ILPP3/4512-1-43/15-6/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, prowizji uzyskanej od (...).
ILPP3/4512-1-43/15-6/TKinterpretacja indywidualna
 1. gra losowa
 2. loterie
 3. podatek od towarów i usług
 4. prowizje
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura KIP w Bielsku Białej 16 kwietnia 2015 r., do Biura KIP w Lesznie 22 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, prowizji uzyskanej od (...) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, prowizji uzyskanej od (...). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej, polegającą w przeważającej części na działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Spółka prowadzi kolektury (...) oraz zakłady wzajemne. Zainteresowany ma zawartą umowę agencyjną z (...), który nie jest płatnikiem podatku VAT. (...) płaci Spółce prowizję od sprzedaży za każdy miesiąc obliczając ją jako brutto i pobierając każdorazowo podatek VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy VAT, działalność w zakresie gier losowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT i podlega podatkowi od gier na zasadach określonych w ustawie o grach. Wypłacana prowizja nie powinna być obciążona podatkiem VAT. Wnioskodawca kwestionuje i nie zna podstawy prawnej na jakiej (...) obciąża ją podatkiem VAT. Zainteresowany uważa, że skoro (...) nie jest płatnikiem VAT, to dlaczego on jest zobowiązany płacić ten podatek od prowizji, gdzie sztucznie naliczony jest podatek VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Opisany w we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny dotyczy bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej która to prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opisanym we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r.
  Odnosząc się do pytania Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu co do konsekwencji w zakresie prawa podatkowego wynikających z opisanego stanu faktycznego dla Zainteresowanego podkreślić należy, że każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki (art. 865 § 1 Kodeksu cywilnego). Jest to wystarczająca podstawa do samodzielnego wystąpienia jednego ze wspólników takiej spółki w jej sprawie o interpretację indywidualną na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej i nie zmienia tego fakt, że Spółka cywilna jest na gruncie ustawy o VAT traktowana jako odrębny podatnik.
  Wspólnik spółki cywilnej bowiem, jako osoba odpowiadająca, z mocy art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa całym majątkiem za zobowiązania podatkowe spółki, jest jak najbardziej osobą uprawnioną do uzyskania wiążącej interpretacji w sprawie sytuacji podatkowej Spółki cywilnej z tytułu zarówno zdarzeń przyszłych, jak i już zaistniałych.
 2. Czynnym podatnikiem VAT jest Spółka cywilna której wspólnikiem jest Wnioskodawca.
 3. Na mocy umowy agencyjnej z (...), Spółka cywilna (Agent) zobowiązuje się do stałego zawierania w imieniu i na rzecz (...) umów z uczestnikami gier, których przedmiotem są gry losowe. Za należyte wykonanie umowy Spółka cywilna otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, liczone indywidualnie dla każdej prowadzonej kolektury, wysokości określonej zgodnie z tabelami ujętymi w odpowiednim załączniku do umowy agencyjnej, liczone od obrotu ze sprzedaży w imieniu i na rzecz (...) gier losowych, z dołu za miesiąc poprzedni. Obrotem jest osiągnięta przez agenta w danym miesiącu kalendarzowym, suma łącznej wartości sprzedaży zakładów na gry liczbowe oraz łącznej wartości sprzedaży losów loterii pieniężnych, pomniejszona o ustawowe dopłaty do stawek w grach oraz ustawowe dopłaty do ceny losów pobrane zgodnie z ustawą o grach hazardowych.
  Agent (Spółka cywilna) zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na łączną prowizję od sprzedaży produktów (...) za określony miesiąc kalendarzowy i dostarczenia faktury VAT do Oddziału (...), w terminie do 6-go dnia następnego miesiąca. Informację o wysokości sprzedaży i należnej prowizji Agent uzyskuje z Systemu On-Line. Wynagrodzenie płatne jest raz w miesiącu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Agenta, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.
 4. Informacja zawarta we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. o treści „(...) płaci Spółce prowizję od sprzedaży za każdy miesiąc obliczając ją jako brutto i pobierając każdorazowo podatek VAT”, oznacza, iż (...) wypłaca Spółce cywilnej wynagrodzenie prowizyjne od którego Spółka musi jeszcze odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT). Dodatkowo wspólnik Spółki musi wydrukować z systemu elektronicznego (...), fakturę VAT.
 5. Prowizja wskazana w pytaniach nr 2 i 3 zawartych we wniosku o interpretację dotyczy tej samej prowizji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prowizja od sprzedaży, Spółki cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz (...) Sp. z o.o. winna być obciążona podatkiem VAT czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z opodatkowaniem podatkiem od gier na zasadach określonych w ustawie o grach (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 2)...
 2. Czy prowizja uzyskana od (...) za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i czy od takiej prowizji słusznie naliczany jest podatek VAT i na jakiej podstawie (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 3)...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowizja otrzymana od (...) powinna być zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (...) nie jest płatnikiem VAT ponieważ nie otrzymuje prowizji z podatkiem VAT, tylko sztucznie (...) z prowizji wyciąga ten podatek, który obciąża w całości wnioskodawczynię.

