komputerowych;
 • konkursy tematyczne z nagrodami;
 • koncerty;
 • pokazy walk;
 • pokazy tańca ognia;
 • pokazy i warsztaty tańca;
 • rozgrywki (...) i karaoke.

Program Festiwalu w poszczególnych latach ulegać może oczywiście modyfikacjom.

Biorąc pod uwagę program prezentowanego Festiwalu przyjąć należy, że jest to wydarzenie o charakterze kulturalnym, ma ono bowiem na celu propagowanie kultury w obrębie szeroko pojętej fantastyki.

Osoby, które chcą uczestniczyć w Festiwalu muszą nabyć bilet wstępu. Bilety są ogólnie dostępne i są sprzedawane wszystkim zainteresowanym osobom. Co do zasady uczestnicy Festiwalu mogą brać udział we wszystkich wydarzeniach, które zostały przewidziane w programie Festiwalu. W większości przypadków zasadniczym ograniczeniem dla uczestnictwa w punkcie programu będzie ilość dostępnych miejsc w czasie danego punktu programu Festiwalu. Dla uczestnictwa w niektórych z punktów programu Festiwalu konieczne może być zgłoszenie uczestnictwa w danym punkcie programu jeszcze przez rozpoczęciem Festiwalu. Obowiązek zgłoszenia dotyczyć może w szczególności tych osób, które chcą uczestniczyć w niektórych turniejach lub konkursach organizowanych w trakcie Festiwalu (np. ze względu na ograniczoną ilość miejsc). Przed rozpoczęciem Festiwalu Wnioskodawca, (w przypadku gdy wymogiem uczestnictwa w turniejach lub konkursach jest wcześniejsze zgłoszenie się przez uczestnika), będzie zatem posiadał wiedzę, które z osób będą brały udział w turniejach lub konkursach. Osoby, które uczestniczą w turniejach lub konkursach mogą otrzymywać nagrody. Osoby, które zgłosiły się do uczestnictwa w poszczególnych punktach programu w tym turniejach i konkursach przed rozpoczęciem Festiwalu, uczestniczyć mogą również w innych punktach Festiwalu. Na terenie, na którym odbywa się Festiwal, odbywają się również targi, w czasie których wystawcy oferują do sprzedaży towary związane z fantastyką. Nabycie biletu wstępu upoważnia zatem nabywcę do uczestniczenia w całym Festiwalu.

Ponadto z pisma z dnia 4 września 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. Wnioskodawca nie pobiera odrębnej opłaty od uczestników za uczestnictwo w turniejach lub konkursach organizowanych w trakcie festiwalu.
 2. W ramach nabywanych biletów wstępu mieści się możliwość uczestniczenia we wszystkich punktach programu Festiwalu, w tym udział w turniejach i konkursach, przy czym w odniesieniu do niektórych turniejów i konkursów warunkiem uczestniczenia jest dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem Festiwalu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Według jakiej stawki powinny zostać opodatkowane usługi wstępu (bilety wstępu) na Festiwal organizowany przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, bilety wstępu powinny zostać opodatkowane wg stawki obniżonej, która na dzień złożenia wniosku wynosi 8%.

Uzasadnienie wniosku

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku o towarów i usług (dalej „ustawa o podatku VAT”), zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną. Przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do wstępu w zakresie innych usług związanych z kulturą (art. 43 ust. 19 pkt 3) ustawy o podatku VAT.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. stawka podatku wynosi 7% (art. 41 ust. 2 ustawy o VAT) z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. l46a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., stawka podatku wynosić będzie 8%.

Z załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT wynika, że opodatkowaniu wedle stawki wskazanej w tym załączniku podlegają m.in.:

 1. usługi kulturalne i rozrywkowe wyłącznie w zakresie wstępu (a) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, (b) do obiektów kulturalnych - poz. 182 załącznika nr 3;
 2. usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków, rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – poz. 183 załącznika nr 3;
 3. usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – poz. 184 załącznika nr 3;
 4. wstęp na imprezy sportowe – poz. 185 załącznika nr 3;
 5. pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu – poz. 186 załącznika nr 3.

Cytowane powyżej przepisy uzależniają zatem zastosowanie stawki obniżonej dla usługi wstępu wyłącznie od spełnienia przesłanki o charakterze przedmiotowym polegającej na świadczeniu określonego rodzaju usług. Bez znaczenia natomiast dla zastosowania obniżonej stawki jest spełnienie jakiejkolwiek przesłanki podmiotowej (z wyłączeniem usług bibliotek, archiwów, muzeów, o których mowa w pkt 3 załącznika nr 3) – bez znaczenia jest zatem, jakimi cechami charakteryzuje się podmiot, który wykonuje usługi. Z ostrożności i na marginesie niniejszego wniosku Wnioskodawca wskazuje, że nawet gdyby uznać, iż przesłanka podmiotowa ma znaczenie, to w świetle przepisów ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien być uznany za „inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku VAT. Takie rozumienie tego przepisu utrwalone jest w orzecznictwie sądowym i nakazuje nadawać mu możliwie szerokie znaczenie (wyrok NSA z 23 października 2013 r., sygn. I FSK 1481/12; wyrok NSA z 13 marca 2014 r., sygn. I FSK 584/13; wyrok NSA z 04 marca 2014r., sygn. I FSK 535/13).

