ILPP3/4512-1-2/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odzyskanie VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) został wpisany do KRS. Celem jest działanie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowanie realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2009 Stowarzyszenie realizowało swoje cele ze składek członkowskich.

Obrót, który Zainteresowany uzyskał ze świadczenia usług na rzecz innego stowarzyszenia nie spowodował utraty zwolnienia podmiotowego, tj. nie przekroczył kwoty 50.000 zł. Wnioskodawca nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W trakcie bieżącego roku Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie, tj. dotację w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – Oś IV Programu PROW z której, będzie korzystać w latach 2009-2015 w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013. Z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania biura, tj. najem, media, płace, materiały biurowe, wyposażenia biura, obsługa księgowa, opłacanie rachunków z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, nieodpłatna działalność szkoleniowa i doradcza dla potencjalnych beneficjentów i innych działań Osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków w Osi IV PROW 2007-2013 wśród wyżej wymienionych przedmiotów. Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwało z tego tytułu żadnych obrotów.

Zainteresowany dalej będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń poprzez finansowanie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NW, KL, płace, materiały biurowe.

Stowarzyszenie w ramach projektu będzie szkoliło nieodpłatnie, doradzało, zachęcało działaniami promocyjnymi, beneficjentów żeby składali wnioski o dofinansowanie projektów. Dalej będzie przygotowywało postępowania konkursowe i wybierało projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. Umowę o dofinansowanie projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez instytucję wdrażającą, Urząd Marszałkowski oraz instytucję płatniczą ARiMR. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyło nieodpłatnie.

Realizując ten projekt Stowarzyszenie z tego tytułu nie osiągnie żadnego obrotu, natomiast usługi szkoleniowe będą mieściły się w grupie usług zwolnionych – załącznik Nr 4 ustawy o PIU-ex 80 usługi w zakresie edukacji, ex 92 usługi związane z kulturą i stanowić będą trzon zakupów z tego tytułu nie wystąpi podatek naliczony.

Realizując zadanie wynikające z projektu, po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony na fakturze zakupu dotyczących m.in. kosztów opłaty za media, wyżywienie, materiały biurowe, w pozostałym zakresie będą to usługi zwolnione bądź nie podlegające pod PTU.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że brak opodatkowanej podstawy w rozumieniu art. 29 ustawy o PTU uniemożliwia dokładnie odliczeń podatku naliczonego z zakupami towarów i usług opodatkowanych. Uzyskanie obrotu podlegającego opodatkowanie z innego tytułu, o niewielkim zakresie, nie wpłynie na utratę zwolnienia podmiotowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ po stronie obrotów nie wystąpi podatek należny – brak sprzedaży opodatkowanej.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz wspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z powyższymi przepisami obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z tym, że Stowarzyszenie przyznane środki przeznacza do realizacji projektów polegających na organizowaniu szkoleń – ustawowo zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) korzysta ze zwolnienia podmiotowego w trybie art. 113 ust. 1 ustawy.

W trakcie bieżącego roku Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie, tj. dotację w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – Oś IV Programu PROW z której, będzie korzystać w latach 2009-2015 w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013.

Z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania biura, tj. najem, media, płace, materiały biurowe, wyposażenia biura, obsługa księgowa, opłacanie rachunków z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, nieodpłatna działalność szkoleniowa i doradcza dla potencjalnych beneficjentów i innych działań Osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków w Osi IV PROW 2007-2013. Stowarzyszenie w ramach projektu będzie szkoliło nieodpłatnie, doradzało, zachęcało działaniami promocyjnymi, beneficjentów żeby składali wnioski o dofinansowanie projektów.

Po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony na fakturze zakupu dotyczących m.in. kosztów opłaty za media, wyżywienie, materiały biurowe, w pozostałym zakresie będą to usługi zwolnione bądź nie podlegające pod PTU.

Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyło nieodpłatnie. Realizując ten projekt Stowarzyszenie nie osiągnie żadnego obrotu – brak będzie sprzedaży opodatkowanej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.