Stanowisko do pytania: „Czy prowizja od sprzedaży Spółki Cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz (...) Sp. z o.o. winna być obciążona podatkiem VAT czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z opodatkowaniem podatkiem od gier na zasadach określonych w ustawie o grach.

Zdaniem Zainteresowanego prowizja od sprzedaży Spółki cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz (...) Sp. z o.o. powinna być zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT, ze względu na uregulowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, wg którego zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41. ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

A zatem z powyższego wynika, iż zwalnia się od podatku od towarów i usług jedynie działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Prowadzenie działalności w zakresie gier losowych to przede wszystkim ich organizowanie, urządzanie i prowadzenie. Natomiast sprzedaż kuponów z zakładami oraz sprzedaż losów loterii pieniężnych przez osoby prowadzące kolektury, czy inne punkty sprzedaży, które funkcjonują w oparciu o umowę typu pośrednictwa i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne, nie jest działalnością w zakresie gier losowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej, polegającą w przeważającej części na działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Spółka prowadzi kolektury (...) oraz zakłady wzajemne. Zainteresowany ma zawartą umowę agencyjną z (...). (...) płaci Spółce prowizję od sprzedaży za każdy miesiąc obliczając ją jako brutto i pobierając każdorazowo podatek VAT. Na mocy umowy agencyjnej z (...), Spółka cywilna (Agent) zobowiązuje się do stałego zawierania w imieniu i na rzecz (...) umów z uczestnikami gier, których przedmiotem są gry losowe. Za należyte wykonanie umowy Spółka cywilna otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, liczone indywidualnie dla każdej prowadzonej kolektury, wysokości określonej zgodnie z tabelami ujętymi w odpowiednim załączniku do umowy agencyjnej, liczone od obrotu ze sprzedaży w imieniu i na rzecz (...) gier losowych, z dołu za miesiąc poprzedni. Obrotem jest osiągnięta przez agenta w danym miesiącu kalendarzowym, suma łącznej wartości sprzedaży zakładów na gry liczbowe oraz łącznej wartości sprzedaży losów loterii pieniężnych, pomniejszona o ustawowe dopłaty do stawek w grach oraz ustawowe dopłaty do ceny losów pobrane zgodnie z ustawą o grach hazardowych.

Agent (Spółka cywilna) zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na łączną prowizję od sprzedaży produktów (...) za określony miesiąc kalendarzowy i dostarczenia faktury VAT do (...), w terminie do 6-go dnia następnego miesiąca. Informację o wysokości sprzedaży i należnej prowizji Agent uzyskuje z Systemu On-Line. Wynagrodzenie płatne jest raz w miesiącu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Agenta, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

(...) wypłaca Spółce cywilnej wynagrodzenie prowizyjne od którego Spółka musi jeszcze odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT). Dodatkowo wspólnik Spółki musi wydrukować z systemu elektronicznego (...), fakturę VAT.

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do stanu faktycznego opisanego we wniosku stwierdzić należy, że sprzedaż zakładów na gry liczbowe oraz sprzedaż losów loterii pieniężnych w imieniu i na rzecz (...) nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, uznaje się za nieprawidłowe.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z (...) mogą natomiast korzystać ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z procedurami dotyczącymi drobnych przedsiębiorców określonymi w art. 113 ustawy.

Reasumując, prowizja od sprzedaży Spółki cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz (...) Sp. z o.o. winna być obciążona podatkiem VAT i nie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Prowizja uzyskana od (...) Sp. z o.o., za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i od takiej prowizji zasadnie powinien zostać naliczony podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy podkreślić, że w postępowaniu, w przedmiocie wydania interpretacji, jest ocena prawna przedstawionego zdarzenia przyszłego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem la Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, że w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku od towarów i usług. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, że stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 869/09, lex nr 541931).

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej wskazania:

 1. Czy prowizja od sprzedaży, Spółki cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz (...) Sp. z o.o. winna być obciążona podatkiem VAT czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z opodatkowaniem podatkiem od gier na zasadach określonych w ustawie o grach (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 2)...
 2. Czy prowizja uzyskana od (...) za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i czy od takiej prowizji słusznie naliczany jest podatek VAT i na jakiej podstawie (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 3)...

Natomiast, w zakresie wskazania czy kwota należności pobieranej przez Wnioskodawcę od uczestnika (gracza) w związku z przyjęciem zakładu, obejmująca kwotę różnicy należności, jako pobierana w ramach prowadzonej przez nią działalności w zakresie zakładów wzajemnych, a więc działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie tj. ustawie o grach będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 1) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP3/4512-1-43/15-5/TK z dnia 27 lipca 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.