W ocenie Wnioskodawcy ze względu na tematykę, którą obejmuje Festiwal, usługę, która dostarczana jest przez Wnioskodawcę, zakwalifikować należy do usługi w zakresie kultury – usługi takie zgodnie z załącznikiem do ustawy o VAT podlegają w zakresie wstępu opodatkowaniu według stawki obniżonej, obecnie 8%.

Przez słowo „wstęp” zgodnie z definicją ujętą w internetowym Słowniku Języka Polskiego (po wpisaniu do wyszukiwarki) rozumieć należy: „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

W wydawanych dotychczas interpretacjach organy podatkowe wskazywały, iż przez zwrot „wstęp” rozumieć należy uczestnictwo w danej imprezie kulturalnej jedynie w sposób „bierny”. Z takim rozumieniem przedmiotowego „zwrotu” nie można się zgodzić, za czym przemawiają następujący względy:

 1. Z zacytowanej definicji nie wynika, iż uczestnictwo w czymś może mieć jedynie charakter „bierny”.
 2. Powiązanie określeń znajdujących się w zał. 3 do ustawy o VAT znajdujących się w poz. 182, 183 i 186, wyklucza przyjęcie, że wstęp w zakresie ww. usług np. związanych z aktywnym wypoczynkiem, jakim jest rekreacja, dotyczy wyłącznie „biernego” w nich uczestniczenia. Zgodnie bowiem ze słownikiem PWN „rekreacja” to aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
 3. Zgodnie z wykładnią systemową wewnętrzną nie można ograniczyć rozumienia „wstępu” jedynie do „biernego” uczestnictwa w jakiejś imprezie. Skoro bowiem ustawodawca wymienił w poz. 183 załącznika 3 „Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne”, to biorąc pod uwagę charakter rozrywek w wesołych miasteczkach i parkach rozrywki przyjąć należy, że wstęp do tego typu obiektów obejmuje również aktywne korzystanie ze znajdujących się tam urządzeń typowych w takich miejscach (np. karuzele, strzelnice, kolejki, automaty zręcznościowe), a nie tylko bierne przyglądanie się spektaklom czy pokazom.

Podobne stanowisko w przedmiocie rozumienia terminu „wstęp” prezentowane jest również w orzecznictwie np. wyrok WSA w Warszawie z 13 marca 2014 r., sygn. III SA/Wa 2558/13; wyrok NSA z 15 października 2014 r., sygn. I FSK 1533/13. Należy podkreślić, iż w orzecznictwie wskazuje się, że w wydawanych interpretacjach organy podatkowe winny stosować się do poglądów reprezentowanych w odniesieniu do danych zagadnień w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z zacytowanej powyżej definicji wynika, że dla zasad opodatkowania wstępu nie ma znaczenia okoliczność, czy uczestnik Festiwalu będzie uczestniczył w Festiwalu w sposób aktywny (np. biorąc udział w konkursie), czy też bierny (np. uczestnicząc w prelekcji); tym bardziej, że bilet wstępu upoważnia do uczestniczenia we wszystkich punktach programu Festiwalu. Z zacytowanej powyżej definicji nie wynika również, aby dla zasad opodatkowania usługi wstępu, miało znaczenie, czy Wnioskodawca przed rozpoczęciem Festiwalu (w chwili nabycia biletu), wiedział, że dana osoba uczestniczyć będzie w konkursie/turnieju.

Podsumowanie

Mając na uwadze, że Festiwal jest wydarzeniem o charakterze kulturalnym przyjąć należy, iż usługa wstępu na Festiwal powinna zostać opodatkowana stawką obniżoną, która na dzień złożenia wniosku wynosi 8%. Stawkę 8% stosować będzie się w odniesieniu do usług wstępu (biletów wstępu) nabywanych przez wszystkie osoby, które uczestniczyć będą w Festiwalu, a więc również przez osoby, które uczestniczyć będą w konkursach i turniejach organizowanych w trakcie Festiwalu, nawet jeżeli w chwili nabycia przez nie biletów Wnioskodawca posiada wiedzę, iż osoby te uczestniczyć będą w danym turnieju/konkursie i zarazem jest w stanie te osoby zidentyfikować.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku Nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto m.in. usługi:

