ILPP3/4512-1-20/15-3/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie (...)”.
ILPP3/4512-1-20/15-3/DCinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie (...)”.

Wniosek uzupełniono w dniu 13 maja 2015 r. w przedmiocie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) zamierza złożyć wniosek o płatność, wynikający z realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie (...)” z programu LEADER, prowadzonego przez Zarząd Województwa – Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie będzie korzystało w latach 2009-2015 z dotacji w ramach działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013.

W ramach wyżej wymienionej dotacji z programu LEADER, Stowarzyszenie będzie mogło finansować koszty utrzymania biura, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, koszty obsługi księgowej, działalność szkoleniową i doradczą dla potencjalnych beneficjentów, innych działań Osi IV LEADER z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, a także działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Osi IV LEADER PROW 2007-2013 wśród wymienionych powyżej podmiotów.

Ponadto będzie mogło finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń np. w formie wizyty studyjnej, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych). Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwolnienie podmiotowe. Prowadzona działalność statutowa jest nieznaczna i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT.

Celem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania (dalej: LGD), która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD będzie nieodpłatnie szkoliła, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 PROW. Następnie LGD będzie przeprowadzała postępowania konkursowe w celu wyłonienia projektów, które najlepiej wpisują się w przyjętą Lokalną Strategię Rozwoju.

Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą przeprowadzane już przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego.

Samo LGD będzie jedynie mogło realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia beneficjentów projektu LGD będzie świadczyło nieodpłatnie, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia.

Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy 50 tyś. zł rocznie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. LGD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatkiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie (...), sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na powyższe nie będzie mógł on obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o dotację, wynikający z realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie (...)” z programu LEADER prowadzonego przez Zarząd Województwa – Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach wyżej wymienionej dotacji, Stowarzyszenie będzie mogło finansować koszty utrzymania biura, personelu, koszty obsługi księgowej, działalność szkoleniową i doradczą dla potencjalnych beneficjentów innych działań Osi IV LEADER z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, a także działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Osi IV LEADER PROW 2007-2013 przez inne wymienione powyżej podmioty. Ponadto będzie mogło finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń np. w formie wizyty studyjnej, szkoleń. Wszelkie świadczenia beneficjentów projektu LGD będzie świadczyło nieodpłatnie. Zakupione, w wyniku realizacji projektu, mienie pozostanie wyłączną własnością Stowarzyszenia. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W wyniku realizacji projektu nie osiągnie on żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatkiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu z programu LEADER. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.