ILPP3/4512-1-57/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
ILPP3/4512-1-57/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) oraz 24 czerwca 2015 r. (25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „(...)”.

Wniosek uzupełniono pismami w dniach 11 i 25 czerwca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, pytanie i stanowisko własne oraz o dokumenty, z których wynika prawo osób podpisanych na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Wnioskodawca (dalej: Klub) jest klubem sportowym i funkcjonuje jako podmiot niewpisany do ewidencji działalności przedsiębiorców.
 2. Zainteresowany jest Stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej A, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Świadczy usługi związane ze sportem, wychowaniem fizycznym, organizacją pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, nauką, edukacją, oświatą, krajoznawstwem i wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
 3. UKS realizuje cele statutowe, do których należy działalność na rzecz rozwoju upowszechniania sportu, organizacji pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, nauki, edukacji, oświaty, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Świadczone przez Klub usługi są konieczne do organizowania i uprawiania sportu, kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, oświaty i edukacji lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.
 5. Wnioskodawca nie jest nastawiony na osiąganie zysków.
 6. UKS realizował w okresie od 23 czerwca 2014 r. do 23 grudnia 2014 r. operację pod nazwą „(...)”. Operacją objęci zostali wszyscy uczniowie klas III naszej szkoły, którzy całkowicie bezpłatnie uczestniczyli w ww. imprezie.
 7. W ramach operacji zrealizowane zostały następujące zadania:
  • lekcja muzealna w Muzeum (...),
  • opłacone zostały bilety wstępu do Muzeum dla uczestników projektu,
  • uczniowie uczestniczyli w pokazie wyplatania na terenie muzeum,
  • zorganizowane zostały dla uczniów zawody sportowe i plener malarski na terenie muzeum i przyległego parku,
  • w celu uatrakcyjnienia konkurencji sportowych i konkursu malarskiego (...) zakupił nagrody dla uczniów, a do konkursu malarskiego również artykuły plastyczne – papier, pastele, podkładki itp.; plener malarski połączony był z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu – grą miejską i przeplatany konkurencjami sportowymi; w celu zapewnienia proporcji pomiędzy wysiłkiem fizycznym a wypoczynkiem uczestników;
  • zakupiono medale do konkurencji sportowych,
  • ponieważ impreza o charakterze sportowym trwała cały dzień niezbędne było przygotowanie dla dzieci pikniku, gdzie otrzymały suchy prowiant,
  • zakupione zostały również gadżety dla uczestników w postaci czapeczki z logo projektu oraz teczki na materiały do gry miejskiej, czapeczki miały poprawić bezpieczeństwo dzieci podczas gry miejskiej – łatwe identyfikowanie uczestników,
  • przygotowanie planów (...) i (...) wraz z materiałami do gry miejskiej,
  • zakupiono kompasy niezbędne do gry miejskiej.
   W Statucie UKS, w paragrafie 6 oprócz działalności typowo sportowej, zawarte są m.in. następujące cele Klubu:
   • upowszechnianie kultury fizycznej,
   • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
   • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
   • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  Wszystkie działania zrealizowane w ramach operacji są zgodne z celami statutowymi Klubu.
 8. UKS nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 9. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu pn.: „(...)” nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Klub ma możliwość odzyskania podatku VAT stanowiącego część kosztów poniesionych w związku z realizacją operacji pn.: „(...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „(...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. zrealizował operację pn. „(...)”. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT, w związku z realizacją operacji pn. „(...)”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją ww. operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-415/15/AK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP1/4512-1-300/15-2/NS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP1/4512-660/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-649/15/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.