ILPP3/4512-1-7/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP3/4512-1-7/15-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Fundację Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) złożył wniosek na działanie Małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007 -2013. Rada Fundacji wybrała wniosek do dofinansowania a po poprawnej weryfikacji wniosku została podpisana umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Projekt pt. (...) dotyczył wypromowania unikatowego produktu regionalnego wsi – pstrąga, poprzez organizację imprez oraz realizację sesji warsztatowych podnoszących kompetencje w zakresie tradycji i nowoczesności w kuchni regionalnej.

W ramach projektu zakupiono usługi: przeprowadzenia sesji warsztatowych przez eksperta kulinarnego (umowa o dzieło), wykonania opracowań merytoryczny dotyczących realizacji 2 wydarzeń pn. (...) (umowa o dzieło), realizacji technicznej 2 wydarzeń kulturalno-promocyjno-edukacyjnych (faktura VAT), druku i reklamy medialnej (faktura VAT).

Z tytułu realizowanego projektu nie osiągano żadnych przychodów finansowych. Wnioskodawca nie osiągnął także z innych tytułów przychodów, które obligowałyby go do zarejestrowania się jako podatnika VAT. W szczególności nie składał, ani nie jest zobligowany przepisami ustawy do złożenia deklaracji VAT-R i VAT-7.

W związku z dokonywanym przez Stowarzyszenie rozliczeniem ww. projektu do dokumentacji należy dołączyć interpretację indywidualną wydaną przez organ upoważniony (w związku z wykazaniem w kosztach kwalifikowalnych podatku VAT od zakupionych usług jako podatku zapłaconego bez możliwości jego odzyskania). Dokumentacja rozliczeniowa o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013 obejmuje standardowo obowiązek przedstawienia powyższej interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie realizując projekt pt. (...) ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe, nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu usług dokonywanych w związku z realizacją projektu, sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W ramach zrealizowanego projektu nie prowadzono działalności gospodarczej, nie osiągano żadnych przychodów finansowych. Wnioskodawca nie osiągnął także z innych tytułów przychodów, które obligowałyby go do zarejestrowania się jako podatnika VAT. W szczególności nie składał, ani nie jest zobligowany przepisami ustawy do złożenia deklaracji VAT-R. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie złożyło wniosek na działanie Małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013. Projekt pt. „(...)” dotyczył wypromowania unikatowego produktu regionalnego wsi – pstrąga, poprzez organizację imprez oraz realizację sesji warsztatowych podnoszących kompetencje w zakresie tradycji i nowoczesności w kuchni regionalnej.

W ramach projektu zakupiono usługi: przeprowadzenia sesji warsztatowych przez eksperta kulinarnego (umowa o dzieło), wykonania opracowań merytoryczny dotyczących realizacji 2 wydarzeń pn. (...) (umowa o dzieło), realizacji technicznej 2 wydarzeń kulturalno-promocyjno-edukacyjnych (faktura VAT), druku i reklamy medialnej (faktura VAT).

Z tytułu realizowanego projektu nie osiągano żadnych przychodów finansowych – nie prowadzono działalności gospodarczej. Realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca realizując projekt pt. (...) nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Dodatkowo, tut. Organ wyjaśnia, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1288/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP1/443-1412/14/MS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPTPP2/4512-404/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-443/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.