ILPP3/4512-1-114/15-6/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej.
ILPP3/4512-1-114/15-6/DCinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa towarów
 3. nieruchomości
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. podatek od towarów i usług
 6. stawka
 7. stawki podatku
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) oraz 16 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w której ulepszenia budynków, budowli lub ich części przekroczyły 30% wartości początkowej – jest prawidłowe;
 • opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej nowo wybudowaną wiatą na maszyny – jest prawidłowe;
 • opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w której ulepszenia budynków, budowli lub ich części nie przekroczyły 30% wartości początkowej lub ulepszenia nie były dokonywane w ogóle – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej.

Wniosek uzupełniono w dniach 2 listopada 2015 r. oraz 16 listopada 2015 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także Wnioskodawca, Sprzedawca) jest działalność rolnicza – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). Przedsiębiorstwo jest czynnym, podatnikiem VAT.

Wnioskodawca zawarł z Spółką Akcyjną (dalej Kupujący) w dniu 30 lipca 2015 r. przedwstępną umowę sprzedaży pod warunkiem. Umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej (fermy), na której prowadzona jest hodowla bydła mlecznego oraz znajdują się obiekty magazynowe i pomocnicze służące prowadzonej działalności rolnej.

Umowa przeniesienia własności nieruchomości będzie podpisana pod warunkiem objęcia nabywanej nieruchomości granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z umową Kupujący po podpisaniu umowy przeniesienia własności nieruchomości oprócz zapłaty ustalonej kwoty za grunt wraz z zabudowaniami (fermy) zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie. W akcie notarialnym odrębnie ustalono cenę sprzedaży oraz termin zapłaty za sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej (fermy) i oddzielnie za uzgodnione pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odszkodowanie na pokrycie strat poniesionych z tytułu likwidacji działalności prowadzonej przez Sprzedającego na przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość rolna zabudowana (ferma) nie jest wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, sprzedaż tej nieruchomości (fermy) nie powoduje likwidacji przedsiębiorstwa. Przedmiotowa nieruchomość została wykupiona przez Wnioskodawcę z Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej Agencja) w 2009 r. Naliczony podatek VAT wynikający z faktury VAT dokumentującej sprzedaż został w całości odliczony od podatku należnego.

Wartość ewidencyjna nieruchomości według ceny zakupu wynosi 2.094.262,30 zł. W okresie od 2009 r. do chwili obecnej poniesione zostały wydatki na ulepszenie obiektów znajdujących się na ww. nieruchomości w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tych obiektów.

Podatek naliczony dotyczący wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości został również w całości odliczony od podatku należnego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest niżej wymienionymi budynkami budowlami:

 1. Budynki w których dokonane ulepszenia przekraczają 30% wartości początkowej:
  1. obora podstawowa z wiatą,
  2. obora porodowa z halą udojową,
  3. jałownik z wybiegiem,
  4. silosy przejazdowe 12 sztuk,
  5. magazyny zbożowe (2 budynki),
  6. stodoła,
  7. drogi i place betonowe,
  8. zbiorniki na gnojówkę szt.2,oprawy oświetleniowe.
 2. Budynki i budowle w których nie dokonywano ulepszeń lub w których ulepszenia nie przekraczają 30% wartości początkowej:
  1. budynki chlewni 2 szt. - nie użytkowane,
  2. cielętnik,
  3. mieszalnia pasz,
  4. magazyn pasz z wiatą,
  5. budynek hydroforni, kotłownia,
  6. budynek socjalny,
  7. budynek padłych zwierząt,
  8. zbiorniki na gnojówkę 2 szt.,
  9. zbiorniki zapuszczane na gnojówkę 3 szt.,
  10. zbiornik wody pitnej,
  11. zbiornik p/poż.,
  12. sieć wodna,
  13. sieć kanalizacyjna,
  14. sieć N/N sterownia,
  15. linia napięcia N/N.
 3. Budynki i budowle nowo wybudowane:
  1. wiata na maszyny (podatek VAT naliczony został w całości odliczony od podatku należnego).

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że budynki i budowle lub ich części po ulepszeniu, gdzie wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej danego obiektu oraz budynek nowo wybudowany, tj. wiata na maszyny, nie były udostępniane osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wymienione we wniosku budowle, tj. sieć wodna, sieć kanalizacyjna, sieć N/N sterowania i linia napięcia N/N zostały w 2009 r. wykupione z Agencji i są własnością Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej (fermy) należy opodatkować podatkiem VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, należność za sprzedaż działki rolnej wraz z zabudowaniami (fermy) podlega ustawie o podatku od towarów i usług i należy rozliczyć fakturą VAT z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w której ulepszenia budynków, budowli lub ich części przekroczyły 30% wartości początkowej;
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej nowo wybudowaną wiatą na maszyny;
 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w której ulepszenia budynków, budowli lub ich części nie przekroczyły 30% wartości początkowej lub ulepszenia nie były dokonywane w ogóle.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Tym samym, dostawa nieruchomości zabudowanej budynkami przedmiotowych pawilonów stanowi – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, podatnikiem VAT.

Zainteresowany zawarł z S.A. (dalej Kupujący) w dniu 30 lipca 2015 r. przedwstępną umowę sprzedaży pod warunkiem. Umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej (fermy), na której prowadzona jest hodowla bydła mlecznego oraz znajdują się obiekty magazynowe i pomocnicze służące prowadzonej działalności rolnej.

