ILPP3/4512-1-111/15-2/WN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii.
ILPP3/4512-1-111/15-2/WNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) został wpisany do rejestru KRS w dniu (...) Stowarzyszenie w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.1 przeprowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami, które prowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia, tj. Gminy (...). Planuje się odbycie po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Spotkania odbywać się będą według harmonogramu konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru będą mogli brać czynny udział w budowie Lokalnej Strategii Rozwoju. Proces konsultacji planuje sie zakończyć 30 listopada 2015 r. odbyciem Walnego Zebrania Członków, podczas którego zostanie podjęta uchwała zatwierdzająca projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie zapewni funkcjonowanie strony internetowej. Przygotowywana Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie przygotowawczym zostaną zakupione materiały biurowe, środki czystości, przenośny internet na potrzeby organizacji konsultacji społecznych, ekran projekcyjny, kontynuowany będzie najem pomieszczeń biurowych, zakupione będą usługi telefonu stacjonarnego oraz komórkowego, zakupiona zostanie domena, poniesione zostaną koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego oraz związane z prowizją za wykonywane przelewy bankowe. Pozostałymi kosztami będzie dopłata do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz koszty reklamy i ogłoszeń prasowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie nie będące zarejestrowanym podatnikiem VAT ma prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w Polsce w związku z realizacją działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.1. Wsparcie Przygotowawcze...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dokonywane zakupy będą dotyczyły działalności zwolnionej z VAT przedmiotowo. Wobec powyższego nie występują przesłanki stwarzające podstawy do zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca przeprowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami, które prowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia. Przygotowywana strategia przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie przygotowawczym zostaną poniesione różnego rodzaju wydatki. Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a dokonywane zakupy będą dotyczyły działalności zwolnionej z VAT przedmiotowo.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi związane z realizowanym nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego działania.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją działania 19. Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1571/14/MS | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPTPP3/4512-493/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP3/4512-1-77/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/443-1004/14/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.