ILPP3/4512-1-109/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowaną inwestycją pn.: „B. ... ”.
ILPP3/4512-1-109/15-4/DCinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura KIP w Piotrkowie Trybunalskim 3 sierpnia 2015 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 5 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowaną inwestycją pn.: „B. ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowaną inwestycją pn.: „B. ... ”.

Wniosek uzupełniono pismem w dniu 29 października 2015 r. w zakresie podpisu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Województwo jest wnioskodawcą do działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Działanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), Zarząd Województwa jest organem wykonawczym Województwa, który realizuje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. Realizatorami projektu, wykonującymi wszystkie zadania, podpisującymi zobowiązania rzeczowo-finansowe, którzy będą ponosić finansowe koszty projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa ... oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – WZMiUW (wojewódzka samorządowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej). Projekt realizowany będzie z dwoma wyłącznie merytorycznymi partnerami: Gminą X oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, którzy nie będą płatnikami faktur w ramach projektu.

Projekt pn.: „B. ... jest projektem wielokierunkowym i obejmować będzie trzy podstawowe grupy działań, stanowiącym w efekcie końcowym spójną koncepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych. Projekt rozpocząłby się we wrześniu 2015 r. a zakończył w grudniu 2017 r.

Zamierzone do zrealizowania zadania będą polegały na wykonaniu przez WZMiUW (realizator projektu) inwestycji na Stawie oraz prowadzeniu nieodpłatnej działalności edukacyjnej z zakresu ochrony (...) przyrodniczej dla uczestników projektu, w szczególności mieszkańców wsi województwa. Przedsięwzięcia edukacyjno -informacyjne realizowane będą przez UMW (realizator projektu) i ich głównym celem będzie uświadomienie mieszkańcom obszarów miejskich i miejsko-wiejskich o potrzebie ochrony zagrożonych gatunków jako istotnego elementu biosystemu. Zaplanowano szereg bezpłatnych szkoleń, warsztatów i podróży studyjnych o tematyce proekologicznej dla społeczności lokalnych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz oświaty. Jednym z planowanych działań będzie organizacja konkursów o tematyce związanej z rozpoznaniem i ochroną (...) oraz celem wzbogacenia wartości edukacyjnych planuje się organizację nieodpłatnych zagranicznych warsztatów aby na dobrych przykładach i doświadczeniu regionów partnerskich Województwa uczyć się prawidłowej ochrony (...). W ramach części edukacyjnej zaplanowano także ochronę i zachowanie rodzimych gatunków poprzez wykonanie pokazowych nasadzeń na terenie zielonym wokół budynków UMW oraz zagospodarowaniem części działki należącej do drugiego partnera, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, aby tam wykonać modelowy sad oraz nasadzenia rodzimych gatunków drzew.

W ramach części inwestycyjnej zamierza się wykonanie przez realizatora projektu – WZMiUW kompleksowego remontu ścieżki edukacyjnej prowadzącej wzdłuż wschodniej części Stawu, którego teren stanowi zgodnie z Zarządzeniem nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, rezerwat przyrody o powierzchni 28,91 ha i jednocześnie położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie tego rezerwatu znajduje się stanowisko kotewki orzecha wodnego, którego populacja jest tutaj jedną z najliczniejszych na Śląsku. Wzdłuż stawu odbudowana zostanie ścieżka edukacyjna z pomostami widokowymi i czatownią oraz tablicami informującymi o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony. Inwestycja będzie udostępniona mieszkańcom gminy i wszystkim turystom nieodpłatnie. Partnerem merytorycznym w realizacji tego zadania będzie oprócz ODR w także Gmina X ze względu na położenie geograficzne Stawu. Gmina zadeklarowała chęć finansowego wsparcia realizacji inwestycji (dotacja na rzecz Województwa), co stanowić będzie część wkładu własnego w ramach projektu „B.– skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Całkowita wartość projektu wynosi maksymalnie ... zł brutto. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, wsparcie ze środków unijnych będzie stanowiło 85% wartości projektu, tj. ... zł brutto, zaś wkład własny pochodzący ze środków budżetu Województwa oraz Urzędu Miejskiego w X wyniesie ... zł brutto. Projekt nie będzie generował żadnych przychodów ani w trakcie jego realizacji ani po jego zakończeniu.

UMW jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Realizacja projektu mieści się w zakresie zadań nałożonych ustawą o samorządzie województwa (art. 14 ust. 1 pkt 8 i 9 stanowią, że Samorząd Województwa wykonuje zadania w zakresie m.in. ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zarówno UMW jak i WZMiUW należą do podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ponadto WZMiUW korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał jakichkolwiek przychodów. Realizacja nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z wymogami ww. projektu Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć indywidualną interpretację „czy w odniesieniu do realizowanego przez Województwo projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT”.

Nabywane w celu realizacji projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do planowanego przez Województwo projektu „B. ... ” istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Województwo jako wnioskodawca projektu pn.: „B. ... ” jak również realizatorzy projektu: Urząd Marszałkowski Województwa i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie mają możliwości odliczenia podatku VAT.

Faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Urząd Marszałkowski Województwa oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Poniesione wydatki będą w całości kosztem jednostek organizacyjnych, tym samym Samorząd Województwa, nie będzie miał możliwości zwrotu podatku naliczonego w fakturach VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej — (Dz. Urz. UE L Nr 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalności którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
  2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Jak wynika z art. 14 ust. 1 pkt 8 i 9 ww. ustawy, samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, m.in. w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (...).

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa – art. 15 ustawy o samorządzie województwa. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie województwa). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz (art. 43 ust. 1 ustawy).

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych – art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza zrealizować projekt w ramach naboru RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Zamierzone do zrealizowania zadania będą polegały na wykonaniu przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (realizator projektu) inwestycji oraz prowadzeniu nieodpłatnej działalności edukacyjnej z zakresu ochrony (...) przyrodniczej. Przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne realizowane będą przez Urząd Marszałkowski Województwa (realizator projektu). W ramach części edukacyjnej zaplanowano ochronę i zachowanie rodzimych gatunków poprzez wykonanie pokazowych nasadzeń na terenie zielonym wokół budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz zagospodarowaniem części działki należącej do drugiego partnera, aby tam wykonać modelowy sad oraz nasadzenia rodzimych gatunków drzew. W ramach części inwestycyjnej zamierza się wykonanie kompleksowego remontu ścieżki edukacyjnej z pomostami widokowymi i czatownią oraz tablicami informującymi o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony. Inwestycja będzie udostępniona mieszkańcom gminy i wszystkim turystom nieodpłatnie.

Realizacja projektu mieści się w zakresie zadań nałożonych ustawą o samorządzie województwa

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał jakichkolwiek przychodów. Realizacja nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Nabywane w celu realizacji projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowaną inwestycją pn.: „B. ... ”.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „B. ... ”, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-786/15/KK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/4512-475/15/KS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP5/4512-1-189/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-574/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.