ILPP3/4512-1-12/15-4/TW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele”
ILPP3/4512-1-12/15-4/TWinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. fundusze europejskie
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. parafia
 6. podatek naliczony
 7. podatek od towarów i usług
 8. prawo do odliczenia
 9. remonty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele”.

Wniosek uzupełniono w dniu 15 kwietnia 2015 r. w przedmiocie przedstawionego stanu faktycznego oraz korekty pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W okresie od 30 maja 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca (dalej: Parafia) realizował projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele”. Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa warunków turystycznych przy zabytkowym kościele poprzez modernizacje wielofunkcyjnego terenu zielonego przy kościele oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej na Szlaku z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych polegających na nasadzeniach rodzimych gatunków roślin i drzew występujących na obszarze Krainy (...). Na wymieniony projekt Parafia pozyskała, na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Parafią, dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł na ogólny koszt 32.232,38 zł na operacje z zakresu Małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Do wniosku o przyznanie ww. pomocy finansowej Parafia dołączyła podpisane oświadczenie o kwalifikowalności VAT, z którego wynikało, że nie jest ona podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług, nie jest zarejestrowana w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Po podpisaniu umowy na realizację powyższego przedsięwzięcia Wnioskodawca przystąpił do jego wykonania dokonując zakupów towarów i usług zgodnie z planem finansowo -rzeczowym projektu. Obecnie Zainteresowany przystąpił do rozliczania projektu i sporządzania wniosku o płatność. Załącznikiem do wniosku o płatność winna być m.in. interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ponieważ Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Efekty realizowanego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Czy Parafia jako podmiot, który nie podlega podatkowi VAT ma prawo do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach na zakup towarów i usług wydanych w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele”...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro w rozumieniu ustawy o podatku od towarów usług nie jest on podatnikiem podatku VAT i realizując projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele” nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT to miał on prawo wykazać w kosztach, podatek VAT jako koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.v

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Parafia realizowała projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele”. Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa warunków turystycznych przy zabytkowym kościele poprzez modernizacje wielofunkcyjnego terenu zielonego przy kościele oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej na Szlaku z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych polegających na nasadzeniach rodzimych gatunków roślin i drzew.

Po podpisaniu umowy na realizację powyższego przedsięwzięcia Wnioskodawca przystąpił do jego wykonania dokonując zakupów towarów i usług zgodnie z planem finansowo -rzeczowym projektu. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach na zakup towarów i usług wydanych w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych (...) przy zabytkowym kościele”.

Ponadto informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.