ILPP3/4512-1-123/15-2/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie wliczenia kwoty zawieszonego podatku akcyzowego do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
ILPP3/4512-1-123/15-2/DCinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. podatek od towarów i usług
 3. podstawa opodatkowania
 4. procedura zawieszenia poboru akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania czynności maklerskich lub innych o podobnym charakterze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczenia kwoty zawieszonego podatku akcyzowego do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczenia kwoty zawieszonego podatku akcyzowego do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” S.A. (dalej także: „Wnioskodawca”, „Zainteresowany”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego. Zainteresowany prowadzi skład podatkowy i będzie zarejestrowanym wysyłającym. Wnioskodawca zamierza importować alkohol etylowy kod CN 220710, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 lit b) ustawy o podatku akcyzowym. Importowane towary dopuszczone do obrotu na terytorium kraju będą przemieszczane przez Zainteresowanego, jako zarejestrowanego wysyłającego, z miejsca importu w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju. Towar będzie sprzedawany przez Wnioskodawcę innym podmiotom do tego uprawnionym w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. W chwili określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług importowanego alkoholu etylowego ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego, tym samym nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszonego poboru akcyzy, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy wliczyć kwotę zawieszonego podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwoty podatku akcyzowego, gdyż pobór tego podatku został zawieszony z uwagi na objęcie importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszonego poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import wyrobów akcyzowych z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysyłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie gdy wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium kraju.

Procedura zawieszonego poboru akcyzy to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W niniejszym stanie faktycznym mamy do czynienia z importem wyrobów objętych procedurą zawieszonego poboru podatku akcyzowego, stąd nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku (art. 41 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Skoro, w niniejszej sprawie, nie powstaje zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, czyli nie dochodzi do konkretyzacji obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, nie występuje też należny podatek akcyzowy w rozumieniu art. 30b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług importowanych wyrobów akcyzowych nie obejmuje podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony.

Jeżeli przedmiotem importu są wyroby akcyzowe, od których pobór akcyzy jest zawieszony, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie obejmuje podatku akcyzowego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidualnych o numerach IPTPP2/443-98/11-3/S/IR, IBPP3/443-1249/11/PK, IPPP3/443-1154/10-2/SM, IPPP3/443-373/12-2/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez import towarów, w myśl art. 2 pkt 7 ustawy, rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Podstawą opodatkowania, na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego. Zainteresowany prowadzi skład podatkowy i będzie zarejestrowanym wysyłającym. Wnioskodawca zamierza importować alkohol etylowy kod CN 220710. Importowane towary dopuszczone do obrotu na terytorium kraju będą przemieszczane przez Zainteresowanego, jako zarejestrowanego wysyłającego, z miejsca importu w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju. Towar będzie sprzedawany przez Wnioskodawcę innym podmiotom do tego uprawnionym w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. W chwili określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług importowanego alkoholu etylowego ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy określając dla potrzeb podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania w imporcie towarów powinien uwzględnić podatek akcyzowy, którego pobór został zawieszony z uwagi na zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import wyrobów akcyzowych z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysyłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie jeżeli wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium kraju.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Z kolei skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym).

Jak wynika z przepisu art. 30b ust. 1 ustawy jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Określenie „należne” odnosi się zarówno do cła jak i podatku akcyzowego. Pod pojęciem należnego cła (podatku akcyzowego) należy rozumieć cło (podatek akcyzowy) faktycznie do zapłaty przez importera.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz na podstawie przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotem importu towarów są wyroby akcyzowe, od których pobór akcyzy zawiesza się w wyniku przemieszczenia importowanych towarów do składu podatkowego, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług importowanych wyrobów akcyzowych nie obejmuje podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony. Do podstawy opodatkowania w imporcie towarów wlicza się bowiem taki należny podatek akcyzowy, który jest faktycznie do zapłaty przez importera.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca określając dla potrzeb podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania w imporcie towarów nie będzie obowiązany uwzględnić podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony z uwagi na przemieszczanie wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.