ILPP3/4512-1-68/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia (...)
ILPP3/4512-1-68/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odliczenie podatku
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 5. podatek od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 25 maja 2015 r., do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 27 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Trzy...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Trzy...”.

Wniosek uzupełniono w dniu 14 sierpnia 2015 r. w zakresie podpisu drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie (dalej Wnioskodawca) realizuje przedsięwzięcie pn. „Trzy...”.

Cel główny projektu to:

Wzrost świadomości pracowników MSP odnośnie efektywnego wykorzystania zasobów poprzez zainspirowanie do 30 kwietnia 2016 r. kadry zarządzającej i pracowników 3000 firm z 6 branż: budowlanej, drzewnej (stolarz), samochodowej (mechanik pojazdów samochodowych), drukarskiej, usług osobistych (fryzjer, kosmetyczka), spożywczej (piekarz, cukiernik) oraz ich otoczenia do działań na rzecz zmniejszenia zużycia zasobów.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Zmniejszenie zużycia wybranych zasobów w min. 100 firmach o 10% dzięki wdrożeniu systemu monitorowania i niezbędnych zmian organizacyjno-technicznych;
 2. Przygotowanie 1000 pracowników z 500 firm do wyszukiwania marnotrawstwa i generowania pomysłów oszczędnościowych w zakresie gospodarowania zasobami;
 3. Wzrost świadomości wśród MSP na temat korzyści ekonomicznych i środowiskowych, powstałych w wyniku oszczędności zasobów poprzez dotarcie do 3000 firm;
 4. Wzrost przekonania społeczeństwa (10.000 firm i osób prywatnych) o możliwości wpływu jednostki na zmniejszenie zużycia zasobów poprzez gromadzenie i prezentowanie dobrych praktyk;
 5. Wzrost świadomości obywateli w zakresie potrzeby działania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów poprzez włączenie partnerów społecznych i jednostek naukowych.

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dwóch źródeł:

 1. Komisji Europejskiej (umowa podpisana (...) września 2013 r.) oraz
 2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa podpisana (...) września 2013 r.).

W realizację projektu zaangażowanych jest 3 partnerów: Stowarzyszenie, Związek i Stowarzyszenie.

Wnioskodawca w ramach otrzymanego dofinansowania zobowiązuje się do realizacji następujących działań:

A1 Zarządzanie projektem;

A3 Audyt zewnętrzny;

B1 Przygotowanie animatorów edukacji ekologicznej;

B2 Przygotowanie pakietu edukacji ekologicznej;

Dl Warsztaty szkoleniowe dla 500 firm.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT.

Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczone jest na cele statutowe Stowarzyszenia i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W myśl art. 86 ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 536 z późniejszymi zmianami) podatnik jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie na potrzeby projektu dokonuje zakupów określonych towarów i usług ponosząc koszt naliczonego podatku od towarów i usług w celu świadczenia działań na rzecz grupy docelowej projektu, tym samym działania wykonywane w ramach projektu nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Beneficjent nie jest zatem uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych przez niego na potrzeby realizacji projektu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanych zadań na realizację przedsięwzięcia pn. „Trzy ...”... Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dwóch źródeł: Komisji Europejskiej (umowa podpisana 10 sierpnia 2013 r.) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa podpisana 6 września 2013 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Trzy ...”. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dwóch źródeł: Komisji Europejskiej (umowa podpisana 10 sierpnia 2013 r.) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa podpisana 6 września 2013 r.) i powinno się do kosztów kwalifikowanych zaliczyć także podatek od towarów i usług.

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT, jeżeli kupowane za unijne i publiczne dotacje towary i usługi mają służyć realizacji projektu wykorzystywanego wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT albo niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym podatnik ma prawo zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie pn. „Trzy ...”.

Celem głównym projektu jest wzrost świadomości pracowników MSP odnośnie efektywnego wykorzystania zasobów poprzez zainspirowanie kadry zarządzającej i pracowników oraz ich otoczenia do działań na rzecz zmniejszenia zużycia zasobów.

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W realizację projektu zaangażowanych jest 3 partnerów: Stowarzyszenie, Związek i Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie w ramach otrzymanego dofinansowania zobowiązuje się do realizacji następujących działań:

A1 Zarządzanie projektem

A3 Audyt zewnętrzny

B1 Przygotowanie animatorów edukacji ekologicznej

B2 Przygotowanie pakietu edukacji ekologicznej

Dl Warsztaty szkoleniowe dla 500 firm

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT.

Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczone jest na cele statutowe Stowarzyszenia i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi związane z realizowanym przedsięwzięciem nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego, w związku z realizowanym przedsięwzięciem pn. „Trzy...”. Powyższe wynika z tego, że towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że nabyte towary i usługi nie będą wykorzystane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.