ILPP3/4512-1-121/15-2/WN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.
ILPP3/4512-1-121/15-2/WNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. podatek od towarów i usług
 3. sport
 4. stawka
 5. stawki podatku
 6. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zainteresowana prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie organizacji i prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjnych fitness, medical fitness, aquafitness, nordic walking dla różnych grup wiekowych. Wnioskodawczyni jest płatnikiem podatku VAT. Zajęcia są prowadzone w różnych obiektach sportowych między innymi na basenach oraz w ośrodkach kultury i rekreacji. Zajęcia są prowadzone przez Zainteresowaną oraz przez jej pracowników, a także innych instruktorów, którzy zajęcia prowadzą na podstawie innych umów, za które obciążają ją fakturami. Klienci, którzy uczestniczą w zajęciach kupują karnety wstępu jednorazowe lub karnety wstępu na zajęcia. Klienci mają możliwość wykupu wstępu gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. W zajęciach udział biorą również osoby, które posiadają pracownicze karty „A” zakupione przez swoich pracodawców w firmie „B” SA . Są to karty uprawniające do korzystania z zajęć rekreacyjnych w obiektach sportowych na terenie Polski. Taki klient korzysta wyłącznie z pojedynczego wejścia do obiektu. Za pomocą czytnika zliczani są uczestnicy wchodzący do klubu i na podstawie miesięcznego zestawienia pojedynczych wejść, zarejestrowanych Wnioskodawczyni wystawia fakturę za wykorzystane wejścia firmie „B”. Zainteresowana podpisała umowę na prowadzenie zajęć o takim samym charakterze ale dla uczelni. Studenci płacą za zajęcia uczelni a w ramach czesnego mogą korzystać również z zajęć rekreacyjnych, w tym świadczonych przez Wnioskodawczynię.

Wszystkie prowadzone zajęcia w jej firmie mają charakter zbiorowy. Zainteresowana nie prowadzi zajęć o charakterze indywidualnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prowadzone zajęcia w formie wyżej opisanej przez Wnioskodawczynię uprawniają ją do stosowania 8% obniżonej stawki podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy o podatku VAT który mówi, iż obniżoną stawkę stosuje się do pozostałych usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r., który wyjaśnił że zajęcia o charakterze fitness, aerobic itp. należy uznać za zajęcia rekreacyjne, ma ona prawo do stosowania w jej działalności 8 % stawki VAT.

Ponadto Zainteresowana uważa, że Minister Finansów nie uzależnia stosowania obniżonej stawki od rodzaju sprzedanego biletu, więc dla wszystkich uczestników ma ona prawo do stosowania 8% stawki podatku.

Sprzedaż biletu wstępu na ww. zajęcia zgodnie z ww. interpretacją nie ogranicza się jedynie do wejścia i biernego uczestnictwa ale do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku, w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zwanej dalej: PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie organizacji i prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjnych fitness, medical fitness, aquafitness, nordic walking dla różnych grup wiekowych.

Zainteresowana jest podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT. Zajęcia są prowadzone w różnych obiektach sportowych między innymi na basenach oraz w ośrodkach kultury i rekreacji. Zajęcia są prowadzone przez Wnioskodawczynię oraz przez jej pracowników, a także innych instruktorów, którzy zajęcia prowadzą na podstawie innych umów. Klienci, którzy uczestniczą w zajęciach kupują karnety wstępu jednorazowe lub karnety wstępu na zajęcia. Klienci mają możliwość wykupu wstępu gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. W zajęciach udział biorą również osoby, które posiadają pracownicze karty „A”. Są to karty uprawniające do korzystania z zajęć rekreacyjnych w obiektach sportowych na terenie Polski. Taki klient korzysta wyłącznie z pojedynczego wejścia do obiektu. Za pomocą czytnika zliczani są uczestnicy wchodzący do klubu i na podstawie miesięcznego zestawienia pojedynczych zarejestrowanych wejść Zainteresowana wystawia fakturę za wykorzystane wejścia. Wnioskodawczyni podpisała umowę na prowadzenie zajęć o takim samym charakterze, ale dla uczelni. Studenci płacą za zajęcia uczelni, a w ramach czesnego mogą korzystać również z zajęć rekreacyjnych. Wszystkie prowadzone zajęcia maja charakter zbiorowy. Zainteresowana nie prowadzi zajęć o charakterze indywidualnym.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawczyni wniosła o potwierdzenie, czy przy świadczeniu takich usług ma możliwość stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych
  - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumianą rekreację obejmują w szczególności zajęcia takie jak fitness czy aerobik, ale również taką aktywność, jak np.: korzystanie z sauny.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowana prowadzi działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie organizacji i prowadzeniu grupowych zajęć rekreacyjnych fitness, medical fitness, aquafitness, nordic walking dla różnych grup wiekowych. Zajęcia są prowadzone w różnych obiektach sportowych między innymi na basenach oraz w ośrodkach kultury i rekreacji. Klienci, którzy uczestniczą w zajęciach kupują karnety wstępu jednorazowe lub karnety wstępu na zajęcia. W zajęciach udział biorą również osoby, które posiadają pracownicze karty „A”. Taki klient korzysta wyłącznie z pojedynczego wejścia do obiektu.

Wnioskodawczyni podpisała umowę na prowadzenie zajęć o takim samym charakterze, ale dla uczelni. Studenci płacą za zajęcia uczelni, a w ramach czesnego mogą korzystać również z zajęć rekreacyjnych.

W ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawczynię, wymienionych w opisie sprawy usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

Jak wskazano wyżej, dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni z tytułu prowadzenia zajęć w formie wyżej opisanej jest uprawniona do stosowania 8% obniżonej stawki podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku VAT, który mówi iż obniżoną stawkę stosuje się do pozostałych usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.