Umowa przeniesienia własności nieruchomości będzie podpisana pod warunkiem objęcia nabywanej nieruchomości granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość rolna zabudowana (ferma) nie jest wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, sprzedaż tej nieruchomości (fermy) nie powoduje likwidacji przedsiębiorstwa.

Przedmiotowa nieruchomość została wykupiona przez Wnioskodawcę z Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej Agencja) w 2009 r. Naliczony podatek VAT wynikający z faktury VAT dokumentującej sprzedaż został w całości odliczony od podatku należnego.

W okresie od 2009 r. do chwili obecnej poniesione zostały wydatki na ulepszenie obiektów znajdujących się na ww. nieruchomości w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tych obiektów. Podatek naliczony dotyczący wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości został również w całości odliczony od podatku należnego.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest niżej wymienionymi budynkami, budowlami lub ich częściami:

 1. Budynki w których dokonane ulepszenia przekraczają 30% wartości początkowej:
  1. obora podstawowa z wiatą,
  2. obora porodowa z halą udojową,
  3. jałownik z wybiegiem,
  4. silosy przejazdowe 12 sztuk,
  5. magazyny zbożowe (2 budynki),
  6. stodoła,
  7. drogi i place betonowe,
  8. zbiorniki na gnojówkę szt.2,oprawy oświetleniowe.
 2. Budynki i budowle w których nie dokonywano ulepszeń lub w których ulepszenia nie przekraczają 30% wartości początkowej:
  1. budynki chlewni 2 szt. - nie użytkowane,
  2. cielętnik,
  3. mieszalnia pasz,
  4. magazyn pasz z wiatą,
  5. budynek hydroforni, kotłownia,
  6. budynek socjalny,
  7. budynek padłych zwierząt,
  8. zbiorniki na gnojówkę 2 szt.,
  9. zbiorniki zapuszczane na gnojówkę 3 szt.,
  10. zbiornik wody pitnej,
  11. zbiornik p/poż.,
  12. sieć wodna,
  13. sieć kanalizacyjna,
  14. sieć N/N sterownia,
  15. linia napięcia N/N.
 3. Budynki i budowle nowo wybudowane:
  1. wiata na maszyny.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że budynki i budowle lub ich części po ulepszeniu, gdzie wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej danego obiektu oraz budynek nowo wybudowany, tj. wiata na maszyny, nie były udostępniane osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Wymienione we wniosku budowle, tj. sieć wodna, sieć kanalizacyjna, sieć N/N sterowania i linia napięcia N/N zostały w 2009 r. wykupione z Agencji i są własnością Wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania dostawy ww. nieruchomości.

W stosunku do budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu oraz w przypadku gdy dokonane ulepszenia przekraczają 30% wartości początkowej budynków, budowli lub ich części, przedmiotem wniosku jest dostawa nieruchomości, która zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy, odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia. Bowiem, oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (sprzedaży), będzie miało miejsce po wybudowaniu wiaty oraz po dokonaniu ulepszeń budynków, budowli lub ich części a wydatki poniesione na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły więcej niż 30% wartości początkowej.

W konsekwencji, ze względu na wypełnienie przesłanki negatywnej określonej w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednakże, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zatem, dla zastosowania zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy spełnione muszą być łącznie oba warunki (a i b) wskazane w tym przepisie, z wyjątkiem przewidzianym w art. 43 ust. 7a ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy – w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem wniosku przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym, nie zostaną spełnione wszystkie warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Bowiem, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem wniosku.

Z kolei, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Ponieważ w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem wniosku przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – Wnioskodawca nie będzie mógł również skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Reasumując, planowana dostawa nieruchomości, w części wniosku dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami lub ich częściami po ich wybudowaniu oraz budynkami, budowlami lub ich częściami, w których dokonane ulepszenia przekraczają 30% wartości początkowej budynków stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów. Przy dostawie przedmiotowych nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług. Tym samym, dostawa tych nieruchomości stanowi czynność opodatkowaną podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Skutkiem powyższego względem dostawy gruntu na którym posadowione są przedmiotowe zabudowania, Wnioskodawca winien także opodatkować podatkiem VAT, o czym mowa w art. 29a ust. 8 ustawy.

Odnosząc się z kolei do kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami lub ich częściami, w których nie dokonywano ulepszeń lub w których ulepszenia te nie przekraczają 30% wartości początkowej, wskazać należy, że w celu ustalenia czy dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, koniecznym jest najpierw zbadanie przesłanek dotyczących kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Aby zatem dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami lub ich częściami mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Ze względu na powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że transakcja dostawy nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ dostawa zabudowań znajdujących się na nieruchomości nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, w stosunku do wskazanych zabudowań nie były ponoszone nakłady, lub nakłady te nie przekraczały 30% ich wartości początkowej.

W konsekwencji zważywszy, że dostawa ww. budynków, budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia od podatku korzystać będzie także, na mocy art. 29a ust. 8 ustawy, zbycie gruntu, na którym posadowione są te zabudowania.

W tym miejscu należy dodać, że stosownie do art. 43 ust. 10 ww. ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl zaś ust. 11 powołanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W konsekwencji, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami lub ich częściami w stosunku do których nie ponoszono nakładów na ulepszenia w ogóle lub ulepszenia te nie przekraczały 30% wartości początkowej może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku od towarów i usług.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej. Natomiast wniosek dotyczący zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania otrzymanego na pokrycie strat poniesionych z tytułu likwidacji działalności prowadzonej na nieruchomości został rozpatrzony w odrębnym rozstrzygnięciu.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.