 • poz. 182 – bez względu na symbol PKWiU – „Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu: 1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, 2) do obiektów kulturalnych”;
 • poz. 183 – bez względu na symbol PKWiU – „Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne”;
 • poz. 184 – bez względu na symbol PKWiU – „Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu”;
 • poz. 186 – bez względu na symbol PKWiU – „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Należy zauważyć, że w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia „wstępu”. W konsekwencji należy sięgnąć do wykładni językowej, aby poznać jego znaczenie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem tym należy rozumieć „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Wstęp należy rozumieć zatem jako możliwość wejścia „gdzieś”, prawo uczestniczenia w „czymś”, przy czym nie ma znaczenia forma biletu, tzn. czy jest to jednorazowy bilet wstępu, czy też karnet upoważniający do kilku wejść.

Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia. Celem działalności Wnioskodawcy jest m.in. propagowanie wśród ogółu społeczności fantastyki we wszelkich jej odmianach – literackiej, gier, filmowej, komiksu i innych podejmując działania z zakresu kultury, sztuki oraz promocji i organizacji wolontariatu w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego. Jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych projektów organizowanych przez Wnioskodawcę jest organizacja Festiwalu. W Festiwalu uczestniczyć może każda zainteresowana osoba.

Osoby, które chcą uczestniczyć w Festiwalu muszą nabyć bilet wstępu. Bilety są ogólnie dostępne i są sprzedawane wszystkim zainteresowanym osobom. Co do zasady uczestnicy Festiwalu mogą brać udział we wszystkich wydarzeniach, które zostały przewidziane w programie Festiwalu. W większości przypadków zasadniczym ograniczeniem dla uczestnictwa w punkcie programu będzie ilość dostępnych miejsc w czasie danego punktu programu Festiwalu. Dla uczestnictwa w niektórych z punktów programu Festiwalu konieczne może być zgłoszenie uczestnictwa w danym punkcie programu jeszcze przez rozpoczęciem Festiwalu. Obowiązek zgłoszenia dotyczyć może w szczególności tych osób, które chcą uczestniczyć w niektórych turniejach lub konkursach organizowanych w trakcie Festiwalu. Przed rozpoczęciem Festiwalu Wnioskodawca, (w przypadku gdy wymogiem uczestnictwa w turniejach lub konkursach jest wcześniejsze zgłoszenie się przez uczestnika), będzie zatem posiadał wiedzę, które z osób będą brały udział w turniejach lub konkursach. Osoby, które uczestniczą w turniejach lub konkursach mogą otrzymywać nagrody. Osoby, które zgłosiły się do uczestnictwa w poszczególnych punktach programu w tym turniejach i konkursach przed rozpoczęciem Festiwalu, uczestniczyć mogą również w innych punktach Festiwalu. Na terenie, na którym odbywa się Festiwal, odbywają się również targi, w czasie których wystawcy oferują do sprzedaży towary związane z fantastyką. Nabycie biletu wstępu upoważnia zatem nabywcę do uczestniczenia w całym Festiwalu.

Wnioskodawca nie pobiera odrębnej opłaty od uczestników za uczestnictwo w turniejach lub konkursach organizowanych w trakcie festiwalu.

W ramach nabywanych biletów wstępu mieści się możliwość uczestniczenia we wszystkich punktach programu Festiwalu, w tym udział w turniejach i konkursach.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży biletów wstępu na Festiwal.

W odniesieniu do powyższego zauważyć należy, że opłaty za wstęp (bilety) ustalone zostaną w jednakowej wysokości. Nie będzie zatem miała miejsca sytuacja, w której opłata za wstęp będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy uczestnik będzie uczestniczył w niektórych turniejach i konkursach, czy też nie. Ponadto Wnioskodawca przewiduje, że nie wszyscy uczestnicy Festiwalu będą brali udział w turniejach i konkursach ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Tym samym zgodzić się należy, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa wstępu na Festiwal jest usługą, której podstawową cechą jest przyznanie prawa wstępu na ten Festiwal, dodatkowy zaś element tego świadczenia jest drugorzędny i fakultatywny – przy czym nawet możliwość skorzystania z tego elementu – pozostaje bez wpływu na cenę świadczenia (biletu).

Reasumując, w przedmiotowej sprawie czynności, za które pobierana jest opłata (bilet za wstęp na Festiwal) – jak wskazał Wnioskodawca – należy uznać za usługi o charakterze kulturalnym, w związku z czym ww. usługi można zaliczyć do grupy usług mieszczących się w poz. 184 załącznika nr 3 ustawy, a w konsekwencji, świadczenie to podlegać będzie opodatkowaniu obniżoną do wysokości 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.